Информационно известие за защита на личните данниПоследно обновено през юли 2020 г.

Защитата на Вашите лични данни е важна за Групата на “БНП Париба”, която е възприела общи за цялата Група принципи в това отношение за цялата Група. Групата на “БНП Париба” е съставена от множество юридически лица. Ако желаете да разберете коя/кои структура/и в Групата на “БНП Париба” обработват личните Ви данни, моля свържете се с нас на адреса за кореспонденция посочен в раздел 9 по-долу.

В рамките на приложимостта на Общият регламент за защита на личните данни и/или други нормативни актове за защита на личните данни , настоящото Информационно известие Ви предоставя (съгласно дефиницията в точка 2) прозрачна и подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни от страна на БНП Париба и нейните филиали, основно във връзка с нашият бизнес, свързан с Корпоративно и Институционално Банкиране и определена част от услугите БНП Париба Секюритийс (“ние”).

Ние носим отговорност, като администратор на лични данни, за обработването на Вашите лични данни във връзка с нашите дейности. Целта на настоящото Информационно известие е да ви уведомим какви лични данни за Вас използваме, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си. Може да съществуват и други известия и политики, даващи информация за това как обработваме лични данни в територии извън Европейското икономическо пространство. В случай, че разпоредбите на такива известия и политики противоречат на тези в настоящото известие, то първите ще се прилагат с предимство.

Допълнителна информация може да бъде предоставена, в случай на необходимост, когато кандидатствате за конкретен продукт или услуга.

1. Какви лични данни за вас използваме?

Ние събираме и използваме Ваши лични данни, в смисъла на всяка инфирмация, която Ви идентифицира или ни позволява да Ви идентифицираме, до степента, която е необходима в рамките на нашите дейности, и за постигане на висок стандарт на персонализирани продукти и услуги.

В зависимост от типа продукт или услуга, която Ви предоставяме, ние събираме различни видове лични данни за Вас, включително :

 • идентифицираща информация (напр. имена, информация от лична карта и паспорт, националност, място и дата на раждане, пол, снимка);
 • информация за контакти – лична или професионална (напр. пощенски и e-mail адрес, телефонен номер и др.);
 • семейно положение (напр. семейно положение, брой и възраст на деца и др.);
 • икономическа, финансова и данъчна информация (напр. данъчен идентификационен номер, данъчен статус, приходи и др. постъпления, стойност на активите Ви);
 • информация относно образование и служебни отношения (напр. образователна степен, данни за наемане на работа, име на работодателя, възнаграждение);
 • банкова и финансова информация (напр. данни за банкова сметка, използвани продукти и услуги, номер на кредитна карта, парични преводи, активи, деклариран профил на инвеститора, кредитна история, неизпълнение на плащания);
 • данни относно транзакции (включително пълни имена на бенефициент, адрес и детайли на транзакцията, включително комуникация за банкови трансфери за тези транзакции)
 • данни, свързани с Вашите навици и предпочитания:
 • данни, които са свързани с Вашата употреба на нашите продукти и услуги;
 • данни от Вашите взаимоотношения с нас: нашите клонове (доклади за контакти), нашите интернет страници, нашите приложения, нашите страници в социалните медии (данни за свързване и проследяване като бисквитки, свързване към онлайн услуги, IP адрес), срещи, обаждания, чатове, имейли, интервюта, телефонни разговори;
 • охранително видеонаблюдение (включително чрез камери) и данни за геолокация (напр., показващи местоположения на тегления или плащания, от съображения за сигурност или за определяне на местоположението на най-близкия клон или доставчици на услуги за Вас и др.);
 • информация за Вашето устройство (включително MAC адрес, технически спецификации и уникални идентификационни данни).
 • Log-in данни, използвани за свързването и използването на уебсайта и приложенията на БНП Париба

Ние можем да събираме следните чувствителни данни само след получаване на Вашето изрично предварително съгласие:

 • биометрични данни : напр. отпечатъци, модел на глас или модел на лице, които могат да бъдат използвани за разпознаване и за целите на сигурността;
 • данни за здравословно състояние : например, за предварителен анализ преди сключване на договор, за изпълнението на някои застрахователни договори; тези данни се обработват на стриктния принцип „необходимост да се знае“.

Ние никога не събираме други чувствителни данни като лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, генетични данни или данни, свързани с вашия сексуален живот или ориентация или относно наказателноправни присъди („Данни за криминално досие“), освен ако нямаме правно задължение за това.

Отбелязваме, че не сте задължени да предоставите каквито и да било от изискваните от нас лични данни. Въпреки това непредоставянето на тези данни ще резултира в неспособността ни да отворим и поддържаме Вашата сметка или да Ви предоставим нашите услуги.

2. Кого засяга настоящото известие и от кого събираме лични данни

Ние събираме данни от Вас като клиент или потенциален клиент (когато се свържете с нас, посетите ни лично, посетите нашия уебсайт и/или приложения, използвате нашите продукти и услуги, участвате в наши анкети или събития).

В определени случаи ние може да събираме информация от Вас за лица, които нямат директно взаимоотношение с нас. Това може да се случи, например когато ни предоставяте информация за Вашите:

 • Служители (работници, контрактори, консултанти);
 • Членове на семейството;
 • Наследници или правоприематели;
 • Съдлъжници / поръчители;
 • Законни представители (представители по пълномощно);
 • Лица, в полза на които сте извършили транзакции;
 • Бенефициенти па застрахователните Ви полици;
 • Наемодатели;
 • Крайни бенефициенти;
 • Длъжници (напр. в случай на несъстоятелност);
 • Съдружници в дружество;

Когато ни предоставяте лични данни на трети лица (включително, но не само гореизброените), потвърждавате, че тези трети лица са получили това Информационно известие и разбират информацията в него за това как използваме техните лични данни.

Ние също така можем да се сдобием с лични данни от:

 • Други дружества от групата на БНП Париба;
 • Наши клиенти (корпоративни или физически лица);
 • Наши бизнес парньори;
 • Дружества по иницииране на плащания и дружества за предоставяне на информация по сметка;
 • трети лица, като агенции за кредитни референции и агенции за предотвратяване на измами или брокери на данни, които са отговорни за законосъобразното събиране на релевантната информация;
 • публикации/бази данни, с осигурен достъп от публичните власти или трети лица (напр. Държавен вестник, Търговския регистър и др.);
 • интернет страници/страници в социални медии, съдържащи информация, разкрита публично от Вас (напр.: Ваша собствена интернет страница или социална медия)
 • публична информация, например от медиите.

3. Защо и на какво основание ние използваме вашите лични данни?

 • Да изпълним нашите различни правни и регулаторни задължения
  Ние използваме Вашите лични данни, за да изпълняваме множество правни и регулаторни задължения, включително:
  • банкови и финансови разпоредби:
   • наблюдаваме транзакции, за да идентифицираме тези, които са в отклонение от обичайните модели;
   • засичане и предотвратяване на измами, включително където се изисква от закона, изготвянето на списък за измами (който ще включва списък с измамници);
   • наблюдаваме и отчитаме рисковете (финансови, кредитни, правни, нормативни, репутационни рискове, риск от неизпълнение и др.), които биха могли да възникнат за групата на БНП Париба;
   • следим и записваме, когато е необходимо, телефонни разговори, чатове, имейли и др[1]. в допълнение на останалите видове използване, описани в това Известие;
   • Засичане и предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм;
   • спазване на регулациите, свързано със санкции и ембарго, чрез нашата KYC (“опознай своя клиент“) процедура (да Ви идентифицира, да свери Вашата идентичност, да сравни Вашите данни спрямо списъците за санкции) и ще определи Вашия профил;
   • засичане и управление на подозрителни нареждания и транзакции;
   • осъществяване на преценка за уместност или годност при предоставянето от наша страна на инвестиционни услуги към всеки клиент, при спазване на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFiD);
   • Принос към борбата срещу данъчни измами и изпълнение на задължения за данъчен контрол и уведомявания, включително съответствие с изискванията по FATCA и AEOI);
   • Записване на транзакции за счетоводни цели;
   • Превенция, засичане и докладване на рискове, свързани с Корпоративните Социални Отговорности и устойчиво развитие;
   • Засичане и предотвратяване на подкупи;
   • Размяна на информация и докладване на различни опрерации, транзакции или нареждания или отговаряне на официални искания от надлежно оправомощени местни или чуждестранни финансови, данъчни, административни, наказателни или съдебни органи, арбитражи или медиатори, съдебни изпълнители, държавни агенции или публични органи.
     
 • Да изпълняваме договор, сключен с Вас или с наш корпоративен клиент, или да предприемем стъпки по Ваше искане преди сключването на договор
  Ние използваме Ваши лични данни за сключване, изпълнение и управление на нашите договори и отношения с Вас, включително, за да:
  • определим Вашата оценка на кредитния риск и възможности за погасяване;
  • Ви съдействаме и в частност да отговаряме на Вашите искания;
  • оценяваме (на базата на Вашата оценка на кредитен риск) дали можем да Ви предложим даден продукт или услуга и при какви условия (включително ценови);
  • да предоставяме на Вас или на наши корпоративни клиенти продукти или услуги
  • управляваме непогасени дългове (идентифицикация и изключване на клиенти с непогасени плащания).
    
 • Да осъществим нашия легитимен интерес
  Ние използваме Вашите лични данни, включително Вашите данни за транзакции за:
  • целите на управление на риска;
  • доказване на транзакции, включително електронни доказателства;
  • мениджмънт, засичане и превенция на измами, включително, където е правно приложимо, създаването на списъци за измами (който ще включва списък с измамници);
  • упражняване на мониторинг върху транзакции, за да се идентифицират тези, които се отклоняват от нормалното.
  • събиране на дългове;
  • завеждане на искове или защита в случаи на правен спор;
  • изграждане на индивидуални статистически модели, с цел да се подпомогне определянето на нивото на Вашата кредитоспособност;
  • консултации и обмяна на информация с кредитни агенции за идентифицирането на кредитни рискове;
  • персонализиране на нашите оферти към Вас, както и от други дружества на „БНП Париба“, за да:
   • подобрим качеството на нашите продукти или услуги;
   • рекламираме продукти или услуги, които съответстват на вашата ситуация и профил,
   • анализираме Вашите предпочитания и нужди и да Ви предложим персонализирани търговски оферти
   • Тази персонализация може да бъде постигнато чрез :
    • ✓ сегментиране на нашите потенциални и настоящи клиенти;
    • ✓ анализиране на Вашите навици и предпочитания в нашите канали за комуникация (посещения в нашите клонове, имейли или съобщения, посещения на нашата интернет страница, и т.н.);
    • ✓ споделяне на Вашите данни с друго дружество на „БНП Париба“, особено в случай, че сте, или представляваното от Вас дружество е – или се очаква да стане/те – клиент на това друго дружество;
    • ✓ постигане на съответствие между продуктите или услугите, които вече имате или използвате, с други данни за Вас, с които разполагаме (напр.: може да установим, че имате деца, но все още нямате застрахователна защита за семейството); и
    • ✓ вземане предвид общи черти или поведение сред настоящите клиенти и търсене на други лица, които споделят същите характеристики за целите на таргетирането.
  • Изследвания и развойни дейности и анализи, включващи в себе си създаването на индивидуални статистически/предвиждащи модели за:
   • оптимизирането и автоматизацията на операционните ни процеси (напр. създаването на таблици с често задавани въпроси);
   • предлагане на продукти и услуги, които най-добре пасват на нуждите Ви;
   • адаптиране предоставянето на продукти и услуги, съдържание и цени в зависимост от Вашия профил;
   • създаване на нови оферти;
   • предотвратяване потенциални сривове в сигурността, подобряваме автентикацията на клиента и управлението на правото на достъп;
   • подобряване управлението на сигурността;
   • подобряване управиелнието на риска и съответствието;
   • подобряване управлението, превенцията и засичането на измами; и
   • подобряване борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
  • Причини, свързани със сигурността и работата на IT системите, включително:
   • упралвяване информационните технологии и инфраструктура (напр. споделени платформи), непрекъснатост на работата и сигурността (напр. чрез интернет автентикация на потребителя и предотвратяване на източване на данни); и
   • предотватяване увреждания и вреди на хора и имущество (напр. чрез видеонаблюдение).
  • По-общо казано ние:
   • Ви информираме за нашите продукти и услуги;
   • Осъществяваме финансови операции като продажба на дългови портфейли, секюритизация за финансиране или рефинансиране на Групата на БНП Париба;
   • Организираме надпревари, игри, лотарии или друг вид промоционални кампании;
   • Осъществяваме анекти за мнението на клиентите;
   • Подобряваме ефикасността на процесите (обучаваме персонала ни като записваме телефонни обаждания в нашите кол центрове и подобряваме нашите сценарии за обаждания); и
   • Автоматизираме нашите процеси като тестове на заявки, автоматично въвеждане и управление на оплаквания и др.
   Когато разчитаме на легитимен интерес, ние осигуряваме мерки обработването на личните данни да е пропорционално и Вашите интереси, основни права и свободи да бъдат запазени. Ако желаете да получите повече информация за такъв балансиращ тест, моля свържете се с нас на предоставените контакти в чл. 9 „Как да се свържете с нас“ по-долу.
    
 • Да уважаваме вашия избор в случай, че сме поискали съгласието Ви за определено обработване
  За някои видове обработване на данни ще Ви предоставим съответната информация и ще Ви поканим да се съгласите с обработването на Вашите лични данни. Отбелязваме, че може да оттеглите така даденото съгласие по всяко време.

4. С кого споделяме вашите лични данни?

 • Споделяне на информация в рамките на Групата на БНП Париба
  Ние сме част от Групата на БНП Париба, която е интегрирана банка и застраховател, т.е. група от дружества, тясно работещи заедно в целия свят за създаването и предоставянето на разнообразие от банкови, финансови, застрахователни услуги и продукти.
  Споделяме лични данни в рамките на Групата на БНП Париба за търговски цели и за целите на ефективността, например:
  • Въз основа на наши правни и регулаторни задължения:
   • споделяне на данни, събрани с оглед мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, прилагане на режима за санкции, ембарго и „Опознай своя клиент“ (KYC);
   • управление на риска, включително кредитни и операционни рискове (рейтинг на риска/оценка на кредитоспособността и др.);
  • въз основа на легитимния ни интерес:
   • превенция, засичане и борба срещу измамите;
   • изследвания и развойни дейности, в частност за целите на осигуряване на нормативен контрол, управление на риска, комуникацията и маркетинга;
   • глобален и последователен преглед на нашите клиенти;
   • предлагане на цялостна гама от продукти и услуги на Групата на БНП Париба, за да Ви предоставим възможност да се възползвате от тях
     
   Ако сте клиент на нашето Корпоративно и Институционално Банкиране, това би включвало, например, лични данни, които се събират и обработват в: юрисдикциите, в които се извършват инвестициите Ви; юрисдикции, в които и чрез които се осъществяват транзакциите; и юрисдикции, от които регулярно получавате и излъчвате информация за Вашите инвестиции или за бизнеса Ви с БНП Париба.
  • Персонализация на продукти и услуги (включително съдържание и цени) за нашите клиенти.
    
 • Споделяне на информация извън Групата на БНП Париба
  С оглед осъществяването на някои от целите ни, описани в настоящото Известие, ние може в определени случаи да споделим Ваши лични данни на:
  • Доставчици на услуги, които осъществяват услуги от наше име (напр. IT услуги, логистика, услуги за принтиране, телекомуникация, събиране на вземания, консултантски услуги, дистрибуция и маркетинг).
  • Банкови и търговски партньори, независими контрактори, посредници или брокери, финансови институции, контрагенти, с които имаме правоотношения ако съответните действия се налагат, с оглед необходимостта да Ви предоставим нашите продукти и услуги или да осъществим нашите договорни задължения или транзакции (напр. банки, кореспондентски банки, депозитари, попечители, издатели на ценни книжа, агенти по плащанията, борси, застрахователни компании, оператори на платежни системи, издатели на платежни карти);
  • Кредитни регистри;
  • Местни или чуждестранни финансови, данъчни, административни, правоприлагащи или съдебни власти, арбитражи или медиатори, съдебни изпълнители, държавни агенции, агенции за предотвратяване на измами или публични органи, на които Групата на БНП Париба е длъжна да предоставя информация, вследствие на:
   • техни искания;
   • защита или отговор по въпрос, производство или иск; и/или
   • спазване на регулации или правила от власти, които имат компетентност върху дейността на член от Групата на БНП Париба;
  • доставчици на платежни услуги (информация за платежните Ви сметки), въз основа на оправомощаването, което сте предоставили на такъв доставчик;
  • определени професионалисти от регулираните професии като адвокати, нотариуси, рейтингови агенции или одитори, когато е нужно според конкретните обстоятелства (съдебен процес, одит и др.), както и на действителни или потенциални купувачи на дружества или бизнеси от Групата на БНП Париба или нашите застрахователи.
    
 • Споделяне на обобщена или анонимизирана информация
  Ние споделяме обобщена или анонимизирана информация в и извън рамките на Групата на БНП Париба с партньори като изследователски групи, университети или рекламни агенции. Няма да може да бъдете идентифицирани посредством тази информация.

  Данните Ви може да бъдат обобщени в анонимизирани статистики, които да бъдат предложени на професионални клиенти, с оглед подпомагането им за развиването на бизнеса им. В тези случаи Вашите лични данни няма никога да бъдат разкривани и получателите на тези статистики няма да могат да Ви идентифицират.

5. Международен трансфер на лични данни

 • трансфер извън ЕИП
  В някои случаи, ние може да трансферираме Вашите данни в друга държава. Това включва трансфер на данни към дружества от Групата на БНП Париба в Индия (обработващ), Съединените Американски Щати и др.

  В случай на международно предаване на данни, произхождащи от Европейското икономическо пространство (ЕИП), когато Европейската комисия е признала дадена държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните, Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени въз основа на това.

  За предавания към страни извън ЕИП, чието ниво на защита не е признато от Европейската комисия, ние ще се позоваваме или на определена дерогация, приложима към конкретната ситуация (напр. ако предаването е необходимо за изпълнение на нашия договор с Вас, както напр. в случай на извършване на международно плащане) или ще прилагаме следните защити, за да осигурим защитата на Вашите лични данни:
  • Стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия;
  • Обвързващи корпоративни правила.
  За да получите копие от тези гаранции или подробности относно това къде са предоставени на разположение, може да ни изпратите писмено запитване, както това е предвидено в Раздел 9.
   
 • Други видове международен трансфер
  Когато съществуват друг вид рестрикции за международен трансфер, напр. трансфер от Турция към друга държава, ние сме въвели подходящи защитни мерки, за да осигурим защитата на Вашите лични данни.

6. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за по-дългия измежду: (i) периодите, изискуеми или за спазване на приложимото право, или (ii) друг период по отношение на нашите оперативни изисквания, като например: правилното поддържане на сметка, улесняване на управлението на взаимоотношенията с клиенти и отговаряне на правни претенции или регулаторни искания. По-голямата част от личните данни за определен клиент се съхраняват за определен брой години след края на договорното правоотношение или в определен от приложимото право срок. Ако желаете допълнителна информация по отношение на срокът, за който се съхраняват Вашите лични данни или за критериите, въз основа на които определяме тези срокове, моля свържете се с нас на адреса за кореспонденция посочен в раздел 9 по-долу.

7. Какви са вашите права и как можете да ги упражните?

В зависимост от приложимите във Вашият случай закони за защита на личните данни, Вие може да имате следните права по отношение на личните Ви данни:

 • На достъп: можете да имате право да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни, и копие от тези лични данни.
 • На поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени.
 • На изтриване: в някои случаи може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона.
 • На ограничаване: в някои случаи може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни.
 • На възражение: в някои случаи може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг.
 • На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите.
 • На преносимост на данните: когато е правно приложимо, може да имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

Ако желаете допълнителна информация или да упражните правата, посочени по-горе, моля изпратете писмо или имейл на адресът посочен в раздел 9 по-долу. Моля приложете сканирано/принтирано копие от Вашата лична карта с цел идентифициране, ако Ви бъде изискана.

В съответствие с приложимите изисквания, в допълнение на Вашите права по-горе, може също да подадете оплакване пред компетентния надзорен орган.

8. Как може да следите за изменения на настоящото информационно известие?

В един свят на технологични промени, може да се налага да изменяме настоящото Информационно известие.

Приканваме Ви да се запознавате с най-новата версия на настоящото известие онлайн и ще Ви информираме за каквито и да е съществени изменения чрез нашата интернет страница или чрез други обичайни канали за комуникация.

9. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Известие, или ако пожелаете копие от настоящото Известие на Вашия роден език, моля свържете се с нашия отдел за защита на личните данни gdpr.desk.cib@bnpparibas.com и за клиенти на BNP Paribas Securities Services, моля да се свържете със следния отдел за защита на личните данни gdpr.desk.bp2s@bnpparibas.com

Ако желаете да научите повече по отношение на Поверителност и Сигурност, моля прочетете нашата Политика за използване на бисквитки – cookies policy.

Следва да се отбележи:

Групата на БНП Париба е съставена от множество различни юридически лица. Ако сте клиент и на други юридически лица от групата на БНП Париба, които са регистрирани в юрисдикции, различни от Република България, моля кликнете тук за пълната версия на настоящото Информационно известие, което включва допълнителни и/или специфични изисквания според съответната държава. Ако желаете копие на пълната версия на Инфорационното известие на Вашия роден език, моля да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на данните на следния имейл адрес: rogelio.aguilar@uk.bnpparibas.com

[1] Ние ще записваме или следим единствено комуникациите в рамките на позволеното и в съответствие с всички законови изисквания на приложимото право (включително всякакви изисквания за получаването на Вашето предварително съгласие)

Data Protection Notice

The page is under construction. The information will be available soon. Thank you for your understanding !

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΤελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2020

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι σημαντική για τον Όμιλο BNP Paribas[1], ο οποίος έχει υιοθετήσει ισχυρές σχετικές αρχές για ολόκληρο τον Όμιλο. Ο Όμιλος BNP Paribas απαρτίζεται από πολλές διαφορετικές νομικές οντότητες.  Εάν θέλετε να μάθετε ποια/ες νομική/ες οντότητα/ες του Ομίλου BNP Paribas επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ενότητα 9 παρακάτω.

Στο μέτρο που εφαρμόζεται ο ευρωπαϊκός γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων ή/και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (όπως περαιτέρω ορίζεται στην ενότητα 2) σας παρέχει ευκρινείς και αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη BNP Paribas και τις θυγατρικές εταιρείες της, πρωτίστως σε συνάρτηση με την Επιχειρηματική μας Δραστηριότητα Εταιρικής Τραπεζικής & Τραπεζικής Θεσμικών Επενδυτών και τις υπηρεσίες της BNP Paribas Securities Services, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια («εμείς»).

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αφορούν τις δραστηριότητές μας. Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι να σας γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους που χρησιμοποιούμε και διαμοιραζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα, το διάστημα που τα διατηρούμε, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο που μπορείτε να τα ασκείτε. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλες δηλώσεις ή πολιτικές οι οποίες περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιοχές εκτός του ΕΟΧ. Εάν οι διατάξεις των εν λόγω δηλώσεων ή πολιτικών συγκρούονται με τις διατάξεις της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπερισχύουν οι πρώτες δηλώσεις ή πολιτικές.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορεί να σας παρασχεθούν όποτε κριθεί αναγκαίο κατά την υποβολή αιτήματος για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

1.ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δηλαδή οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο μας επιτρέπει να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας στο μέτρο που απαιτείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και με σκοπό να επιτύχουμε υψηλό επίπεδο εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ανάλογα με το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που σας παρέχουμε, συλλέγουμε διάφορα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μεταξύ των οποίων:                                                                                                                                   

 • στοιχεία ταυτοποίησης (λ.χ. πλήρες ονοματεπώνυμο, ταυτότητα (λ.χ. δελτίο ταυτότητας, στοιχεία διαβατηρίου κ.ο.κ.), ιθαγένεια, τόπος και ημερομηνία γέννησης, φύλο, φωτογραφία)∙
 • στοιχεία επικοινωνίας προσωπικά ή επαγγελματικά (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός, κ.ο.κ.)∙
 • οικογενειακή κατάσταση (λ.χ. προσωπική κατάσταση, αριθμός και ηλικία τέκνων, κ.ο.κ.)∙
 • οικονομικά, χρηματοοικονομικά και φορολογικά στοιχεία (λ.χ. ΑΦΜ, φορολογικό καθεστώς, εισοδήματα και λοιπά έσοδα, αξία των περιουσιακών σας στοιχείων)∙
 • στοιχεία εκπαίδευσης και απασχόλησης (λ.χ. επίπεδο εκπαίδευσης, απασχόληση, όνομα εργοδότη, αμοιβή)∙
 • τραπεζικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία (λ.χ. στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε υπό την κυριότητα και χρήση σας, αριθμοί πιστωτικών καρτών, μεταφορές χρηματικών ποσών, περιουσιακά στοιχεία, δηλωθέν επενδυτικό προφίλ, πιστωτικό ιστορικό και τυχόν υπερημερία πληρωμών)∙
 • δεδομένα συναλλαγών (μεταξύ των οποίων το πλήρες ονοματεπώνυμο των δικαιούχων, αναλυτικά στοιχεία διεύθυνσης και συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων για τραπεζικά εμβάσματα που αφορούν την υποκείμενη συναλλαγή)∙
 • δεδομένα που αφορούν τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας (δεδομένα τα οποία συναρτώνται με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους σας)∙
 • δεδομένα από την αλληλεπίδρασή σας με εμάς: δεδομένα από τα υποκαταστήματά μας (εκθέσεις επικοινωνίας), τους δικτυακούς μας τόπους, τις εφαρμογές μας (apps), τις σελίδες μας στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (δεδομένα σύνδεσης και ιχνηλάτησης, όπως cookies, σύνδεση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, διεύθυνση IP), συναντήσεις, κλήσεις, συνομιλίες, ηλεκτρονικά μηνύματα, συνεντεύξεις, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις∙
 • προστασία μέσω βίντεο [(συμπεριλαμβάνεται το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV)] και δεδομένα γεωεντοπισμού (λ.χ. απεικόνιση τοποθεσιών αναλήψεων ή πληρωμών για λόγους ασφαλείας ή για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας του πλησιέστερου υποκαταστήματος ή των πλησιέστερων σε εσάς παρόχων υπηρεσιών κ.ο.κ.)∙
 • πληροφορίες για τη συσκευή σας [συμπεριλαμβάνονται: η διεύθυνση ελέγχου πρόσβασης στα μέσα (MAC), οι τεχνικές προδιαγραφές και τα μοναδικά αναγνωριστικά δεδομένα]∙
 • κωδικοί εισόδου οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στον δικτυακό τόπο και τις εφαρμογές της BNP Paribas.

Ενδέχεται να συλλέξουμε τα παρακάτω ευαίσθητα δεδομένα μόνο αφού έχουμε λάβει τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας:

 • βιομετρικά δεδομένα: λ.χ. δακτυλικά αποτυπώματα, φωνητική αναγνώριση ή αναγνώριση προσώπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ταυτοποίησης και ασφάλειας∙ και
 • δεδομένα υγείας για παράδειγμα για τον προσυμβατικό νομικό έλεγχο και την εκτέλεση ορισμένων ασφαλιστικών συμβάσεων∙ η επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων γίνεται αυστηρά στη βάση της αναγκαίας γνώσης. 

Δεν ζητούμε ποτέ άλλα ευαίσθητα δεδομένα, όπως δεδομένα που συναρτώνται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας ή δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα («Δεδομένα Ποινικού Μητρώου»), εκτός αν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης έννομης υποχρέωσης.

Σας επισημαίνουμε ότι δεν υποχρεούστε να μας παράσχετε κανένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας ζητούμε. Ωστόσο, εάν δεν το πράξετε μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ανοίξουμε ή να διατηρήσουμε τον λογαριασμό σας ή να σας παράσχουμε υπηρεσίες.

2.ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εσάς ως πελάτη ή υποψήφιο πελάτη (όταν επικοινωνείτε μαζί μας, επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, τις εφαρμογές μας ή εμάς, χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμμετέχετε σε έρευνα ή εκδήλωσή μας).

Ενίοτε, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς για φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν άμεση σχέση μαζί μας. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν μας παρέχετε πληροφορίες για:

 • προσωπικό (υπαλλήλους, αναδόχους, συμβούλους)∙
 • μέλη οικογένειας∙
 • διαδόχους και κατόχους δικαιωμάτων∙
 • συνοφειλέτες δανείου / εγγυητές∙
 • νόμιμους εκπροσώπους (πληρεξουσίους)∙
 • δικαιούχους των συναλλαγών – πληρωμών σας∙
 • δικαιούχους των ασφαλιστικών σας συμβάσεων ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων και καταπιστευμάτων∙
 • εκμισθωτές∙
 • τελικούς πραγματικούς δικαιούχους∙
 • οφειλέτες (λ.χ. σε περίπτωση πτώχευσης)∙ και
 • μετόχους εταιρείας.

Όταν μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων όσων παρατίθενται ανωτέρω), επιβεβαιώνετε ότι ο εν λόγω τρίτος λαμβάνει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κατανοεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. 

Ενδέχεται επίσης να αποκτήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από:

 • λοιπές οντότητες της BNP Paribas∙
 • πελάτες μας (εταιρικούς πελάτες ή φυσικά πρόσωπα)∙
 • τους επιχειρηματικούς μας εταίρους∙
 • παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και φορείς συγκέντρωσης οικονομικών πληροφοριών (πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμών)∙
 • τρίτους όπως εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες αποτροπής απάτης ή εταιρείες μεσιτείας δεδομένων οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της νόμιμης συλλογής των συναφών στοιχείων∙
 • διαθέσιμες δημοσιεύσεις/βάσεις δεδομένων από επίσημες αρχές ή τρίτους (λ.χ. η Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλίας, βάσεις δεδομένων που τελούν υπό τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών)∙
 • δικτυακούς τόπους/σελίδες κοινωνικής δικτύωσης νομικών οντοτήτων ή επαγγελματιών πελατών όπου συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από εσάς (λ.χ. μέσω του δικτυακού σας τόπου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης)∙ και
 • δημόσια στοιχεία, όπως πληροφορίες από τον τύπο.

3. ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ;

 1. Για να συμμορφωνόμαστε με τις διάφορες έννομες και κανονιστικές μας υποχρεώσεις

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να συμμορφωνόμαστε με διάφορες έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων με:

 • τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς κανονισμούς:
  • την παρακολούθηση των συναλλαγών, ώστε να προσδιορίζουμε όσες παρεκκλίνουν από τη συνήθη πορεία/τα συνήθη μοτίβα[2]∙  
  • τη διαχείριση, αποτροπή και εξιχνίαση περιπτώσεων απάτης, συμπεριλαμβανομένης όποτε απαιτείται από τον νόμο, της κατάρτισης καταλόγου απάτης (ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει κατάλογο υπαιτίων απάτης)[3]∙ 
  • για να παρακολουθούμε και αναφέρουμε κινδύνους (χρηματοοικονομικούς, πιστωτικούς, νομικούς κινδύνους, κινδύνους συμμόρφωσης ή φήμης, κινδύνους αθέτησης κ.ο.κ.) τους οποίους θα μπορούσαμε να διατρέχουμε εμείς ή/και ο Όμιλος BNP Paribas∙
  • για να παρακολουθούμε και καταγράφουμε τηλεφωνικές κλήσεις, συνομιλίες, ηλεκτρονικά μηνύματα, κ.ο.κ.[4], κατά παρέκκλιση των λοιπών χρήσεων που περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας∙
  • για να αποτρέπουμε και εξιχνιάζουμε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη αιτία και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να συμμορφωνόμαστε με τον κανονισμό που διέπει τις κυρώσεις και τους εμπορικούς αποκλεισμούς, μέσω της διαδικασίας που εφαρμόζουμε για τη γνώση της ταυτότητας των πελατών μας (Know Your Customer) (KYC) (για να σας ταυτοποιήσουμε, να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, να διενεργήσουμε προληπτικό έλεγχο των στοιχείων σας σε καταλόγους κυρώσεων και να καθορίσουμε το προφίλ σας)∙
  • για να ανιχνεύουμε και διαχειριζόμαστε ύποπτες παραγγελίες και συναλλαγές∙
  • για να διεξάγουμε αξιολόγηση καταλληλότητας ή προσφορότητας στην παροχή των επενδυτικών μας υπηρεσιών σε κάθε πελάτη, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFiD)∙ 
  • για να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις φορολογικού ελέγχου και γνωστοποίησης [συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις επιταγές της Πράξης Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (FATCA) και της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (AEOI)]∙
  • για να καταγράφουμε συναλλαγές για σκοπούς λογοδοσίας∙
  • για να αποτρέπουμε, ανιχνεύουμε και αναφέρουμε κινδύνους που συναρτώνται με Εταιρικές Κοινωνικές Ευθύνες και βιώσιμη ανάπτυξη∙
  • για να ανιχνεύουμε και αποτρέπουμε τη δωροδοκία∙
  • για να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να υποβάλλουμε εκθέσεις για διαφορετικές δραστηριότητες, συναλλαγές ή παραγγελίες προκειμένου να αποκρινόμαστε σε επίσημα αιτήματα που προβάλλονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένες εγχώριες ή αλλοδαπές χρηματοπιστωτικές, φορολογικές, διοικητικές, ποινικές ή δικαστικές αρχές, διαιτητές ή διαμεσολαβητές, αρχές επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές ή δημόσια όργανα.
 1. Για να εκτελέσουμε σύμβαση που έχουμε συνάψει με εσάς ή τους εταιρικούς μας πελάτες ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να συνάψουμε και να εκτελέσουμε τις συμβάσεις μας και να διαχειριστούμε τη μεταξύ μας σχέση, μεταξύ άλλων για:

 • να προσδιορίσουμε τη βαθμολόγηση του πιστωτικού σας κινδύνου και την ικανότητα αποπληρωμής σας∙
 • να αξιολογήσουμε (λ.χ. βάσει της βαθμολόγησης πιστωτικού κινδύνου σας) το ενδεχόμενο προσφοράς προϊόντος ή υπηρεσίας και υπό ποιες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της τιμής)∙
 • να σας παράσχουμε συνδρομή, ιδίως απαντώντας τα αιτήματά σας
 • να παράσχουμε σε εσάς ή τους εταιρικούς μας πελάτες προϊόντα ή υπηρεσίες∙ και
 • να διαχειριστούμε ληξιπρόθεσμες οφειλές (ταυτοποίηση και αποκλεισμός πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές).
 1. Για να εκπληρώνουμε το έννομο συμφέρον μας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μεταξύ των οποίων τα δεδομένα συναλλαγών σας, για:

 • σκοπούς διαχείρισης κινδύνων∙
  • την απόδειξη συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής απόδειξης∙
  • τη διαχείριση, αποτροπή και εξιχνίαση απάτης, συμπεριλαμβανομένης όποτε απαιτείται από τον νόμο, της κατάρτισης καταλόγου απάτης (ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει κατάλογο υπαιτίων απάτης)[5]
  • την παρακολούθηση των συναλλαγών, ώστε να προσδιορίζουμε όσες παρεκκλίνουν από τη συνήθη πορεία/τα συνήθη μοτίβα[6].
  • την είσπραξη οφειλών∙
  • τη στοιχειοθέτηση νομικών αξιώσεων και υποστήριξη αξιώσεων σε νομικές διαφορές∙
  • την εκπόνηση μεμονωμένων στατιστικών μοντέλων για να συμβάλουμε στον προσδιορισμό της πιστοληπτικής σας ικανότητας∙
  • τη διαβούλευση και ανταλλαγή δεδομένων με εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας για τον προσδιορισμό των πιστωτικών κινδύνων.
 • Εξατομίκευση της προσφοράς μας προς εσάς και της προσφοράς λοιπών οντοτήτων BNP Paribas προς εσάς με σκοπό:
  • τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας∙
  • τη διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών που συνάδουν με την κατάσταση και το προφίλ σας∙
  • τη διαπίστωση των προτιμήσεων και αναγκών σας και την πρόταση εξατομικευμένων εμπορικών προσφορών∙
  • Η εν λόγω εξατομίκευση μπορεί να επιτευχθεί με:
   • τμηματοποίηση των υποψήφιων και υφιστάμενων πελατών μας∙
   • ανάλυση των συνηθειών και προτιμήσεών σας στους διάφορους διαύλους επικοινωνίας μας (μετάβαση στα υποκαταστήματά μας, ηλεκτρονικά μηνύματα ή μηνύματα, επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο, κ.ο.κ.)∙
   • διαμοίραση των δεδομένων σας με άλλη οντότητα BNP Paribas, ιδίως εάν εσείς ή η οντότητα που εκπροσωπείτε είστε ή πρόκειται να καταστείτε πελάτης της εν λόγω άλλης οντότητας∙
   • αντιστοίχιση των προϊόντων ή υπηρεσιών που ήδη κατέχετε ή χρησιμοποιείτε με άλλα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (λ.χ. μπορεί να εξακριβώσουμε ότι έχετε παιδιά αλλά ότι δεν έχετε ακόμη συνάψει οικογενειακή ασφαλιστική σύμβαση)∙ και
   • εξέταση κοινών χαρακτηριστικών ή συμπεριφορών μεταξύ των υφιστάμενων πελατών μας και αναζήτηση άλλων φυσικών προσώπων που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά για σκοπούς στόχευσης (των προϊόντων ή υπηρεσιών μας).
 • Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) και ανάλυση η οποία συνίσταται στην εκπόνηση μεμονωμένων στατιστικών/προβλεπτικών μοντέλων με σκοπό:
  • τη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των λειτουργικών μας διαδικασιών [λ.χ. δημιουργία διαλογικών προγραμμάτων (chatbots) με συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις (FAQ)]∙
  • την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που θα καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες σας∙
  • την προσαρμογή της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, του περιεχομένου και της τιμολόγησης σύμφωνα με το προφίλ σας∙
  • τη δημιουργία νέων προσφορών∙
  • την αποτροπή δυνητικών βλαβών ασφαλείας, τη βελτίωση της διαχείρισης της επαλήθευσης της ταυτότητας πελατών και των δικαιωμάτων πρόσβασης∙
  • την ενίσχυση της διαχείρισης ασφαλείας∙
  • την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης∙
  • την ενίσχυση της διαχείρισης, αποτροπής και εξιχνίασης απάτης∙ και
  • την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη αιτία και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Λόγους ασφαλείας και απόδοσης συστημάτων IT (Τεχνολογίας Πληροφοριών), μεταξύ άλλων για:
  • τη διαχείριση IT, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης υποδομών (λ.χ. διαμοιρασμένες πλατφόρμες), την επιχειρησιακή συνέχεια και ασφάλεια (λ.χ. επαλήθευση της ταυτότητας χρήστη διαδικτύου και αποτροπή της διαρροής δεδομένων)∙ και
  • την αποτροπή σωματικής βλάβης και ζημίας προσώπων και αγαθών (για παράδειγμα, προστασία με βίντεο).
 • Εν γένει για να:
  • σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας∙
  • διεξάγουμε τις χρηματοοικονομικές μας δραστηριότητες, όπως η πώληση χαρτοφυλακίου οφειλών ή οι τιτλοποιήσεις για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση του Ομίλου BNP Paribas∙
  • οργανώνουμε διαγωνισμούς, παιχνίδια, λοταρίες ή άλλες προωθητικές εκστρατείες∙
  • διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης και γνώμης πελατών∙ 
  • βελτιώνουμε την αποδοτικότητα διαδικασιών (εκπαίδευση του προσωπικού μας μέσω της καταγραφής φωνητικών κλήσεων στα τηλεφωνικά μας κέντρα και βελτίωση των σεναρίων που χρησιμοποιούνται κατά τις τηλεφωνικές κλήσεις)[7])∙ και
  • αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες μας, όπως η δοκιμή εφαρμογών, η αυτόματη διαχείριση των υποβολών καταγγελιών/παραπόνων κ.ο.κ.

Όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον, διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία παραμένει αναλογική και διαφυλάσσονται τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω δοκιμή ισοστάθμισης συμφερόντων,επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 9 «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.

 1. Για να σεβαστούμε την επιλογή σας εάν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένη επεξεργασία

Για συγκεκριμένα είδη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες και θα σας καλέσουμε να συγκατατεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σας επισημαίνουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

4.ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ;

 1. Διαμοίραση πληροφοριών εντός του Ομίλου BNP Paribas

Ανήκουμε στον Όμιλο BNP Paribas, έναν ολοκληρωμένο τραπεζικό και ασφαλιστικό όμιλο, δηλαδή έναν όμιλο εταιρειών που συνεργάζονται στενά διεθνώς με σκοπό τη δημιουργία και διάθεση διάφορων τραπεζικών, χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Διαμοιραζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Όμιλο BNP Paribas Group για την εξυπηρέτηση εμπορικών αναγκών και αναγκών αποδοτικότητας, όπως για:

 • βάσει των έννομων και κανονιστικών μας υποχρεώσεων:
  • διαμοίραση των δεδομένων που συλλέγονται για σκοπούς καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη αιτία/χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, για κυρώσεις, εμπορικούς αποκλεισμούς και τη διαδικασία KYC∙
  • διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και επιχειρησιακών κινδύνων (αξιολόγηση κινδύνου/διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας/κ.ο.κ.)∙
 • βάσει του έννομου συμφέροντός μας:
  • αποτροπή, εξιχνίαση και καταπολέμηση της απάτης∙
  • δραστηριότητες R&D, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση, τον κίνδυνο, την επικοινωνία και την εμπορική προώθηση∙
  • παγκόσμια και συνεκτική επισκόπηση των πελατών μας∙
  • προσφορά της πλήρους γκάμας των προϊόντων και των υπηρεσιών του Ομίλου για να μπορέσετε να επωφεληθείτε από αυτές.
   Εάν είστε πελάτες της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας Εταιρική Τραπεζική & Τραπεζική Θεσμικών Επενδυτών, θα συμπεριλαμβάνεται λ.χ. η επεξεργασία ή/και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε: δικαιοδοσίες στις οποίες διατηρούνται επενδύσεις∙ δικαιοδοσίες στην οποίες και μέσω των οποίων διενεργούνται συναλλαγές∙ και δικαιοδοσίες από τις οποίες λαμβάνετε τακτικά ή στις οποίες διαβιβάζετε τακτικά πληροφορίες για τις επενδύσεις ή την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στην BNP Paribas.
  • Εξατομίκευση προϊόντων και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και της τιμολόγησης) για τους πελάτες μας.
 1. Γνωστοποίηση πληροφοριών εκτός του Ομίλου BNP Paribas

Για την εκπλήρωση μέρους των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, ενδέχεται να γνωστοποιούμε κατά διαστήματα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε:

 • παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας (λ.χ. υπηρεσίες IT, υπηρεσίες εφοδιαστικής, εκτύπωσης, τηλεπικοινωνιών, είσπραξης οφειλών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διανομής και εμπορικής προώθησης)∙
 • τραπεζικούς και εμπορικούς συνεργάτες, ανεξάρτητους πράκτορες, διαμεσολαβητές ή μεσάζοντες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αντισυμβαλλόμενους, αρχεία καταγραφής συναλλαγών με τα οποία διατηρούμε σχέση, εφόσον η εν λόγω διαβίβαση απαιτείται για να μάς επιτρέψει να σάς παράσχουμε υπηρεσίες και προϊόντα ή να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ή συναλλαγές (λ.χ. σε τράπεζες, ανταποκρίτριες τράπεζες, θεματοφύλακες, καταπιστευματοδόχους, εκδότες κινητών αξιών, εντολοδόχους πληρωμών, πλατφόρμες ανταλλαγής, ασφαλιστικές εταιρείες, χειριστές συστημάτων πληρωμής, εκδότες ή μεσάζοντες καρτών πληρωμής)∙
 • εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας∙
 • τοπικές ή αλλοδαπές χρηματοπιστωτικές, φορολογικές, διοικητικές, ποινικές ή δικαστικές αρχές, διαιτητές ή διαμεσολαβητές, αρχές επιβολής του νόμου, κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αποτροπής απάτης ή δημόσια όργανα, έναντι των οποίων εμείς ή οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου BNP Paribas υπέχουμε/-ει υποχρέωση γνωστοποίησης δυνάμει:
  • αιτήματός τους∙
  • της υπεράσπισης ή απάντησης σε ζήτημα, αγωγή ή διαδικασία∙ ή/και
  • της συμμόρφωσης με κανονισμό ή οδηγία που έχει εκδοθεί από Αρχές στων οποίων τη δικαιοδοσία υπαγόμαστε ή υπάγεται οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου BNP∙
 • παρόχους υπηρεσιών πληρωμής (πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας) βάσει της εξουσιοδότησης που έχετε χορηγήσει στον εν λόγω τρίτο∙ και
 • συγκεκριμένους εποπτευόμενους επαγγελματίες, όπως σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή ελεγκτές, όποτε κρίνεται αναγκαίο υπό συγκεκριμένες περιστάσεις (δικαστική διαδικασία, έλεγχος, κ.ο.κ.) καθώς και σε πραγματικούς ή προταθέντες αγοραστές των εταιρειών ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου BNP Paribas ή σε ασφαλιστές μας.
 1. Διαμοίραση συγκεντρωτικών ή ανωνυμοποιημένων πληροφοριών

Διαμοιραζόμαστε συγκεντρωτικές ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες εντός και εκτός του Ομίλου BNP Paribas με συνεργάτες, όπως ερευνητικούς ομίλους, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή διαφημιστές. Δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας από τις εν λόγω πληροφορίες.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να συγκεντρωθούν σε ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να παρασχεθούν σε επαγγελματίες πελάτες για να τους συνδράμουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ουδέποτε θα γνωστοποιηθούν και οι παραλήπτες των εν λόγω ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων δεν θα είναι σε θέση να εξακριβώσουν την ταυτότητά σας.

5.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 1. Διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ

Ενίοτε, ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλη χώρα. Στην εν λόγω διαβίβαση συμπεριλαμβάνεται η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις οντότητες του Ομίλου BNPP στην Ινδία (εκτελών την επεξεργασία) ή τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κ.ο.κ.

Σε περίπτωση διεθνών διαβιβάσεων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε χώρα εκτός του ΕΟΧ, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι στην εν λόγω χώρα εκτός του ΕΟΧ παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να διαβιβαστούν στην εν λόγω βάση.

Για διαβιβάσεις σε χώρες εκτός του ΕΟΧ όπου το επίπεδο προστασίας δεν έχει αναγνωριστεί ως επαρκές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βασιζόμαστε σε παρέκκλιση που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίσταση (λ.χ. εάν η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, όπως κατά τη διενέργεια διεθνούς πληρωμής) ή θα εφαρμόζουμε μία από τις παρακάτω δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

 • Πρότυπες συμβατικές ρήτρες οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή∙
 • Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες.

Για να λάβετε αντίγραφο των εν λόγω ασφαλιστικών δικλείδων ή για λεπτομέρειες για το σημείο διάθεσής τους, μπορείτε να μάς αποστείλετε γραπτό αίτημα με τον τρόπο που ορίζεται στην ενότητα 9.

 1. Λοιπές διεθνείς διαβιβάσεις 

Όταν ισχύουν άλλοι περιορισμοί διεθνούς διαβίβασης, λ.χ. διαβίβαση από την Τουρκία σε άλλη χώρα θα εφαρμόζουμε πρόσφορες δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

6.ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Θα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για: i) την απαιτούμενη περίοδο από την εφαρμοστέα νομοθεσία∙ ή (ii) όποια άλλη περίοδο είναι αναγκαία ώστε να είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε τις λειτουργικές μας υποχρεώσεις, όπως: ορθή διαχείριση λογαριασμών, διευκόλυνση της διαχείρισης της σχέσης με τους πελάτες και απάντηση σε νομικές αξιώσεις ή κανονιστικά αιτήματα. Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε συνάρτηση με συγκεκριμένο πελάτη διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον εν λόγω πελάτη, πλέον συγκεκριμένου αριθμού ετών μετά το πέρας της συμβατικής σχέσης ή όπως άλλως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες για την περίοδο που θα παραμείνουν αποθηκευμένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου, επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ενότητα 9 παρακάτω.

7.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΕΙΤΕ;[8]

Ανάλογα με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων που εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας ενδέχεται να έχετε τα παρακάτω δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

 • πρόσβασης: ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και αντίγραφο των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • διόρθωσης: όποτε κρίνετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή μπορείτε να ζητήσετε την ανάλογη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • διαγραφής: ενίοτε μπορείτε να απαιτείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, στο επιτρεπόμενο μέτρο από τη νομοθεσία.
 • περιορισμού: ενίοτε, μπορείτε να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
 • εναντίωσης: ενίοτε, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που συναρτώνται με τις ιδιαίτερες περιστάσεις σας. Έχετε το απόλυτο δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άμεσης προώθησης, καθώς και για την κατάρτιση προφίλ για την εν λόγω άμεση προώθηση.
 • ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: όποτε έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε.
 • φορητότητας δεδομένων: όποτε τυγχάνει νομικής εφαρμογής, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να σας επιστραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μάς είχατε παράσχει ή όποτε είναι τεχνικά εφικτό να διαβιβαστούν σε τρίτο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προπαρατέθηκαν, αποστείλετε επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ενότητα 9 παρακάτω. Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε σαρωμένο/φωτοτυπικό αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας για σκοπούς ταυτοποίησης, όποτε απαιτείται[9].

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, σωρευτικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

8.ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

Ζώντας σε έναν κόσμο τεχνολογικών αλλαγών ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώνουμε κατά διαστήματα την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων.

Σας καλούμε να ελέγχετε την πλέον πρόσφατη έκδοση της παρούσας δήλωσης ηλεκτρονικά και θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή μέσω του δικτυακού μας τόπου ή άλλων συνήθων διαύλων επικοινωνίας.

9.ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Για τυχόν ερωτήσεις αναφορικά με τη χρήση εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή για να λάβετε αντίγραφο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα gdpr.desk.cib@bnpparibas.com∙ εάν είστε πελάτης της BNP Paribas Securities Services, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα gdpr.desk.bp2s@bnpparibas.com[10].

Για περισσότερες πληροφορίες για το Απόρρητο και την Ασφάλεια, βλ. την πολιτική cookies.

10.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Αυστρία

Εμείς, οι οντότητες της BNP Paribas που είμαστε καταχωρισμένες στην Αυστρία θα γνωστοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο μέτρο που δεν παραβιάζονται εξ αυτού διατάξεις της αυστριακής νομοθεσίας περί τραπεζικού απορρήτου ή/και λοιπές εγχώριες κανονιστικές επιταγές.

Κάτοικοι Καλιφόρνιας

[Η παρούσα ενότητα εφαρμόζεται αποκλειστικά σε Καταναλωτές που έχουν την κατοικία τους στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας, όπως ορίζεται στον Νόμο περί Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής των Καταναλωτών του 2018 («CCPA»)]

Σωρευτικά με τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις, εφαρμόζονται τα παρακάτω για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας που προστατεύονται από τον CCPA:

 • Τα προσωπικά δεδομένα κατά τον ορισμό του CCPA συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες που ταυτοποιούν, αφορούν, περιγράφουν, επιδέχονται συσχέτισης ή θα μπορούσαν εύλογα να συνδεθούν με συγκεκριμένο καταναλωτή ή νοικοκυριό της Καλιφόρνιας.  Ενδεικτικά τέτοια προσωπικά δεδομένα είναι οι αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, τα στοιχεία τραπεζικών και πιστωτικών λογαριασμών, το ιστορικό συναλλαγών, οι πιστωτικές πληροφορίες και τα βιομετρικά δεδομένα.
 • Ως καταναλωτής μπορείτε να μας ζητήσετε να σας γνωστοποιήσουμε (α) τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που έχουμε συλλέξει για εσάς, (β) τις κατηγορίες των πηγών από τις οποίες έχουν συλλεχθεί τα προσωπικά δεδομένα, (γ) τον σκοπό συλλογής των προσωπικών δεδομένων, (δ) τις κατηγορίες των τρίτων με τους οποίους διαμοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα, και (ε) τα ειδικά προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει για εσάς.
 • Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να του επιφυλαχθεί μεταχείριση απαλλαγμένη από διακρίσεις από καλυπτόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, για την άσκηση των δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή που απονέμονται από τον CCPA.  Φερ’ ειπείν, μια επιχείρηση δεν πρέπει να προσφέρει ανταγωνιστικά αθέμιτη υπηρεσία ή τιμολόγηση επειδή ο καταναλωτής άσκησε τα δικαιώματά του σύμφωνα με τον CCPA.
 • Επί του παρόντος δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα.  Εάν στο μέλλον επιδιώξουμε να πωλήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των κατοίκων της Καλιφόρνιας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας παράσχουμε τη δυνατότητα να αρνηθείτε. 
 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τον CCPA, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: dataprivacy@us.bnpparibas.com∙ ή καλώντας μας στον τηλεφωνικό αριθμό: 212-841-3000.
 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τον CCPA, ή αν είστε γονέας, κηδεμόνας ή νόμιμος εκπρόσωπος που υποβάλλει αίτημα για λογαριασμό κατοίκου της Καλιφόρνιας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dataprivacy@us.bnpparibas.com, ή καλώντας μας στον τηλεφωνικό αριθμό: 212-841-3000.
 • Σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να προηγηθεί η επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που ζητούν διαγραφή ή γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων τους για να προστατεύσουμε εσάς και την Τράπεζα από τέλεση απάτης και κατάχρησης ταυτότητας.
 • Σας επισημαίνουμε ότι δεν μπορούν να διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα.

Νήσοι Κάιμαν

Εφόσον μια οντότητα BNP Paribas («εμείς») (i) έχει συσταθεί στις Νήσους Κάιμαν και είναι (ii) υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στο πλαίσιο της εν λόγω εγκατάστασης, τότε όταν και από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ ο Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 2017 των Νήσων Κάιμαν (ο «DPL»), εμείς θα δεσμευόμαστε από τον DPL και εσείς θα έχετε τα δικαιώματα που απονέμονται από τον DPL.

Το πλαίσιο και η εφαρμογή του DPL προσιδιάζουν με αυτά του ευρωπαϊκού γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και αντίστοιχα οι διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής. Ιδίως, τα δικαιώματά σας από τον DPL είναι ανάλογα με όσα παρατίθενται στην ενότητα 7 (Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκείτε;)  Οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων θα υπόκεινται στις ίδιες ασφαλιστικές δικλείδες με αυτές που παρουσιάζονται συνοπτικά στην ενότητα 5 (Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ).

Αρμόδια εποπτική αρχή για τους σκοπούς του DPL είναι ο Συνήγορος του Πολίτη των Νήσων Κάιμαν (www.ombudsman.ky).

Για τυχόν ερωτήσεις ως προς την εφαρμογή του DPL παρακαλείστε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dl.hfsky_legal@us.bnpparibas.com.

Αγγλονορμανδικές Νήσοι 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που παρέχετε με τρόπο που να συνάδει με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τζέρζι) του 2018 και τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Βαϊλάτο του Γκέρνζι) του 2017.

Για τυχόν ερωτήσεις και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλείστε να αποστείλετε το αίτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotectionci@je.bnpparibas.com

Δημοκρατία της Τσεχίας

Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων

Εμείς, οι οντότητες BNP Paribas που είμαστε καταχωρισμένες στη Δημοκρατία της Τσεχίας, συμπεριλαμβανομένης της BNP Paribas S.A., με αριθμό καταχώρισης 662042449 στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών του Παρισιού (RCS), με έδρα στη διεύθυνση: 5009 Paris, 16 Boulevard des Italiens, Γαλλία, ενεργώντας στη Δημοκρατία της Τσεχίας μέσω του υποκαταστήματός της BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, δεν θα σας ζητήσουμε να συμπεριλάβετε σαρωμένο/φωτοτυπικό αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας για σκοπούς ταυτοποίησης, εφόσον προτίθεστε να ασκήσετε τα δικαιώματα που παρατίθενται στην ενότητα 7 ανωτέρω. Αντ’ αυτού, για να γίνει η ταυτοποίηση μπορείτε,

 • να μεταβείτε αυτοπροσώπως στις οντότητες BNP Paribas που είναι καταχωρισμένες στη Δημοκρατία της Τσεχίας∙
 • να αποστείλετε πρωτότυπη επιστολή με τη χειρόγραφη υπογραφή σας, βεβαιωμένη ως προς τη γνησιότητά της από συμβολαιογράφο∙
 • να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Καταγγελίες

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής της Δημοκρατίας της Τσεχίας είναι τα εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τσεχίας (Úřad pro ochranu osobních údajů), Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Δημοκρατία της Τσεχίας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: +420 234 665 111

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: posta@uoou.cz   

ΘΥΡΙΔΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: qkbaa2n

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενδέχεται να πρέπει να ενημερώνουμε κατά διαστήματα την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές μέσω του δικτυακού μας τόπου: https://www.bnpparibas.cz/en/ 

Δανία

Εφόσον υφίσταται συμβατική σχέση, ο οικείος υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συναρτώνται με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Εταιρικής Τραπεζικής & Τραπεζικής Θεσμικών Επενδυτών του Ομίλου BNP Paribas, καθώς και για συγκεκριμένες υπηρεσίες της BNP Paribas Securities Services, στη Δανία είναι:

BNP Paribas S.A., Δανία
Θυγατρική της BNP Paribas S.A., Frankrig
Αρ. CVR 38 45 16 34
Adelgade 12, 3rd floor
DK-1304 Copenhagen K (Κοπεγχάγη)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
Αρ. τηλεφώνου: + 45 32 71 19 40

Εμπορική προώθηση

Εμείς, η BNP Paribas S.A., Δανία, θυγατρική της BNP Paribas S.A., Frankrig, θα σας αποστέλλουμε προωθητικό υλικό αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, SMS, υπηρεσιών άμεσης αποστολής μηνυμάτων ή άλλων ισοδύναμων τεχνολογιών) σύμφωνα με το δίκαιο της Δανίας. 

Καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών

Η Τράπεζα ενδέχεται να καταγράφει τηλεφωνικές συνομιλίες με πελάτες για σκοπούς τεκμηρίωσης του περιεχομένου των συμφωνιών και διασφάλισης του επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες. Όλες οι καταγραφές των τηλεφωνικών συνομιλιών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το δίκαιο της Δανίας. Τυχόν καταγραφές θα πραγματοποιούνται για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών της Τράπεζας και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτο, παρά μόνο εντός του ομίλου της BNP Paribas S.A.

Περίοδοι αποθήκευσης

Εν γένει και εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που να δικαιολογούν μακρότερη περίοδο διατήρησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται για διάστημα έως 5 έτη μετά την περάτωση της μεταξύ μας επιχειρηματικής σχέσης ή την ολοκλήρωση της εφάπαξ συναλλαγής δυνάμει των επιταγών του δανικού νόμου περί θέσπισης μέτρων αποτροπής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη αιτία και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (όπως ενίοτε τροποποιείται).

Ερωτήσεις

Εμείς, η BNP Paribas S.A., δανική θυγατρική της BNP Paribas S.A., Frankrig, σας καλούμε να αποστείλετε οποιοδήποτε παράπονό σας στην παρακάτω διεύθυνση:

BNP Paribas S.A., Δανία
Θυγατρική της BNP Paribas S.A., Frankrig
Αρ. CVR 38 45 16 34
Adelgade 12, 3rd floor
DK-1304 Copenhagen K (Κοπεγχάγη)
Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Γερμανία

Εμείς, οι οντότητες της BNP Paribas που είμαστε καταχωρισμένες στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένης της BNP Paribas Niederlassung Deutschland, θα καταγράφουμε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες σας μαζί μας μόνο εφόσον υπέχουμε σχετική υποχρέωση από τον νόμο ή έχουμε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω καταγραφή.

Εμείς θα γνωστοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο μέτρο που δεν παραβιάζονται εξ αυτού διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας περί τραπεζικού απορρήτου ή/και λοιπές εγχώριες κανονιστικές επιταγές.

Πραγματοποιούμε κατάρτιση προφίλ;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εν μέρει με αυτοματοποιημένο τρόπο για να αξιολογήσουμε συγκεκριμένες προσωπικές πτυχές (κατάρτιση προφίλ). Πραγματοποιούμε κατάρτιση προφίλ ενδεικτικά στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν υπέχουμε σχετική υποχρέωση λόγω κανονιστικών και νόμιμων επιταγών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη αιτία και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την αποτροπή τέλεσης ποινικών αδικημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούμε επίσης αξιολόγηση δεδομένων (μεταξύ άλλων, σε συναλλαγές πληρωμών). Ταυτόχρονα, τα εν λόγω μέτρα κατατείνουν στην προσωπική σας προστασία.
 • Για να είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε επί τούτου για προϊόντα και να σας παρέχουμε συμβουλές χρησιμοποιούμε μέσα αξιολόγησης. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να παρέχουμε επικοινωνία και διαφήμιση προσανατολισμένες στη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς και της έρευνας γνώμης.

Ουγγαρία

Εμείς, οι οντότητες της BNP Paribas που είμαστε καταχωρισμένες στην Ουγγαρία, θα καταγράφουμε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες σας μαζί μας μόνο εφόσον υπέχουμε σχετική υποχρέωση από τον νόμο (λ.χ. υποχρεωτική καταγραφή καταγγελιών) ή μπορούμε να αποδείξουμε έννομο συμφέρον για την εν λόγω καταγραφή.

Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα γνωστοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μόνο με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο μέτρο που δεν παραβιάζονται εξ αυτού διατάξεις της ουγγρικής νομοθεσίας περί τραπεζικού απορρήτου ή/και λοιπές εγχώριες κανονιστικές επιταγές.

Για τυχόν ερωτήσεις και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλείστε να αποστείλετε το αίτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hu.cib.gdpr@bnpparibas.com

Ιρλανδία

Οι οντότητες της BNP Paribas που είμαστε καταχωρισμένες στην Ιρλανδία δεν θα καταγράφουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες σας μαζί μας, εκτός αν έχουμε λάβει την έγκρισή σας για την εν λόγω καταγραφή.

Εμείς, η BNP Paribas Securities Services, Υποκατάστημα Δουβλίνου και η BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited σας καλούμε για τυχόν ερωτήσεις και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να αποστείλετε το αίτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection.bpss.ireland@bnpparibas.com.

Εμείς, η BNP Paribas, υποκατάστημα Δουβλίνου, σας καλούμε για τυχόν ερωτήσεις και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να αποστείλετε το αίτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotectionofficer-roi@bnpparibas.com 

Ιταλία

Για λοιπές ερωτήσεις όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον Ιταλό Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση: italydataprotectionofficer@bnpparibas.com

Λουξεμβούργο

Εμείς θα γνωστοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μόνο με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο μέτρο που δεν παραβιάζονται εξ αυτού διατάξεις της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου περί τραπεζικού απορρήτου ή/και λοιπές εγχώριες κανονιστικές επιταγές.

Εμείς, η BNP Paribas, υποκατάστημα Λουξεμβούργου, σας καλούμε για τυχόν ερωτήσεις και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να αποστείλετε το αίτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@bgl.lu.

Εμείς, η BNP Paribas Securities Services, υποκατάστημα Λουξεμβούργου, σας καλούμε για τυχόν ερωτήσεις και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να αποστείλετε το αίτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr.desk.securities.lu@bnpparibas.com.

Νορβηγία

Εφόσον υφίσταται συμβατική σχέση, ο οικείος υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συναρτώνται με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Εταιρικής Τραπεζικής & Τραπεζικής Θεσμικών Επενδυτών του Ομίλου BNP Paribas, καθώς

και για συγκεκριμένες υπηρεσίες της BNP Paribas Securities Services, στη Νορβηγία είναι:

BNP Paribas S.A. Υποκατάστημα Νορβηγίας (NUF)
Θυγατρική της BNP Paribas S.A., Γαλλία
Αρ. Οργ. 918 654 496
Διεύθυνση: Støperigata 2, 0250 Όσλο, Νορβηγία
Ταχυδρομική διεύθυνση: Postbox 106 Sentrum, 0102 Όσλο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
Αρ. τηλεφώνου: +47 22 82 95 65

Εμπορική προώθηση

Εμείς, η BNP Paribas S.A.,Υποκατάστημα Νορβηγίας, θα σας αποστέλλουμε προωθητικό υλικό αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, SMS, υπηρεσιών άμεσης αποστολής μηνυμάτων ή άλλων ισοδύναμων τεχνολογιών) σύμφωνα με το δίκαιο της Νορβηγίας. 

Καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών

Η Τράπεζα ενδέχεται να καταγράφει τηλεφωνικές συνομιλίες με πελάτες για σκοπούς τεκμηρίωσης του περιεχομένου των συμφωνιών και διασφάλισης του επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες. Όλες οι καταγραφές των τηλεφωνικών συνομιλιών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το δίκαιο της Νορβηγίας. Τυχόν καταγραφές θα πραγματοποιούνται για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών της Τράπεζας και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτο, παρά μόνο εντός του ομίλου της BNP Paribas S.A.

Περίοδοι αποθήκευσης

Εν γένει και εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που να δικαιολογούν μακρότερη περίοδο διατήρησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται για διάστημα έως 5 έτη μετά την περάτωση της μεταξύ μας επιχειρηματικής σχέσης ή την ολοκλήρωση της εφάπαξ συναλλαγής δυνάμει των επιταγών του νορβηγικού νόμου περί της θέσπισης μέτρων αποτροπής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη αιτία και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (όπως ενίοτε τροποποιείται).

Ερωτήσεις

Εμείς, η BNP Paribas S.A., Υποκατάστημα Νορβηγίας σάς καλούμε για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκ μέρους της Τράπεζας, να αποστείλετε τα ερωτήματά σας στην παρακάτω διεύθυνση:

BNP Paribas S.A. Υποκατάστημα Νορβηγίας
Αρ. Οργ. 918 654 496
PO Box 106 Sentrum, NO- 0102 ΟΣΛΟ,
Νορβηγία
Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Πολωνία

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται από την BNP Paribas S.A., Υποκατάστημα Πολωνίας και τη ΒNP Paribas Securities Services SKA, Υποκατάστημα Πολωνίας.

Εμείς θα γνωστοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο μέτρο που δεν παραβιάζονται εξ αυτού διατάξεις της νομοθεσίας της Πολωνίας περί τραπεζικού απορρήτου ή/και λοιπές εγχώριες κανονιστικές επιταγές.

Για τυχόν ερωτήσεις και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλείστε να αποστείλετε το αίτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pl.cib.iodo@bnpparibas.com.

Ισπανία

Για τυχόν ερωτήσεις και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλείστε να αποστείλετε το αίτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DPOdeskSpain@bnpparibas.com.

Σουηδία

Εφόσον υφίσταται συμβατική σχέση, ο οικείος υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συναρτώνται με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Εταιρικής Τραπεζικής & Τραπεζικής Θεσμικών Επενδυτών του Ομίλου BNP Paribas, καθώς και για συγκεκριμένες υπηρεσίες της BNP Paribas Securities Services, στη Σουηδία είναι:

BNP Paribas SA, Bankfilial Sverige

Εταιρικός αριθμός καταχώρισης: 516406-1029

Ταχυδρομική διεύθυνση:Τ.Θ. 7763
103 96 Στοκχόλμη
Διεύθυνση Επισκεπτών:Hovslagargatan 3
111 48 Στοκχόλμη

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
Αρ. τηλεφώνου:   +46 8 562 347 00

Εμείς θα γνωστοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο μέτρο που δεν παραβιάζονται εξ αυτού διατάξεις της σουηδικής νομοθεσίας περί τραπεζικού απορρήτου ή/και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον σουηδικό νόμο περί αποτροπής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη αιτία ή/και λοιπές εγχώριες κανονιστικές επιταγές.

Καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών

Η Τράπεζα ενδέχεται να καταγράφει τηλεφωνικές συνομιλίες με πελάτες για σκοπούς τεκμηρίωσης του περιεχομένου των συμφωνιών και διασφάλισης του επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες. Τυχόν καταγραφές τηλεφωνικών συνομιλιών θα πραγματοποιούνται για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών της Τράπεζας σύμφωνα πάντοτε με τη σουηδική νομοθεσία και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτο, παρεκτός εντός του Ομίλου BNP Paribas SA.

Περίοδοι αποθήκευσης

Εν γένει και εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που να δικαιολογούν μακρότερη περίοδο διατήρησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται για διάστημα έως 5 έτη μετά την περάτωση της μεταξύ μας επιχειρηματικής σχέσης ή την ολοκλήρωση της εφάπαξ συναλλαγής δυνάμει των επιταγών του σουηδικού νόμου περί αποτροπής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη αιτία και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (όπως ενίοτε τροποποιείται).

Ερωτήσεις

Εμείς, η BNP Paribas SA, Bankfilial Sverige σας καλούμε να αποστείλετε απευθείας τις τυχόν ερωτήσεις σας στην παρακάτω διεύθυνση:

BNP Paribas SA, Bankfilial Sverige
Τ.Θ. 7763
103 96 Στοκχόλμη
Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ελβετία

Εμείς, η BNP Paribas Suisse, σας παρακαλούμε να διαβάσετε τη δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της BNP Paribas (Suisse) SA (η «Δήλωση της BNPPS»), η οποία παραπέμπει στην ελβετική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διατίθεται στη διεύθυνση http://www.bnpparibas.ch/en/privacy-policy. Η Δήλωση της BNPPS προσιδιάζει στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο όταν υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η BNP Paribas (Suisse) SA, η Δήλωση της BNPPS θα υπερισχύει έναντι της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση μεταξύ τους σύγκρουσης.

Σάς επισημαίνουμε ότι η BNP Paribas (Suisse) SA θα γνωστοποιεί τα δεδομένα σας μόνο με τον τρόπο που ορίζεται στη Δήλωση της BNPPS, στο μέτρο που δεν παραβιάζονται εξ αυτού διατάξεις της ελβετικής νομοθεσίας περί τραπεζικού απορρήτου ή/και λοιπές εγχώριες επιταγές.

Ο όρος 5 της Δήλωσης της BNPPS έχει ως εξής: 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ

Σε περίπτωση διεθνών διαβιβάσεων σε χώρα όπου η αρμόδια Αρχή έχει αναγνωρίσει ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να διαβιβαστούν με αυτή τη βάση.

Για διαβιβάσεις σε χώρα όπου το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχεται δεν έχει αναγνωριστεί ως «επαρκές» από την αρμόδια Αρχή, θα βασιζόμαστε σε παρέκκλιση που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίσταση (λ.χ. εάν η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς, όπως κατά τη διενέργεια διεθνούς πληρωμής) ή θα εφαρμόζουμε πρότυπες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή για να διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν:

Για να λάβετε αντίγραφο των εν λόγω ασφαλιστικών δικλείδων ή για λεπτομέρειες για το σημείο διάθεσής τους, μπορείτε να μάς αποστείλετε γραπτό αίτημα με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα ενότητα.

Για τυχόν ερωτήσεις και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στην BNP Paribas (Suisse) SA στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection.switzerland@bnpparibas.com.


[1] https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide

[2] Ανάλογα με τη χώρα, νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να είναι η συμμόρφωση με έννομη και κανονιστική μας υποχρέωση ή η εκπλήρωση έννομου συμφέροντός μας.

[3]Ανάλογα με τη χώρα, νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να είναι η συμμόρφωση με έννομη και κανονιστική μας υποχρέωση ή η εκπλήρωση έννομου συμφέροντός μας.

[4] Θα καταγράφουμε ή θα παρακολουθούμε τις επικοινωνίες μόνο στο επιτρεπόμενο μέτρο και με την επιφύλαξη όποιων προϋποθέσεων επιβάλλονται από το εφαρμοστέο δίκαιο (μεταξύ των οποίων οποιαδήποτε προδιαγραφή περί απόκτησης της προηγούμενης συγκατάθεσής σας για την εν λόγω καταγραφή). Βλ. επίσης τα ειδικά παραρτήματα ανά χώρα στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τα υποκείμενα δεδομένων στη Γερμανία.

[5] Ανάλογα με τη χώρα, νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να είναι η συμμόρφωση με έννομη και κανονιστική μας υποχρέωση ή η εκπλήρωση έννομου συμφέροντός μας.

[6] Ανάλογα με τη χώρα, νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να είναι η συμμόρφωση με έννομη και κανονιστική μας υποχρέωση ή η εκπλήρωση έννομου συμφέροντός μας.

[7] Θα καταγράφουμε ή θα παρακολουθούμε τις επικοινωνίες μόνο στο επιτρεπόμενο μέτρο και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τυχόν επιβάλλονται από το εφαρμοστέο δίκαιο (μεταξύ των οποίων οποιαδήποτε προδιαγραφή απόκτησης της προηγούμενης συγκατάθεσής σας για την εν λόγω καταγραφή). Βλ. τα ειδικά παραρτήματα ανά χώρα στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τα υποκείμενα δεδομένων στη Γερμανία.

[8] Προς αποφυγή αμφιβολιών, στην περίπτωση που εφαρμόζεται ο ευρωπαϊκός γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, όπως όταν μια οντότητα BNP Paribas εντός του ΕΟΧ είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, θα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα σας. Δικαίωμα για: πρόσβαση∙ διόρθωση∙ διαγραφή∙ περιορισμό∙ εναντίωση∙ ανάκληση της συγκατάθεσης και φορητότητα δεδομένων.

[9] Θα σας ζητήσουμε σαρωμένο/φωτοτυπικό αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας για σκοπούς ταυτοποίησης στο επιτρεπόμενο μέτρο και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τάσσονται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Βλ. επίσης τα ειδικά παραρτήματα ανά χώρα στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τη Δημοκρατία της Τσεχίας.

[10] Για κατά τόπον στοιχεία επικοινωνίας, κατά περίπτωση, βλ. τα ειδικά παραρτήματα ανά χώρα.

Adatvédelmi tájékoztatóLegutóbbi módosítása: 2020. május

A BNP Paribas Csoport[1] fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelmét; erre tekintettel az egész Csoport számára egységesen alkalmazandó, szilárd elveket határozott meg. A BNP Paribas Csoport számos különböző jogi személyből áll. Amennyiben tudni szeretné, hogy a BNP Paribas Csoport melyik entitása/entitásai dolgozzák fel az Ön személyes adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 9. pontban szereplő elérhetőségen.

Amennyiben az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az irányadó jogszabályok irányadóak rá, a jelen Adatvédelmi Tájékoztató átlátható és részletes információkat ad arról (a 2. pontban meghatározottak szerint), hogy a BNP Paribas és leányvállalatai (a továbbiakban: „mi”), elsősorban a Corporate & Institutional Banking üzletág és a BNP Paribas Securities Services szolgáltatásaival kapcsolatosan, milyen módon védik az Ön adatait.

Mint adatkezelők, felelősek vagyunk az Ön adatainak gyűjtéséért, valamint a tevékenységünkhöz kapcsolódóan történő feldolgozásáért. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, mely személyes adatait gyűjtjük, milyen okból használjuk vagy osztjuk meg ezeket az adatokat, mennyi ideig őrizzük meg, valamint, hogy Önnek milyen jogai vannak, és hogyan érvényesítheti azokat. Létezhetnek olyan egyéb közlemények vagy szabályzatok is, amelyek azt részletezik, hogy az EGT-n kívüli egyes területeken hogyan történik a személyes adatok feldolgozása. Abban az esetben, ha az ilyen közlemények vagy szabályzatok rendelkezései és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései egymással ellentmondóak, az adott közlemények illetve szabályzatok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Ahol az szükséges, további információkat is nyújthatunk, amikor Ön egy adott termékünket vagy szolgáltatásunkat igényli.

1. Milyen személyes adatai kerülnek felhasználásra?

Személyes adatait, vagyis az olyan információkat, amelyek által azonosíthatjuk Önt, a tevékenységünkhöz szükséges mértékben gyűjtjük össze és használjuk fel, annak érdekében, hogy magas színvonalú, személyre szabott termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk.

Az Ön részére nyújtott termékeink vagy szolgáltatásaink típusától függően, különféle személyes adatokat gyűjthetünk Önre vonatkozóan, beleértve az alábbiakat:

 • azonosító adatok (pl. teljes név, azonosító szám (személyi igazolvány, útlevél adatai stb.) nemzetiség, születés helye és ideje, az Ön neme, fényképe);
 • személyes és munkahelyi kapcsolattartási adatok (pl. levelezési cím, e-mail cím, telefonszám);
 • családi körülmények (pl. családi állapot, gyermekek száma és életkora);
 • gazdasági, pénzügyi és adózási adatok (pl. adószám, adóügyi státusz, jövedelem és más bevételek, pénzügyi eszközök);
 • tanulmányi és foglalkoztatási adatok (pl. képzettségi szint, foglalkoztatás, munkáltató neve, javadalmazás);
 • banki és pénzügyi adatok (pl. bankszámla adatai, az Ön által használt és a tulajdonában lévő termékek és szolgáltatások, bankkártyaszám, pénzátutalások, eszközök, bejelentett befektető profil, hiteltörténet, fizetési késedelmek);
 • tranzakciós adatok (többek között a kedvezményezettek teljes neve, címe, és más adatok, beleértve a mögöttes tranzakciók banki átutalásaival kapcsolatos kommunikációkat),
 • az Ön szokásaival és preferenciáival kapcsolatos adatok (a termékeink és szolgáltatásaink Ön általi használatával kapcsolatos adatai);
 • a velünk való kapcsolataira vonatkozó adatok: fiókirodáink (kapcsolatfelvételi jelentések), internetes oldalaink, alkalmazásaink, közösségi oldalaink látogatása, (kapcsolati és nyomonkövetési adatok, például sütik, kapcsolat online szolgáltatásokkal, IP-címek), valamint találkozók, hívások, csevegések, e-mailek, interjúk, telefonbeszélgetések;
 • videokamerás védelem (CCTV-t is beleértve) és földrajzi helymeghatározási adatok (pl. biztonsági okokból, vagy a legközelebbi fiókiroda vagy szolgáltató helyének meghatározása érdekében a készpénzfelvételek és kifizetések helyszíneinek megjelenítése);
 • a készülékére vonatkozó adatok (IP-cím, műszaki jellemzők, és egyedi azonosító adatok);
 • a BNP Paribas weboldalára és alkalmazásaiba való belépéshez használt bejelentkezési adatok.

Az alábbi szenzitív adatokat csak az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását követően gyűjthetjük:

 • biometrikus adatok: pl. ujjlenyomat, hangminta vagy arcfelismerés, amely azonosítási vagy biztonsági célokra használható; és
 • egészségügyi adatok: például egyes biztosítási szerződések megkötéséhez vagy végrehajtásához; ilyen adatokat szigorúan csak szükség esetén dolgozunk fel.

Soha nem kérünk be olyan egyéb szenzitív személyes adatokat, amelyek az Ön faji vagy etnikai származásával, politikai véleményével, vallási vagy filozófiai meggyőződésével, szakszervezeti tagságával, genetikai adataival, szexuális orientációjával kapcsolatosak, vagy olyan adatok, amelyek büntető ítéletekre illetve bűncselekményekre vonatkoznak („Bűnügyi Nyilvántartási Adatok”), hacsak ez nem jogszabályi kötelezettségünk.

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek nem kötelező megadnia az általunk kért személyes adatokat. Ennek elmulasztása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudjuk megnyitni vagy fenntartani a számláját, illetve nem tudunk szolgáltatást nyújtani Önnek.

2. Kire vonatkozik ez a tájékoztató, és kitől gyűjtünk személyes adatokat?

Azokat az adatait, amelyeket felhasználunk, közvetlenül Öntől mint ügyfelünktől vagy leendő ügyfelünktől szerezzük be (amikor Ön felveszi velünk a kapcsolatot, meglátogatja a weboldalunkat és alkalmazásainkat, használja a termékeinket és szolgáltatásainkat, részt vesz egy felmérésben vagy rendezvényen).

Bizonyos esetekben olyan személyekről is gyűjtünk Öntől adatokat, akikkel nem vagyunk közvetlen kapcsolatban. Ez akkor történik, például, amikor a következő személyekről ad meg adatokat:

 • Alkalmazottja (munkavállalót, szerződő partnert, tanácsadót is beleértve);
 • Családtagja;
 • Örököse vagy jogtulajdonosa;
 • Adóstársa / garanciavállalója;
 • Jogi képviselője (meghatalmazottja);
 • Fizetési tranzakció kedvezményezettje;
 • Biztosítási kötvény vagy bizalmi megállapodás kedvezményezettje;
 • Ingatlan bérbeadója;
 • Végső tulajdonos;
 • Adós (pl. csőd esetén);
 • Társaság részvényese.

Amikor harmadik felek személyes adatait adja meg nekünk (ideértve, de nem kizárólagosan a fent felsoroltak adatait), Ön megerősíti, hogy az ilyen harmadik felek megkapták a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, és megértették a benne szereplő információkat arra vonatkozóan, hogy miként fogjuk felhasználni személyes adataikat.

Személyes adatokat a következő forrásokból is szerezhetünk:

 • a BNP Paribas más entitásai;
 • ügyfeleink (vállalati és lakossági);
 • üzleti partnereink;
 • megbízásos átutalási szolgáltatók és aggregátorok (számlainformációkat összesítő szolgáltatók);
 • harmadik felek, például hitelminősítő ügynökségek és csalásmegelőzéssel foglalkozó cégek, vagy adatkereskedők, akik felelősek azért, hogy biztosítsák a vonatkozó információk törvényes összegyűjtését;
 • hivatalos szervek vagy harmadik felek (pl. a francia hivatalos közlöny, a pénzügyi felügyeleti hatóságok által működtetett adatbázisok) által közzétett publikációk és adatbázisok;
 • jogi személyek vagy szakmai ügyfelek webhelyei és közösségi oldalai, ahol Ön információt tesz közzé (pl. a saját weboldalán vagy közösségi oldalán); és
 • nyilvános információk, például a sajtóban megjelenő információk.

3. Mi célból és milyen jogi alapon használjuk fel az ön személyes adatait?

 • A különböző jogi és szabályozói kötelezettségeknek való megfelelés céljából
  Személyes adatait a különböző jogi és szabályozói kötelezettségeknek való megfelelés céljából használjuk fel, beleértve az alábbiakat:
  • banki és pénzügyi kötelezettségek:
   • tranzakciók figyelemmel kísérése, és azoknak az azonosítása, melyek eltérnek a megszokott rutintól[2];
   • a csalási ügyek kezelése, megelőzése és felderítése, beleértve, ha jogszabály írja elő, a csalási lista létrehozását (mely magában foglalja a csalást elkövetők listáját)[3];
   • kockázatok (pénzügyi kockázat, hitelkockázat, megfelelőségi és reputációs kockázat, nemteljesítési kockázat stb.) figyelemmel kísérése, továbbá jelentés azokról a kockázatokról, amelyek minket és/vagy a BNP Paribas Csoportot érinthetik;
   • amennyiben szükséges, telefonhívások, csevegések, e-mailek, stb.[4] rögzítése, a lentebb leírt más felhasználások mellett;
   • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és felderítése, továbbá a szankciókkal és embargókkal kapcsolatos rendelkezéseknek való megfelelés az „Ismerd meg az ügyfeled” (KYC) folyamat keretében (azonosítjuk Önt, ellenőrizzük a személyazonosságát, megnézzük, hogy szerepel-e szankciós listákon, és meghatározzuk a profilját);
   • a gyanús megbízások és tranzakciók felderítése és kezelése;
   • a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelettel (MiFID) összhangban annak a felmérése, hogy mennyire megfelelő és megoldható, hogy befektetési szolgáltatásokat nyújtsunk az egyes ügyfeleinknek;
   • az adócsalás elleni küzdelem segítése, valamint adóellenőrzési és bejelentési kötelezettségek teljesítése (beleértve a FATCA és AEOI követelményeket);
   • tranzakciók rögzítése számviteli célból;
   • a vállalati társadalmi felelősséggel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kockázatok megelőzése, felderítése és jelentése;
   • vesztegetési esetek felderítése és megelőzése;
   • műveletekkel, tranzakciókkal vagy megbízásokkal kapcsolatos adatok cseréje és jelentése, továbbá válasz küldése a megfelelően feljogosított helyi vagy külföldi pénzügyi, adóügyi, közigazgatási, bűnügyi vagy igazságügyi hatóságok, választottbírói vagy közvetítői testületek, bűnüldöző és állami szervek hivatalos megkereséseire.
     
 • Az Önnel vagy vállalati ügyfelünkkel való szerződéskötés, vagy az Ön illetve vállalati ügyfelünk kérése esetén a szerződéskötés előkészítése céljából
  Személyes adatait felhasználjuk a szerződéskötés, a szerződés teljesítése vagy az Önnel történő kapcsolattartás érdekében, beleértve az alábbi célokat is:
  • az Ön hitelkockázati minősítésének és visszafizetési képességének meghatározása;
  • annak a felmérése (pl. a hitelkockázati minősítése alapján), hogy milyen feltételekkel (beleértve, hogy milyen áron) ajánlhatunk Önnek egy terméket vagy egy szolgáltatást;
  • segítség nyújtása Önnek, különösen úgy, hogy válaszolunk a kéréseire;
  • termékek és szolgáltatások nyújtása Önnek illetve vállalati ügyfeleinknek;
  • tartozások kezelése (a tartozással rendelkező ügyfelek azonosítása és kizárása).
    
 • Jogos érdekeink érvényesítése céljából
  Személyes adatait, beleértve a tranzakciós adatait, az alábbiakra is felhasználjuk:
  • kockázatkezelési célokra:
   • tranzakciók igazolása, beleértve az elektronikus igazolást is;
   • a csalási ügyek kezelése, megelőzése és felderítése, beleértve, ha jogszabály írja elő, a csalási lista létrehozását (mely magában foglalja a csalást elkövetők listáját)[5];
   • tranzakciók figyelemmel kísérése, hogy azonosítsuk azokat, amelyek eltérnek a megszokott rutintól[6];
   • követelések behajtása;
   • jogi igények érvényesítése és jogi védekezés jogviták esetében;
   • egyéni statisztikai modellek kidolgozása, ami segít megállapítani az Ön hitelképességét;
   • konzultáció és adatcsere hitelügynökségekkel, hogy azonosítsuk a hitelkockázatokat.
  • Mi és a BNP Paribas más entitásai személyre szabjuk az Önnek nyújtott kínálatunkat az alábbi célból:
   • termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztése;
   • az Ön helyzetéhez és profiljához illő termékek és szolgáltatások hirdetése;
   • az Ön preferenciáinak és igényeinek megismerése, hogy személyre szabott kereskedelmi ajánlatokat tegyünk.
   • A személyre szabást a következő módokon érhetjük el:
    • ✓ ügyfeleink és leendő ügyfeleink szegmentálása;
    • ✓ az Ön különböző kommunikációs csatornákon észlelt szokásainak és preferenciáinak elemzése (fiókirodáink látogatása, e-mailek vagy üzenetek, weboldalunk felkeresése, stb.);
    • ✓ az Ön adatainak más BNP Paribas entitással való megosztása, különösen akkor, ha Ön vagy az Ön által képviselt entitás az ügyfele vagy leendő ügyfele az adott más BNP Paribas entitásnak;
    • ✓ azoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak, amelyekkel Ön már rendelkezik, vagy amelyeket használ, az olyan egyéb adatokkal való egybevetése, amelyeket Önre vonatkozóan őrzünk (pl. amelyekből megállapíthatjuk, hogy Önnek vannak gyermekei, de még nem rendelkezik családi biztosítással); és
    • ✓ a jelenlegi ügyfelek közös tulajdonságainak és magatartásainak figyelembe vétele, hogy hasonló jellemzőkkel rendelkező személyeket kereshessünk meg a szolgáltatásainkkal.
  • Kutatás és fejlesztés (K+F), beleértve statisztikák és modellek létrehozását is, abból a célból, hogy:
   • optimalizáljuk és automatizáljuk a műveleti folyamatainkat (pl. GYIK csevegőrobot létrehozása);
   • az igényeit legjobban kielégítő termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk;
   • a profiljával összehangoljuk a termékek és szolgáltatások kínálatát, tartalmát és díjazását;
   • új ajánlatokat hozzunk létre;
   • megakadályozzuk a lehetséges biztonsági hibákat, fejlesszük az ügyfelek hitelesítésének és a hozzáférési jogoknak a kezelését;
   • fejlesszük a biztonságmenedzsmentet;
   • fejlesszük a kockázatok és a megfelelőség kezelését;
   • fejlesszük a csalások kezelését, megelőzését és felderítését;
   • elősegítsük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet.
  • Biztonsági okok és az informatikai rendszerek teljesítménye céljából, beleértve:
   • IT menedzsment, beleértve az infrastruktúra kezelését (pl. megosztott platformok), üzletmenet folytonosság és biztonság (pl. internetes felhasználók hitelesítése és adatszivárgás megelőzése); és
   • személyi sérülés, és a személyeket és dolgokat érintő károk megelőzése (pl. videokamerás védelem).
  • Általánosságban:
   • tájékoztatást nyújtunk Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról;
   • pénzügyi műveleteket végzünk, például hitelportfólió eladása, értékpapírosítás, a BNP Paribas Csoport általi finanszírozás vagy refinanszírozás;
   • vetélkedőket, játékokat, versenyeket, lottósorsolást és más promóciós tevékenységeket szervezünk;
   • ügyfélelégedettségi és közvéleménykutatási felméréseket végzünk;
   • javítjuk a folyamataink hatékonyságát (képezzük a munkatársainkat a telefonos ügyfélszolgálati hívások rögzítésével, és javítjuk a hívási módokat)[7]; és
   • automatizáljuk a folyamatainkat, pl. alkalmazások tesztelése, automatikus kitöltések a panaszkezelés során, stb.
   Amennyiben a jogos érdekeinkre hivatkozva kezeljük az adatait, minden esetben figyelünk az arányosság elvére, és érdekmérlegelési teszt keretében vizsgáljuk az Ön érdekeinek, illetve alapvető jogainak és szabadságainak védelmét. Ha többet szeretne megtudni az érdekmérlegelési tesztről, kérjük, keressen fel minket a 9. pontban megadott elérhetőségeinken.
    
 • Az Ön döntésének tudomásulvétele céljából, amennyiben a beleegyezését kérjük bizonyos adatfeldolgozáshoz
  Bizonyos személyes adatok kezelése esetén konkrét tájékoztatást adunk Önnek és a hozzájárulását kérjük. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

4. Kivel osztjuk meg az ön személyes adatait?

 • Az adatok megosztása a BNP Paribas Csoporton belül
  Mi a BNP Paribas Csoport része vagyunk, amely egy integrált banki és biztosítási csoport, és amelynek keretében vállalatok csoportja működik együtt szorosan világszerte, annak érdekében, hogy különböző banki, pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat és termékeket hozzon létre és kínáljon.
  Üzleti okokból és a hatékonyság érdekében megosztjuk a személyes adatokat a BNP Paribas Csoporton belül, például:
  • a jogi és szabályozási kötelezettségeinkre tekintettel:
   • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok, szankciók és embargók, KYC információk;
   • kockázatkezelés, beleértve a hitel- és működési kockázatokat (hitelminősítés, hitelbírálat, stb.);
  • jogos érdekeink alapján:
   • csalás megelőzése, észlelése, és az ellene való küzdelem céljából;
   • K+F tevékenységek, különösen a megfelelőség, kockázatkezelés, kommunikáció és marketing céljaiból;
   • az ügyfeleink globális és következetes áttekintése érdekében;
   • annak érdekében, hogy a Csoport termékei és szolgáltatásai minél szélesebb körűek lehessenek, és Ön kihasználhassa e lehetőségeket.
    Ha Ön a Corporate & Institutional Banking üzletágunk ügyfele, ez magában foglalja például a személyes adatokhoz való hozzáférést és/vagy tárolást is az olyan joghatóságokban, ahol a befektetéseket tartja; továbbá az olyan joghatóságokban, amelyekben és amelyeken keresztül a tranzakciók történnek; és az olyan joghatóságokban is, ahonnan Ön rendszeresen információkat kap vagy ahová információkat továbbít a befektetéseiről vagy a BNP Paribas-val való ügyleteiről.
   • Ügyfeleink személyére szabott termékek és szolgáltatások biztosítása céljából (beleértve tartalom és az árazás szempontjából is).
     
 • Az adatok továbbítása a BNP Paribas Csoporton kívülre
  Annak érdekében, hogy teljesítsük a jelen Tájékoztatóban foglalt egyes célokat, időről időre megoszthatjuk a személyes adatait az alábbiakban felsoroltakkal:
  • a nevünkben szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (pl. informatikai szolgáltatás, logisztika, nyomtatási szolgáltatás, telekommunikáció, követelésbehajtás, tanácsadás és konzultáció, elosztás és marketing);
  • banki és kereskedelmi partnerek, független ügynökök, közvetítők és brókerek, pénzügyi intézmények, szerződő felek, kereskedési adattárak, akikkel kapcsolatunk van, ha ez a továbbítás szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásokat és termékeket nyújtsunk Önnek, vagy végrehajtsuk a szerződéses kötelezettségeinket és tranzakcióinkat (pl. bankok, levelező bankok, letéteményesek, letétkezelők, értékpapírok kibocsátói, kifizetőhelyek, tőzsdeplatformok, biztosító társaságok, fizetési rendszerek működtetői, fizetési kártyák kibocsátói vagy közvetítői);
  • hitelinformációs cégek;
  • helyi vagy külföldi pénzügyi, adóügyi, közigazgatási, bűnügyi vagy igazságügyi hatóságok, választottbírói vagy közvetítői testületek, bűnüldöző szervek, állami szervek, ha mi vagy a BNP Paribas csoport bármely tagja köteles adatot szolgáltatni a következők kapcsán:
   • a megkeresésükre tekintettel;
   • védekezés céljából egy ügyben, perben vagy eljárásban, vagy erre válaszul;
   • egy jogszabályi rendelkezésnek vagy egy hatósági útmutatásnak való megfelelés miatt, ami ránk vagy a BNP Csoport egy tagjára vonatkozik;
  • fizetési szolgáltatók (információ az Ön fizetési számláiról), az alapján, hogy Ön felhatalmazást ad ennek a harmadik félnek;
  • bizonyos szabályozott szakmai tevékenységet végzők, mint például ügyvédek, közjegyzők, hitelminősítő cégek vagy könyvvizsgálók, ha ez konkrét körülményekre (peres eljárás, ellenőrzés stb.) tekintettel szükséges, valamint a BNP Paribas Csoport vállalatainak vagy üzletágainak tényleges vagy tervezett vevői, vagy biztosítóink.
    
 • Aggregált vagy anonimizált adatok megosztása
  Aggregált vagy anonimizált információkat osztunk meg a BNP Paribas Csoporton belül és kívül a partnerekkel, például kutatási csoportokkal, egyetemekkel vagy hirdetőkkel. Az Ön személyazonosságát nem lehet megállapítani ezen információk alapján.

  Az Ön adatai anonimizált statisztikákba is összegyűjthetők, amelyeket szakmai ügyfeleinknek ajánlhatunk fel a vállalkozásuk fejlesztése érdekében. Ilyen esetben az Ön személyes adatait soha nem fogjuk megosztani, és azok, akik ezeket az anonimizált statisztikákat kapják, nem lesznek képesek Önt azonosítani.

5. Személyes adatok nemzetközi továbbítása

 • Adatok továbbítása az EGT-n kívülre
  Bizonyos körülmények között másik országba is továbbíthatjuk adatait. Ez magában foglalja a személyes adatok továbbítását a BNPP Csoport Indiában (adatfeldolgozóként) lévő szervezetei számára, valamint az Amerikai Egyesült Államokba is, stb.

  Az Európai Gazdasági Térségből (EGT) induló olyan nemzetközi adattovábbítások esetén, amelyek olyan EGT-n kívüli országba irányulnak, melyet az Európai Bizottság megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként ismert el, az Ön személyes adatai ezen az alapon kerülhetnek továbbításra.

  Olyan EGT-n kívüli országokba irányuló adattovábbítások esetén, melyeket az Európai Bizottság nem ismert el megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként, vagy az adott helyzetre nézve lehetővé tett eltérő szabályokra támaszkodunk (pl. ha nemzetközi fizetés esetén az adattovábbítás a velünk kötött szerződés teljesítéséhez szükséges), vagy az alábbi biztosítékok egyikét alkalmazzuk, annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak védelmét:
  • az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződési feltételek;
  • kötelező erejű vállalati szabályok.
    
  Amennyiben meg szeretné kapni az ilyen adatbiztonsági kikötések másolati példányát vagy elérhetőségi helyét, kérjük, írásbeli kérelmét küldje el a 9. pontban meghatározottak szerint.
   
 • Egyéb nemzetközi adattovábbítás
  Ahol más nemzetközi továbbítási korlátozások érvényesek, pl. Törökországból egy másik országba történő adattovábbítás esetén, megtesszük a megfelelő biztonsági lépéseket a személyes adatainak védelme érdekében.

6. Mennyi ideig őrizzük személyes adatait?

Személyes adatait az alábbiak közül a hosszabb ideig őrizzük meg: (i) az alkalmazandó jog által előírt időtartam; vagy (ii) más, a működési szempontból a kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges időtartam, például: a megfelelő számlakezeléshez, az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, valamint jogi követelésekre illetve hatósági kérésekre való válaszadáshoz szükséges időtartam. Egy ügyféllel kapcsolatban összegyűjtött legtöbb személyes adatot az adott ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt, továbbá a szerződéses kapcsolat megszűnése után bizonyos meghatározott számú évig őrizzük meg, vagy egyébként addig, ameddig az alkalmazandó jog előírja. Amennyiben bővebb információt szeretne kapni arról, hogy személyes adatait milyen időtartamig tároljuk, vagy, hogy milyen kritériumok alapján kerül meghatározásra ez az időtartam, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 9. pontban szereplő elérhetőségen.

7. Milyen jogai vannak önnek, és hogyan gyakorolhatja őket?[8]

Attól függően, hogy az Ön helyzetében milyen adatvédelmi jogszabályok irányadók, Ön az alábbi jogokkal rendelkezhet:

 • Hozzáférés: információt kérhet személyes adatai feldolgozásáról, és másolatot is kérhet ezekről az adatokról.
 • Helyesbítés: amennyiben személyes adatait pontatlannak vagy hiányosnak találja, kérheti ezeknek a megfelelő módosítását.
 • Törlés: bizonyos esetben kérheti a személyes adatai törlését, olyan mértékig, ameddig a jogszabályok azt lehetővé teszik.
 • Korlátozás: bizonyos esetben kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 • Kifogás: bizonyos esetben személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban kifogást emelhet, egyedi körülményeire alapozva. Önnek korlátlan joga van arra, hogy személyes adatainak direkt marketing célokra való felhasználása ellen kifogást emeljen, beleértve az ilyen direkt marketinghez kapcsolódó profilalkotást is.
 • Hozzájárulás visszavonása: amennyiben Ön hozzájárulását adta személyes adatai feldolgozásához, ahhoz is joga van, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
 • Adathordozás: amennyiben jogi szempontból lehetőség van rá, Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által számunkra megadott személyes adatok visszaküldését kérje, vagy ha technikailag megoldható, azoknak egy harmadik személy részére történő továbbítását kérje.

Amennyiben részletesebb információra van szüksége, vagy ha a fenti jogaival szeretne élni, kérjük, küldjön egy levelet vagy egy e-mailt a lenti 9. pontban megadott címre. Amennyiben kérjük, azonosítási célból szíveskedjen mellékelni a személyi igazolványának egyszerű vagy szkennelt másolatát.

Az irányadó jogszabályokkal összhangban, a fent felsorolt jogain túlmenően Ön jogosult arra is, hogy az illetékes felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be.

8. Hogyan értesülhet a jelen adatvédelmi tájékoztató változásairól?

A technológiai változások világában várhatóan időről időre frissítenünk kell a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót.

Javasoljuk, hogy online tekintse át a szöveg legújabb változatát. Honlapunkon keresztül, valamint az egyéb szokásos kommunikációs csatornáinkon keresztül tájékoztatni fogjuk Önt minden lényeges változtatásról.

9. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató kapcsán kérdései merülnének fel a személyes adatai kezelését illetően, vagy ha a saját anyanyelvére lefordított változatban szeretné megkapni, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi felelősünkkel a következő email címen: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com[9].

Ha az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatban többet szeretne megtudni, kérjük, tekintse meg a Süti Szabályzatunkat (cookies policy).

10. Ország-specifikus kikötések

Magyarország

Mi, Magyarországon bejegyzett BNP Paribas entitások, a jogszabály által kötelezővé tett hangrögzítésén kívül (pl. panaszok kötelező rögzítése) nem rögzítünk semmilyen, Önnel lefolytatott telefonos kommunikációt, hacsak nem tudjuk igazolni a jogos érdekünket az ilyen felvételhez.

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő rendelkezések ellenére is csak olyan mértékben tesszük elérhetővé az Ön jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait, amennyiben ez nem sérti a magyar banktitokról szóló jogszabályi rendelkezéseket és/vagy az egyéb helyi jogszabályok előírásait.

Amennyiben bármilyen kérdése van, továbbá jogainak érvényesítése érdekében, kérjük lépjen kapcsolatba a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepével a következő email címen: hu.cib.gdpr@bnpparibas.com.

Felhívjuk figyelmét:

A BNP Paribas Csoport számos különböző jogi entitásból áll. Ha Ön olyan ügyfél, aki a BNP Paribas-nak más, Magyarországon kívüli entitásaival is kapcsolatban áll, kérjük, kattintson ide az Adatvédelmi Tájékoztató teljes, angol nyelvű verziójához, amely a többi ország-specifikus kikötést is tartalmazza. Amennyiben szeretné az Adatvédelmi Tájékoztató teljes verziójának másolatát anyanyelvén is megkapni, kérjük, jelezze ezt a következő email címen: hu.cib.gdpr@bnpparibas.com.

A jelen dokumentum a honlapunkon közzétett „Data Protection Notice” fordítása, azzal, hogy a nem Magyarország-specifikus kikötések nem kerültek lefordításra. Esetleges eltérés vagy értelmezési kérdés esetén az angol nyelvű szövegváltozat irányadó.

[1] https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide
[2] Az országtól függően, a jogi alap lehet jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, vagy a jogos érdekünk.
[3] Az országtól függően, a jogi alap lehet jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, vagy a jogos érdekünk.
[4] A kommunikációt csak az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben és a felhasznált feltételeknek megfelelően rögzítjük vagy figyeljük (ideértve az ilyen rögzítéshez való előzetes hozzájárulásának megszerzésére vonatkozó követelményeket is). Kérjük, olvassa el ezen Adatvédelmi Tájékoztató végén az országspecifikus kikötéseket.
[5] Az országtól függően, a jogi alap lehet jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, vagy a jogos érdekünk.
[6] Az országtól függően, a jogi alap lehet jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés, vagy a jogos érdekünk.
[7] A kommunikációt csak az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben és a felhasznált feltételeknek megfelelően rögzítjük vagy figyeljük (ideértve az ilyen rögzítéshez való előzetes hozzájárulásának megszerzésére vonatkozó követelményeket is). Kérjük, olvassa el ezen Adatvédelmi Tájékoztató végén az országspecifikus kikötéseket.
[8] A kétségek elkerülése érdekében, abban az esetben, ha az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletet alkalmazandó, például amikor az EGT-n belüli BNP Paribas szervezet kezeli az Ön személyes adatait, az alkalmazandó törvényeknek megfelelően Ön a következő jogokkal fog rendelkezni személyes adataival kapcsolatban: hozzáférési jog: helyesbítés; törlés; korlátozás, kifogás, a hozzájárulás visszavonása és az adatok hordozhatósága.
[9] Amennyiben alkalmazandó, kérjük, a helyi kapcsolattartási adatokat tekintse meg az országspecifikus kikötések között.

Data protection noticeUltimo aggiornamento settembre 2020

La protezione dei tuoi dati personali è importante per il Gruppo BNP Paribas[1], che ha adottato solidi principi per l’intero Gruppo. Il Gruppo BNP Paribas è composto da molte entità legali diverse. Se desideri sapere quali entità all’interno del Gruppo BNP Paribas trattano i tuoi dati personali, ti preghiamo di contattarci all’indirizzo indicato nella sezione 9 di seguito indicata.

Nella misura in cui si applica il Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati e / o qualsiasi altra legge sulla protezione dei dati, la presente Informativa ti fornisce ( come ulteriormente definito nella sezione 2) informazioni trasparenti e dettagliate relative alla protezione dei dati personali da parte di BNP Paribas e le sue controllate, principalmente in relazione alla nostra attività Corporate & Institutional Banking e ai servizi di BNP Paribas Securities Services, come dettagliato di seguito (“noi”).

Siamo responsabili, in qualità di Titolari, della raccolta e del trattamento dei tuoi dati personali in relazione alle nostre attività. Lo scopo di questa Informativa sulla protezione dei dati è di farti sapere quali dati personali raccogliamo su di te, i motivi per cui utilizziamo e condividiamo tali dati, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli. Potrebbero esserci altre comunicazioni o policy che descrivono in dettaglio il modo in cui trattiamo i tuoi dati personali applicabili in determinati territori al di fuori del SEE ( Spazio Economico Europeo) . Nel caso in cui le disposizioni di tali comunicazioni o policy siano in conflitto con quelle contenute nella presente Informativa sulla protezione dei dati, le precedenti comunicazioni o policy avranno la precedenza.

Se necessario, possono essere fornite ulteriori informazioni per un prodotto o servizio specifico.

1. Quali dati personali trattiamo?

Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali – vale a dire le informazioni che ti identificano o ti rendono identificabile – per quanto necessario a realizzare le nostre attività e per raggiungere un elevato standard di prodotti e servizi personalizzati.

A seconda del tipo di prodotti o servizi che ti forniamo, raccogliamo vari tipi di dati personali su di te, tra cui:

 • informazioni di identificazione (es. Nome completo, identità (es. Carta d’identità, passaporto, ecc.), Nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, fotografia);
 • informazioni di contatto private o professionali (es. Indirizzo postale e di posta elettronica, numero di telefono ecc.);
 • situazione familiare (es. Stato civile, numero ed età dei figli ecc.);
 • informazioni economiche, finanziarie e fiscali (ad es. Codice fiscale, status fiscale, reddito e altri ricavi, valore dei tuoi beni);
 • informazioni sull’istruzione e sull’occupazione (ad es. Livello di istruzione, occupazione, nome del datore di lavoro, compensi);
 • informazioni bancarie e finanziarie (ad es. Dettagli del conto bancario, prodotti e servizi posseduti e utilizzati, numero di carta di credito, trasferimenti di denaro, attività, profilo dell’investitore dichiarato, storia creditizia, eventuali inadempienze nell’effettuare pagamenti);
 • dati relativi alle transazioni (compresi i nomi completi dei beneficiari, l’indirizzo e i dettagli della transazione comprese le comunicazioni sui trasferimenti bancari della transazione sottostante);
 • dati relativi alle tue abitudini e preferenze (dati relativi al tuo utilizzo dei nostri prodotti e servizi);
 • dati dalle tue interazioni con noi: le nostre succursali (rapporti di contatto), i nostri siti Web, le nostre app, le nostre pagine di social media (dati di connessione e tracciamento come cookie, connessione a servizi online, indirizzo IP), riunioni, chiamate, chat, email, interviste, conversazioni telefoniche;
 • dati rilevati dal sistema di videosorveglianza (incluse telecamere a circuito chiuso) e dati di geolocalizzazione (ad esempio: indicazione dei luoghi di prelievi o pagamenti, per ragioni di sicurezza, o per individuare la filiale o i fornitori di servizi più vicini a te) informazioni sul tuo dispositivo (inclusi indirizzo MAC, specifiche tecniche e dati identificativi univoci); e
 • credenziali di accesso utilizzate per connettersi al sito Web e alle app di BNP Paribas.

Potremmo raccogliere i seguenti dati appartenenti alle categorie particolari ( Art 9 GDPR) solo previa raccolta del consenso esplicito dell’utente:

 • dati biometrici: ad es. impronte digitali, impronta digitale della voce o riconoscimento facciale che possono essere utilizzati per scopi di identificazione e di sicurezza; e
 • dati sanitari ad esempio per la due diligence precontrattuale e l’esecuzione di alcuni contratti assicurativi; questi dati vengono elaborati in base al principio del need to know.

Non chiediamo mai dati relativi alle tue origini razziali o etniche, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza a sindacati, dati genetici, dati riguardanti la tua vita sessuale o orientamento sessuale o dati relativi a condanne penali e reati (es : “Dati del casellario giudiziario”) a meno che non sia richiesto da un obbligo legale.

Si prega di notare che non è necessario fornire nessuno dei dati personali che richiediamo. Tuttavia, la tua inadempienza potrebbe comportare l’impossibilità di aprire o mantenere il tuo account o fornirti servizi.

2. Chi è interessato da questa informativa e presso chi raccogliamo i dati personali?

Raccogliamo dati direttamente da te come cliente o potenziale cliente (quando ci contatti, visiti il nostro sito Web, le nostre app o noi, utilizzi i nostri prodotti e servizi, partecipi a un sondaggio o a un evento con noi).

In determinate circostanze, potremmo raccogliere informazioni da te su persone che non hanno un rapporto diretto con noi. Ciò può accadere, ad esempio, quando ci fornisci informazioni sul tuo:

 • Staff (dipendenti, fornitori, consulenti);
 • Membri della famiglia;
 • Successori e aventi diritti;
 • Co-mutuatari / garanti;
 • Rappresentanti legali (procuratori);
 • Beneficiari delle tue operazioni di pagamento;
 • Beneficiari dei vostri contratti assicurativi o polizze e di trust;
 • Locatori;
 • Proprietari beneficiari finali;
 • Debitori (ad es. In caso di fallimento); e
 • Azionisti della società.

Quando ci fornisci dati personali di terze parti (inclusi, ma non limitati a quelli sopra elencati), confermi che tale terza parte riceve la presente Informativa sulla protezione dei dati e comprende le informazioni contenute nella presente Informativa sull’utilizzo degli stessi.

Potremmo anche ottenere dati personali da:

 • altre società del Gruppo BNP Paribas;
 • i nostri clienti (corporate o individual);
 • i nostri partner commerciali;
 • fornitori di servizi di pagamento e aggregatori (fornitori di servizi di informazione sui conti);
 • terze parti come agenzie di rating del credito e agenzie di prevenzione delle frodi o broker di dati che raccolgono e trattano i dati nel rispetto delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati;
 • pubblicazioni / database messi a disposizione dalle autorità ufficiali o da terze parti (es. La Gazzetta ufficiale, i database gestiti dalle autorità di finanziarie di controllo);
 • siti web / pagine di social media di persone giuridiche o clienti professionali contenenti informazioni che hai reso pubbliche (ad es. Il tuo sito web o i tuoi social media); e
 • informazioni pubbliche quali informazioni tratte dalla stampa.

3. Perché e su quale base trattaimo i tuoi dati personali?

Laddove ci basiamo su un interesse legittimo, garantiamo che il trattamento rimanga proporzionato e che i tuoi interessi, diritti fondamentali e libertà siano preservati. Se si desidera ottenere maggiori informazioni su tale test di bilanciamento, si prega di contattarci utilizzando i dettagli di contatto forniti nella sezione 9 “Come contattarci” di seguito.

Per rispettare la tua scelta se chiediamo il tuo consenso per trattamenti specifici

Per alcune tipologie di trattamento dei dati personali, ti forniremo specifiche informative e ti inviteremo a prestare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali. Tieni presente che puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.

 • Per ottemperare ai nostri obblighi legali e regolamentari
  Trattiamo i tuoi dati personali per ottemperare a vari obblighi di legge, tra cui:
  • normativa bancaria e finanziaria:
   • monitorare le transazioni per identificare quelle che si discostano dalle normali routine / schemi[2] ;
   • gestire, prevenire e identificare frodi inclusa, ove richiesto dalla legge, la creazione di un elenco di tipologie di frodi (che includerà un elenco di truffatori[3]);
   • monitorare e segnalare i rischi (finanziari, di credito, legali, di conformità o reputazionali, rischi di insolvenza ecc[4].) di cui noi / e / o il Gruppo BNP Paribas potrebbe incorrere;
   • monitorare e registrare telefonate, chat, e-mail, ecc . nonostante gli altri usi descritti di seguito;
   • prevenire e rilevare attività di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo ed ottemperare alle normative relative a sanzioni ed embarghi nel corso del nostro processo Know Your Customer (KYC) (per identificarti, verificare la tua identità, confrontare i dati che ti riguardano con gli liste di sanzioni e definire il tuo profilo);
   • individuare e gestire ordini e transazioni sospette;
   • effettuare una valutazione dell’appropriatezza o dell’idoneità per la fornitura di servizi di investimento per ciascun cliente in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa relativa ai mercati regolamenti degli strumenti finanziari (MiFiD);
   • contribuire alla lotta contro le frodi fiscali e adempiere agli obblighi di controllo e notifica fiscale (inclusa la conformità ai requisiti FATCA e AEOI);
   • registrare le transazioni a fini contabili;
   • prevenire, rilevare e segnalare i rischi legati alla responsabilità sociale d’impresa e allo sviluppo sostenibile;
   • rilevare e prevenire i casi di corruzione;
   • confrontarsi e riferire su varie operazioni, transazioni o ordini o rispondere a richieste ufficiali da parte di autorità finanziarie, fiscali, amministrative, penali o giudiziarie locali o estere debitamente autorizzate, arbitri o meditatori, forze dell’ordine, agenzie statali o enti pubblici.
     
 • Per eseguire un contratto con te o con i nostri clienti corporate o eseguire le misure precontrattuali su tua richiesta
  Utilizziamo i tuoi dati personali per stipulare ed eseguire i nostri contratti, nonché per gestire il nostro rapporto con te, incluso per:
  • definire il proprio punteggio di affidabilità creditizia e la capacità di rimborso;
  • valutare (ad esempio in base al punteggio del rischio di credito) se possiamo offrirvi un prodotto o servizio ea quali condizioni (prezzo compreso);
  • assistervi in particolare rispondendo alle vostre richieste;
  • fornire a voi o ai nostri clienti aziendali prodotti o servizi; e
  • gestire i debiti insoluti (identificazione ed esclusione dei clienti con debiti insoluti).
    
 • Per soddisfare il nostro legittimo interesse
  Utilizziamo i tuoi dati personali, inclusi i dati delle transazioni, per:
  • finalità di gestione del rischio;
   • prova delle transazioni, comprese le prove elettroniche;
   • gestione, prevenzione e individuazione di frodi inclusa, ove richiesto dalla legge, la creazione di un elenco di frodi (che includerà un elenco di truffatori[5]);
   • monitorare le transazioni per identificare quelle che si discostano dalla normale routine / modelli[6].
   • recupero crediti;
   • affermazione di rivendicazioni legali e difesa in caso di controversie legali;o sviluppo di modelli statistici individuali al fine di aiutare a definire il proprio merito creditizio;
   • consultazione e scambio di dati con agenzie di credito per identificare i rischi di credito.
  • Personalizzazione della nostra offerta a voi e di quella di altre entità BNP Paribas per:
   • migliorare la qualità dei nostri prodotti o servizi;
   • pubblicizzare prodotti o servizi che corrispondono alla tua situazione e al tuo profilo;
   • dedurre le tue preferenze ed esigenze e proporre offerte commerciali personalizzate;
   • Questa personalizzazione può essere ottenuta:
    • ✓ segmentare le nostre prospettive e clienti;
    • ✓ analizzare le tue abitudini e preferenze nei nostri vari canali di comunicazione (visite alle nostre filiali, e-mail o messaggi, visite al nostro sito web, ecc.);
    • ✓ condividere i tuoi dati con un’altra entità BNP Paribas, in particolare se tu, o l’entità che rappresenti, sei o devi diventare un cliente di tale altra entità;
    • ✓ abbinare i prodotti o servizi che già possiedi o utilizzi con altri dati che deteniamo su di te (ad esempio, potremmo identificare che hai figli ma non ancora un’assicurazione di protezione familiare); e
    • ✓ prendere in considerazione tratti o comportamenti comuni tra i clienti attuali e cercare altri individui che condividono le stesse caratteristiche per scopi di targeting.
  • Ricerca e sviluppo (R&S) e analisi consistenti nello stabilire modelli statistici / predittivi individuali per:
   • ottimizzare e automatizzare i nostri processi operativi (es. creazione di chatbot FAQ);
   • offrire prodotti e servizi che soddisferanno al meglio le tue esigenze;
   • adattare la distribuzione, i contenuti e i prezzi di prodotti e servizi in base al proprio profilo;
   • creare nuove offerte;
   • prevenire potenziali errori di sicurezza, migliorare l’autenticazione del client e la gestione dei diritti di accesso;
   • migliorare la gestione della sicurezza;
   • migliorare la gestione del rischio e della conformità;
   • migliorare la gestione, la prevenzione e l’individuazione delle frodi; e
   • rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
  • Motivi di sicurezza e prestazioni dei sistemi IT, tra cui:
   • gestire l’IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise), la continuità aziendale e la sicurezza (es. autenticazione dell’utente Internet e prevenzione della fuga di dati); e
   • prevenire lesioni personali e danni a persone e cose (ad esempio protezione video).
  • Più in generale a:
   • informarti sui nostri prodotti e servizi;
   • effettuare operazioni finanziarie quali cessione di portafogli di debito, cartolarizzazioni per finanziamento o rifinanziamento del Gruppo BNP Paribas;
   • organizzare concorsi, giochi, competizioni, lotterie o qualsiasi altra campagna promozionale;
   • eseguire sondaggi sulla soddisfazione dei clienti e sulle opinioni;
   • migliorare l’efficienza del processo (formare il nostro personale registrando le telefonate nei nostri call center e migliorare il nostro scenario di chiamata[7]); e
   • o automatizzare i nostri processi come il test delle applicazioni, il riempimento automatico della gestione dei reclami, ecc.

4. Con chi condividiamo i tuoi dati personali?

 • Condivisione delle informazioni all’interno del Gruppo BNP Paribas
  Facciamo parte del Gruppo BNP Paribas, che è un gruppo bancario e assicurativo integrato, ovvero un gruppo di società che lavorano a stretto contatto in tutto il mondo per creare e distribuire vari servizi e prodotti bancari, finanziari, assicurativi.
  Condividiamo i dati personali all’interno del Gruppo BNP Paribas per esigenze commerciali ed efficienti quali:
  • in base ai nostri obblighi legali e regolamentari:
   • condivisione dei dati raccolti per AML / FT, sanzioni, embarghi e per KYC;
   • gestione del rischio, inclusi rischi di credito e operativi (valutazione del rischio / punteggio di credito / ecc.);
  • in base al nostro legittimo interesse:
   • prevenzione, individuazione e lotta alle frodi;
   • attività di ricerca e sviluppo, in particolare per finalità di conformità, rischio, comunicazione e marketing;
   • panoramica globale e coerente dei nostri clienti “;
   • offrire l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo per consentirvi di trarne vantaggio.
    Se sei un cliente della nostra attività di Corporate & Institutional Banking, ciò includerebbe, ad esempio, l’accesso ai dati personali e / o l’archiviazione in: giurisdizioni in cui sono detenuti gli investimenti; giurisdizioni in cui e attraverso le quali vengono effettuate le transazioni; e giurisdizioni da cui ricevi o trasmetti regolarmente informazioni sui tuoi investimenti o sulla tua attività con BNP Paribas.
   • Personalizzazione di prodotti e servizi “(inclusi contenuti e prezzi) per i nostri clienti”.
     
 • Divulgazione di informazioni al di fuori del Gruppo BNP Paribas
  Al fine di adempiere ad alcune delle finalità descritte nella presente informativa, potremmo divulgare i tuoi dati personali di volta in volta a:
  • fornitori di servizi che eseguono servizi per nostro conto (ad es. Servizi IT, logistica, servizi di stampa, telecomunicazioni, recupero crediti, consulenza e consulenza, distribuzione e marketing).
  • partner bancari e commerciali, agenti indipendenti, intermediari o broker, istituzioni finanziarie, controparti, repertori di dati sulle negoziazioni con i quali abbiamo rapporti se tale trasmissione è necessaria per consentirci di fornirti i servizi e prodotti o eseguire i nostri obblighi contrattuali o transazioni (es. banche, banche corrispondenti, depositari, custodi, emittenti di valori mobiliari, agenti di pagamento, piattaforme di cambio, compagnie di assicurazione, gestori di sistemi di pagamento, emittenti o intermediari di carte di pagamento);
  • agenzie di riferimento creditizio;
  • autorità finanziarie, fiscali, amministrative, penali o giudiziarie locali o estere, arbitri o mediatori, forze dell’ordine, agenzie statali, agenzie per la prevenzione delle frodi o enti pubblici, noi o qualsiasi membro del Gruppo BNP Paribas siamo tenuti a comunicare a:
   • la loro richiesta;
   • difendere o rispondere a una questione, azione o procedimento; e / o
   • ottemperare al regolamento o alla guida delle autorità che si applicano a noi oa qualsiasi membro del Gruppo BNP;
  • fornitori di servizi di pagamento (informazioni sul tuo conto di pagamento) in base all’autorizzazione da te concessa a questa terza parte; e
  • alcuni professionisti regolamentati come avvocati, notai, agenzie di rating o revisori quando necessario in circostanze specifiche (contenzioso, revisione contabile, ecc.) Nonché ad acquirenti effettivi o proposti di società o attività del Gruppo BNP Paribas o dei nostri assicuratori.
    
 • Condivisione di informazioni aggregate o anonime
  Condividiamo informazioni aggregate o rese anonime all’interno e all’esterno del Gruppo BNP Paribas con partner quali gruppi di ricerca, università o inserzionisti. Non sarai in grado di essere identificato da queste informazioni.

  I tuoi dati possono essere aggregati in statistiche anonime che possono essere offerte a clienti professionali per assisterli nello sviluppo della loro attività. In questo caso, i tuoi dati personali non saranno mai divulgati e coloro che ricevono queste statistiche anonime non saranno in grado di identificarti.

5. Trasferimenti internazionali di dati personali

 • Trasferimenti al di fuori del SEE
  In determinate circostanze, potremmo trasferire i tuoi dati in un altro paese. Ciò include i trasferimenti di dati personali a entità del Gruppo BNPP in India (responsabile del trattamento), Stati Uniti d’America ecc.

  In caso di trasferimenti internazionali provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), verso un paese non SEE, dove la Commissione europea ha riconosciuto un paese non SEE come fornitore di un livello adeguato di protezione dei dati, i tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti su questo base.

  Per i trasferimenti verso paesi non SEE in cui il livello di protezione non è stato riconosciuto come adeguato dalla Commissione europea, faremo affidamento su una deroga applicabile alla situazione specifica (ad esempio, se il trasferimento è necessario per eseguire il nostro contratto con voi come quando si effettua un pagamento internazionale) o implementare una delle seguenti garanzie per garantire la protezione dei dati personali:
  • Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;
  • Regole aziendali vincolanti ( BCR) .
    
  Per ottenere una copia di queste garanzie o dettagli su dove sono disponibili, è possibile inviarci una richiesta scritta come indicato nella sezione 9.
   
 • Altri trasferimenti internazionali
  Dove ci sono altre restrizioni al trasferimento internazionale, ad es trasferimento dalla Turchia a un altro paese, implementeremo adeguate garanzie per garantire la protezione dei dati personali.

6. Per quanto tempo conserviamo i vostri dati personali?

Conserveremo i tuoi dati personali per il più lungo tra: (i) il periodo richiesto dalla legge applicabile; o (ii) tale altro periodo necessario per noi per adempiere ai nostri obblighi operativi, come: corretta manutenzione dell’account, facilitazione della gestione delle relazioni con i clienti e risposta a reclami legali o richieste normative. La maggior parte dei dati personali raccolti in relazione a un cliente specifico viene conservata per la durata del rapporto contrattuale con tale cliente più un determinato numero di anni dopo la fine del rapporto contrattuale o come altrimenti richiesto dalla legge applicabile. Se desideri ulteriori informazioni sul periodo di conservazione dei tuoi dati personali o sui criteri utilizzati per determinare tale periodo, ti preghiamo di contattarci all’indirizzo indicato nella sezione 9 di seguito.

7. Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli[8]?

A seconda delle leggi sulla protezione dei dati, che si applicano alla tua situazione, potresti avere i seguenti diritti in relazione ai tuoi dati personali:

 • Per accedere: potresti avere il diritto di ottenere informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e una copia di tali dati personali.
 • Per rettificare: se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti o incompleti, puoi richiedere che tali dati personali vengano modificati di conseguenza.
 • Cancellazione: in alcune circostanze, è possibile richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
 • Per limitare: in alcune circostanze, puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali.
 • Di opporsi: in alcune circostanze, puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali, per motivi relativi alla tua situazione particolare. Hai il diritto assoluto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione relativa a tale marketing diretto.
 • Di revocare il consenso: qualora tu abbia prestato il consenso al trattamento dei tuoi dati personali, hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.
 • Alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, potresti avere il diritto di ottenere la restituzione dei dati personali che ci hai fornito o, se tecnicamente fattibile, trasferiti a terzi.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni, o se desideri esercitare i diritti sopra elencati, invia una lettera o un’e-mail all’indirizzo indicato nella sezione 9 di seguito. Si prega di includere una scansione / copia della carta d’identità a scopo di identificazione quando richiesto[9].

Ai sensi della normativa vigente, oltre ai diritti di cui sopra hai anche diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente

8. Come puoi mantenere il passaggio delle modifiche a questo avviso sulla protezione dei dati?

In un mondo di cambiamenti tecnologici, potrebbe essere necessario aggiornare di tanto in tanto la presente Informativa sulla protezione dei dati.

Ti invitiamo a rivedere l’ultima versione di questo avviso online e ti informeremo di eventuali modifiche sostanziali attraverso il nostro sito web o attraverso i nostri normali canali di comunicazione.

9. Come contattarci?

In caso di domande relative al nostro utilizzo dei dati personali ai sensi della presente Informativa sulla protezione dei dati, o se desideri una copia della presente Informativa sulla protezione dei dati nella tua lingua madre, contatta il nostro Ufficio per la protezione dei dati gdpr.desk.cib@bnpparibas. com e per i clienti di BNP Paribas Securities Services, contattare il nostro ufficio per la protezione dei dati gdpr.desk.bp2s@bnpparibas.com[10]

Se desideri saperne di più su Privacy e Sicurezza, consulta la nostra cookies policy.

Il Gruppo BNP Paribas è composto da molte entità legali diverse. Se sei un cliente che tratta anche con entità BNP Paribas registrate al di fuori d’Italia fai clic qui per la versione completa del DPN che include ulteriori requisiti specifici per paese. Se desideri una copia della versione completa del DPN nella tua lingua madre, contatta il nostro responsabile della protezione dei dati all’indirizzo italydataprotectionofficer@bnpparibas.com.

Italia

Per questioni riguardanti l’utilizzo dei vostri dati personali , potete contattare il DPO al seguente indirizzo : italydataprotectionofficer@bnpparibas.com

[1] https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide

[2] A seconda del Paese, la base giuridica potrebbe essere l’adempimento di obblighi legali o regolamentari o l’adempimento del nostro legittimo interesse.

[3] A seconda del Paese, la base giuridica potrebbe essere l’adempimento di obblighi legali o regolamentari o l’adempimento del nostro legittimo interesse.

[4] Registreremo o monitoreremo le comunicazioni solo nella misura consentita e soggetta a qualsiasi condizione applicata dalla legge (incluso qualsiasi requisito per ottenere il tuo previo consenso a tale registrazione). Si prega di consultare anche le schede specifiche per paese alla fine della presente Informativa sulla protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda gli interessati in Germania

[5] A seconda del Paese, la base giuridica potrebbe essere l’adempimento di obblighi legali o regolamentari o l’adempimento del nostro legittimo interesse.

[6] A seconda del Paese, la base giuridica potrebbe essere l’adempimento di obblighi legali o regolamentari o l’adempimento del nostro legittimo interesse.

[7] Registreremo o monitoreremo le comunicazioni solo nella misura consentita e soggetta a qualsiasi condizione applicata dalla legge applicabile (incluso qualsiasi requisito per ottenere il tuo previo consenso a tale registrazione). Si prega di consultare le schede specifiche per paese alla fine della presente Informativa sulla protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda gli interessati in Germania.

[8] A scanso di equivoci, nel caso in cui si applichi il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, ad esempio quando un’entità BNP Paribas all’interno del SEE controlla i tuoi dati personali, in conformità con la legge applicabile avrai i seguenti diritti in relazione ai tuoi dati personali . Diritto a: accesso; rettifica; cancellazione; limitazione, opposizione, revoca del consenso e portabilità dei dati.

[9] Chiederemo una scansione / copia della tua carta d’identità solo a scopo di identificazione nella misura consentita e soggetta a qualsiasi condizione applicata dalla legge applicabile. Si prega di consultare anche le schede specifiche per paese alla fine della presente Informativa sulla protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la Repubblica Ceca.

[10] Per i dettagli di contatto locali, ove applicabile, consultare la sezione 10

Notificare privind protecția datelorUltima actualizare May 2020

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru BNP Paribas Group[1], care a adoptat principii ferme în această privință în cadrul Ghidului privind Protecția Datelor cu Caracter Personal disponibil la https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

Această Notificare privind Protecția Datelor vă oferă (astfel cum este definit în secțiunea 2) informații transparente și detaliate referitoare la protecția datelor dvs. personale de către BNP Paribas SA prin BNP Paribas SA Paris Sucursala Bucuresti („noi”).

Suntem responsabili, în calitate de operator, pentru colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în ceea ce privește activitățile noastre. Scopul acestei Notificări privind Protecția Datelor este să vă informăm cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm în legătură cu persoana dvs., motivele pentru care folosim și partajăm aceste date, cât timp le păstrăm, care sunt drepturile dvs. și cum anume vă puteți exercita aceste drepturi.

Mai multe informații vor fi oferite unde este necesar atunci când aplicați pentru un anumit produs sau serviciu.

1. Care sunt datele cu caracter personal pe care le utilizăm cu privire la persoana dvs.?

Colectăm și utilizăm datele dvs. personale, însemnând orice informații care vă identifică sau permit identificarea dvs., în măsura în care sunt necesare activităților noastre și pentru a atinge un standard înalt în ceea ce privește produsele și serviciile personalizate.

În funcție de, printre altele, tipul de produs sau de serviciu pe care vi-l furnizăm, putem colecta o gamă variată de date cu caracter personal privind persoana dvs., printre care:

 • informații de identificare (ex. nume și prenume, date de identificare (ex. carte de identitate, date din pașaport, etc.), naționalitate, locul și data nașterii, sex, fotografie);
 • informații de contact personale sau profesionale (ex. adresa poștală și adresa de e-mail, numărul de telefon);
 • situația familială și viața de familie (ex. starea civilă, numărul de copii și vârsta acestora, numărul de persoane din gospodărie, etc.);
 • informații economice, financiare sau fiscale (ex. identificare fiscală, statut fiscal, venituri și alte încasări, valoarea activelor dvs.);
 • informații privind educația și activitatea profesională (ex. nivelul de educație, locul de muncă, numele angajatorului, remunerația);
 • date bancare și financiare (ex. detalii privind contul bancar, produse și servicii deținute și utilizate, numărul cardului de credit, transferuri de bani, active, profilul investitorului declarat, istoricul creditelor, incidente de plată);
 • date legate de tranzacții (incluzând numele complet al beneficiarului, adresa și detalii incluzând comunicări cu privire la transferurile bancare ale tranzacției aferente) date privind obiceiurile și preferințele dvs. (date care privesc utilizarea de către dvs. a produselor și serviciilor noastre);
 • date din interacțiunile cu noi, filialele noastre (rapoarte de contact), site-urile noastre de internet, aplicațiile noastre, paginile noastre de pe rețelele de socializare, (date de conectare și urmărire precum cookie-uri, conectare la servicii online, adresa IP) întâlniri, apeluri, conversații, emailuri, interviuri, conversații telefonice;
 • supraveghere video (inclusiv CCTV) și date de geo-localizare (ex. arătând locații ale retragerilor sau plăți pentru motive cu securitate, sau pentru a identifica locația celei mai apropiate sucursale sau a furnizorilor de servicii pentru dvs.);
 • informații despre dispozitivul pe care îl utilizați (adresa IP, specificații tehnice și date de identificare unice);
 • date de autentificare utilizate pentru conectarea la site-ul și aplicațiile BNP Paribas.

Putem colecta următoarele date sensibile numai după obținerea consimțământului dvs. explicit:

 • date biometrice: ex. amprenta digitală, modelul de voce sau modelul de față care poate fi folosit în scopuri de identificare și securitate;
 • date privind sănătatea: de exemplu pentru încheierea și executarea unor contracte de asigurare; aceste date sunt prelucrate strict în baza principiului necesității de a cunoaște.

Nu vă solicităm niciodată alte date sensibile cu caracter personal privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, apartenența la sindicate, date genetice sau date referitoare la viața sau orientarea sexuală sau date privind infractiunile („Date privind cazierul judiciar”), decât dacă acestea sunt necesare în temeiul unei obligații legale.

Va rugam sa luati la cunostinta ca nu sunteti oblligati sa furnizatidatele personale pe care vi le solicitam. Cu toate acestea, in cazul in caer nu ni le furnizati nu vom putea sa va deschidem sau mentinem contul sau sa va oferim serviciile noastre.

2. Cui i se adresează această notificare și pentru cine colectăm date cu caracter personal?

Colectăm date direct de la dvs. în calitate de client existent sau potențial (atunci când ne contactați, vizitați, consultați site-ul sau aplicațiile noastre, utilizați produsele sau serviciile noastre, participați la un sondaj sau la un eveniment împreună cu noi) dar și indirect privind alte persoane. Astfel, colectăm informații despre persoane care nu au o relație directă cu noi, însă au o relație cu dvs., în calitate de clienți existenți sau potențiali, cum ar fi:

 • Membri de familie;
 • Succesori și deținători de drepturi;
 • Co-împrumutători
 • /garanți;
 • Reprezentanți legali (împuternicire avocațială)
 • Beneficiari ai tranzacțiilor dvs. de plată;
 • Beneficiari ai contractelor sau polițelor dvs. de asigurare și al fiduciilor;
 • Proprietari;
 • Beneficiari reali;
 • Debitori (ex. în caz de faliment);
 • Acționari ai societății;

Atunci când ne comunicați datele personale ale unor terți precum în exemplele enumerate mai sus, vă rugăm să nu uitați să informați persoanele confirmati ca aceste terte parti au primit această Notificare privind Protecția Datelor si ca inteleg informatia din aceasta si cum le vom folosi datele cu caracter personal.

Pentru a verifica sau pentru a dezvolta bazele noastre de date, putem obține date personale din următoarele surse:

 • alte entități BNP Paribas;
 • clienții noștri (firme sau persoane fizice);
 • partenerii noștri de afaceri;
 • furnizori de servicii de inițiere a plății și distribuitori de date (furnizori de servicii de informare cu privire la conturi);
 • terți cum ar fi agențiile de informații privind creditele și agențiile pentru prevenirea fraudelor sau brokerii de date responsabili pentru colectarea datelor conform legislației;
 • publicații/baze de date furnizate de autorități sau terți (de ex. Jurnalul Oficial din Franța, baze de date operate de autorități de supraveghere);
 • site-uri web/pagini de pe rețelele de socializare ale persoanelor juridice sau ale clienților profesioniști care conțin informații publicate de dvs. (de ex. propriul dvs. site web sau paginile dvs. de pe rețelele de socializare);
 • informații publice precum informații obținute din presă.

3. De ce și în baza cărui temei vă folosim datele cu caracter personal?

 • Pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale și de reglementare
  Vă utilizăm datele cu caracter personal pentru a respecta o serie de reglementări, incluzand:
  • banking and financial regulations:
   • reglementari bancare și financiare:
   • pentru a monitoriza tranzacții în scopul identificării celor care se abat de la rutina/tiparele obișnuite
   • pentru a gestiona, preveni și detecta fraudele, incluzand, acolo unde este solicitat de lege, stabilirea unei liste privind fraudele (care va include o lista a fraudulentilor);
   • pentru a monitoriza și raporta riscurile (financiare, de credit, legale, de conformitate sau reputaționale, de neplată, etc.) cu care noi și/sau Grupul BNP Paribas ne putem confrunta;
   • înregistra, atunci când este necesar, convorbiri telefonice, conversații, email-uri, etc. fără a aduce atingere altor utilizări descrise în continuare;
   • pentru a preveni și detecta faptele de spălare de bani și de finanțare a terorismului și pentru a respecta reglementările privind sancțiunile și embargourile prin intermediul Procesului de cunoaștere a clientelei (KYC) (pentru a vă identifica, pentru a verifica identitatea dvs., pentru a verifica detaliile dvs. pe baza listelor de sancțiuni și pentru a vă stabili profilul);
   • pentru a detecta și gestiona comenzile și tranzacțiile cu caracter suspect;
   • efectua o evaluare a oportunității sau capacității de a oferi servicii de investiții fiecărui client în conformitate cu reglementările piețelor instrumentelor financiare (MiFid);
   • pentru a contribui la combaterea fraudei fiscale și a îndeplini obligații de control fiscal și de înștiințare ( incluzand conformitatea cu cerintele FATCA SI AEOI);
   • pentru a înregistra tranzacții în scop contabil;
   • pentru a preveni, identifica și raporta riscuri cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor și dezvoltarea durabilă;
   • pentru a identifica și combate faptele de corupție;
   • pentru a schimba și raporta diverse operațiuni, tranzacții sau ordine sau pentru a răspunde unei solicitări oficiale din partea unor autorități financiare, fiscale, administrative judiciare sau organe penale naționale sau străine competente, arbitri sau mediatori, forțe de ordine, agenții de stat sau organisme publice.
     
 • Pentru a executa un contract încheiat cu dvs. sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs. înainte de a încheia un contract
  Noi folosim datele dvs. personale pentru a încheia și pentru a executa contractele noastre și pentru a gestiona relația cu dvs., inclusiv pentru:
  • a defini scorul riscului dvs. de credit și capacitatea dvs. de rambursare;
  • a evalua (ex. pe baza scorului riscului dvs. de credit) dacă vă putem oferi un produs sau serviciu și în ce condiții (inclusiv prețul);
  • a vă asista, în special prin a vă răspunde la solicitări;
  • a vă oferi dvs. sau clienților noștri persoane juridice produse sau servicii;
  • a gestiona datorii restante (identificarea și excluderea clienților cu datorii restante).
    
 • Pentru a ne îndeplini interesul legitim
  Noi folosim datele dvs. personale, inclusiv datele privind tranzacțiile dvs., pentru:
  • gestionarea riscurilor;
   • dovada tranzacțiilor inclusiv dovezi electronice;
   • gestionarea, prevenirea și identificarea fraudei;
   • monitorizarea tranzacțiilor în scopul identificării celor care se abat de la rutina/tiparele obișnuite (ex. atunci când primiți o retragere semnificativă a unei sume mari de bani depusă într-un cont într-o țară în care nu locuiți).
   • colectarea datoriilor;
   • afirmarea drepturilor legale și apărare în caz de litigii;
   • dezvoltarea de modele statistice individuale care ajută la stabilirea solvabilității dvs.;
   • consultarea și schimbul de date cu agenții de credit pentru a identifica riscurile de credit.
  • Personalizarea ofertei noastre și a celorlalte entități BNP Paribas către dvs. pentru a:
   • îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor noastre;
   • promova produsele și serviciile care corespund situației și profilului dvs.
   • deduce preferințele și nevoile dvs. pentru a vă propune o ofertă comercială personalizată, Această personalizare poate fi obținută prin:
    • ✓ segmentarea clienților potențiali și existenți;
    • ✓ analizarea obiceiurilor și preferințelor dvs. prin canalele noastre de comunicare (vizite la filialele noastre, emailuri sau mesaje, consultarea site-ului nostru web, etc.);
    • ✓ partajarea datelor dvs. personale cu altă entitate BNP Paribas, în special dacă sunteți – sau urmează să deveniți – un client al acelei alte entități;
    • ✓ corelarea produselor sau serviciilor pe care deja le dețineți sau le utilizați cu alte date pe care le deținem despre dvs. (ex. putem identifica că aveți copii, dar nu și asigurare de protecție familială încă);
    • ✓ având în vedere trăsăturile sau comportamentele comune printre clienții noștri actuali, și vizarea altor persoane fizice cu aceleași caracteristici în scop de targetare.
  • Cercetare & Dezvoltare constând în elaborarea de statistici și modele pentru a:
   • optimiza și automatiza procesele noastre operaționale (ex. crearea unui chatbot cu întrebări frecvente);
   • oferi produse și servicii care să corespundă cel mai bine necesităților dvs.;
   • adapta distribuirea de produse și servicii, conținut și tarife conform profilului dvs.;
   • crea noi oferte;
   • preveni probleme de securitate posibile, îmbunătăți autentificarea clienților și administra drepturile de acces;
   • îmbunătăți managementul securității;
   • îmbunătăți gestionarea riscurilor și asigurarea conformității;
   • îmbunătăți gestionarea, prevenirea și detectarea fraudei;
   • îmbunătăți lupta împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului:
  • Motive de siguranță și de performanță a sistemelor informatice, incluzând:
   • gestionarea sistemelor informatice, inclusiv gestionarea infrastructurii (ex.: platforme comune), continuitatea și siguranța activității (ex.: autentificarea utilizatorilor de internet);
   • prevenirea vătămărilor corporale și a daunelor produse persoanelor și bunurilor (de exemplu, prin supraveghere video)
  • În general:
   • pentru a vă informa cu privire la produsele și serviciile noastre;
   • pentru a efectua operațiuni financiare precum vânzări ale portofoliului de creanțe, securitizări, finanțare sau refinanțare a BNP Paribas Group
   • organiza concursuri și jocuri, competiții cu premii, loterii și alte activități promoționale;
   • pentru a efectua sondaje de opinie și privind satisfacția clienților;
   • pentru a crește eficiența proceselor (formarea personalului nostru prin înregistrarea convorbirilor telefonice în centrele noastre și îmbunătățirea scenariilor de apel);
   • implementa automatizarea proceselor noastre, precum testarea de aplicații, tratarea automată a completării reclamațiilor, etc.
   În orice caz, interesul nostru legitim va rămâne proporțional și ne asigurăm prin intermediul unui test comparativ că drepturile și interesele dvs. fundamentale sunt respectate. Dacă doriți mai multe informații privind acest test comparativ, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact din secțiunea 9 „Cum ne puteți contacta” de mai jos.
    
 • Pentru a vă respecta alegerea în cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru o prelucrare anume
  Pentru anumite prelucrări de date personale, vă vom oferi informații specifice și vă vom invita să vă exprimați acordul în acest sens. Vă rugăm să aveți în vedere că vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

4. Cu cine partajăm datele dvs. Personale?

 • Partajarea informațiilor în cadrul Grupului BNP Paribas
  Facem parte din Grupul BNP Paribas care este un grup de servicii bancare si de asigurare integrat, și anume un grup de companii care lucrează împreună în întreaga lume pentru a crea și distribui diverse servicii și produse bancare, financiare și de asigurare.
  Partajăm date cu caracter personal în cadrul BNP Paribas Group pentru nevoi comerciale și de eficiență, cum ar fi:
  • în baza obligațiilor noastre legale și de reglementare;
   • partajarea datelor colectate în scopul luptei împotriva spălării banilor/finanțării terorismului, sancțiunilor, embargourilor și pentru cunoașterea clientelei;
   • gestionarea riscurilor, inclusiv riscul de credit și operațional (gradul de risc/punctajul de bonitate/etc.) ;
  • în baza interesului nostru legitim;
   • prevenirea, detectarea și lupta împotriva fraudei
   • activități de cercetare și dezvoltare, în special în scopuri de conformitate, risc și comunicare și marketing;
   • pentru a avea o imagine de ansamblu globală și coerentă asupra clienților noștri;
   • pentru a vă oferi gama completă a produselor și serviciilor Grupului în scopul de a vă permite să beneficiați de acestea.
   • Personalizarea conținuturilor de produse și servicii și stabilirea tarifului pentru client.
     
 • Divulgarea informațiilor în afara Grupului BNP Paribas
  Pentru a îndeplini anumite scopuri descrise în această notificare, putem divulga ocazional datele dvs. personale către;
  • furnizori de servicii care furnizează servicii în numele nostru (ex. servicii informatice, de logistică, servicii de tipărire, telecomunicații, colectarea datoriilor, consiliere și consultanță, distribuție și marketing).
  • parteneri bancari și comerciali, agenți independenți, intermediari și brokeri, instituții financiare, parteneri contractuali, registre centrale de tranzacții cu care avem relații în situația în care această transmitere este necesară pentru a ne permite să vă oferim servicii și produse sau pentru a executa obligațiile contractuale sau o tranzacție (ex. bănci, bănci corespondente, depozitari, custozi, emitenți de valori mobiliare, agenți plătitori, platforme de schimb, companii de asigurare, operatori de sisteme de plată, emitenți sau intermediari de carduri de plată);
  • agenții de informații privind creditele;
  • autorități financiare, fiscale, administrative judiciare sau organe penale naționale sau străine competente, arbitri sau mediatori, forțe de ordine, agenții de stat sau organisme publice și față de care noi sau orice membru al Grupului BNP Paribas suntem obligați să le divulgăm pentru a:
   • răspunde solicitării acestora;
   • formula o apărare sau răspunde la o problemă, acțiune sau procedură
   • ne conforma unei reglementări sau recomandări a unei autorități care este aplicabilă nouă sau oricărui alt membru al Grupului BNP;
  • prestator(i) de servicii de plată (informații privind contul/conturile dvs. de plată) pe baza autorizației pe care o acordați acestui terț.
  • anumiți profesioniști prevăzuți de lege, cum ar fi: avocați, notari, agenții de rating sau auditori când este necesar în anumite situații (litigiu, audit, etc.), precum și unor cumpărători existenți sau propuși ai companiilor sau activităților Grupului BNP Paribas sau asiguratorilor noștri;
    
 • Partajarea informațiilor agregate sau anonimizate
  Noi partajăm informații agregate sau anonimizate în cadrul și în afara Grupului BNP Paribas cu parteneri precum grupuri de cercetare, universități sau agenții de publicitate. Nu veți putea fi identificat pe baza acestor informații.

  Datele dvs. pot fi agregate în cadrul unor statistici anonimizate care pot fi oferite clienților profesionali pentru a le oferi sprijin în dezvoltarea afacerilor lor. În acest caz, datele dvs. cu caracter personal nu vor fi niciodată divulgate, iar cei ce primesc aceste statistici anonimizate nu vor putea să vă identifice.

5. Transferuri internaționale de date cu caracter personal

 • Transferuri în afara SEE
  Transferul datelor dvs. cu caracter personal se poate efectua în cazul transferurilor internaționale provenind din Spațiul Economic European (SEE) către o țară din afara SEE. Atunci când Comisia Europeană a stabilit că țara din afara SEE asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, datele dvs. personale pot fi transferate pe acest temei.

  Pentru transferurile către țările din afara SEE al căror nivel de protecție nu a fost stabilit de Comisia Europeană ca fiind adecvat, ne vom întemeia fie pe derogarea aplicabilă situației specifice (ex. dacă transferul este necesar pentru executarea unui contract cu dvs., cum ar fi efectuarea unei plăți internaționale) ori vom implementa una din următoarele garanții pentru a asigura protecția datelor dvs. personale:
  • Clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană;
  • Reguli corporatiste obligatorii.
    
  Pentru a obține o copie a acestor garanții sau detalii privind locul unde acestea sunt disponibile, ne puteți trimite o cerere scrisă in conformitate cu Secțiunea 9
   
 • Alte transferuri internaționale
  In cazul in care sunt restrictii privind transferul international de date vom implementa masurile de siguranta adecvate pentru a asigura perotectia datelor dvs. cu caracter personal.

6. Cât timp păstrăm datele dvs. Cu caracter personal?

Vă vom păstra datele cu caracter personal pe acea perioada mai lunga dintre: i) perioada care este necesară pentru a ne conforma legii aplicabile și reglementărilor sau (ii) pe o altă perioadă care este impusă de cerințele noastre operaționale, cum ar fi: administrarea adecvată a contului, facilitarea gestionării relației cu clientul și răspunderea la pretențiile legale și alte solicitări reglementare. De exemplu, majoritatea informațiilor despre clienți sunt păstrate pe perioada cât durează relația contractuală și 5 ani după terminarea acesteia. In cazul in care doriti mai multe informatii cu privire la perioada pentru care sunt pastrate datele dvs. si criteriile utilizate pentru a determina aceasta perioad, va rugam sa va adresati la adresa mentionata mai jos.

7. Care sunt drepturile dvs. Și cum vi le puteți exercita?

În conformitate cu reglementările aplicabile și după caz, dvs. aveți următoarele drepturi:

 • de a accesa: puteți obține informații privind prelucrarea datelor dvs. personale și o copie a acestor date personale.
 • de a rectifica: acolo unde considerați că datele dvs. personale sunt incorecte sau incomplete, puteți solicita ca aceste date să fie modificate în mod corespunzător.
 • de a șterge: puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale în măsura permisă de lege.
 • de a restricționa: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
 • de a obiecta: puteți obiecta cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale în funcție de situația dvs. anume. Aveți dreptul absolut de a obiecta față de prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct care include și profilarea legată de acest marketing direct.
 • de a retrage consimțământul: atunci când v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment.
 • la portabilitatea datelor: atunci când legea permite, aveți dreptul să solicitați să vi se returneze datele personale pe care ni le-ați furnizat sau atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul să solicitați transferul acestor date către terți.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți o scrisoare sau e-mail la adresa mentionata mai jos. Dacă este necesar, pentru a vă putea identifica, vă rugăm să ne trimiteți și o copie scanată/fizică a cărții dvs. de identitate.

În conformitate cu legea aplicabilă și în plus față de drepturile dvs. menționate mai sus, sunteți îndreptățit să trimiteți o plângere la autoritatea competentă.

8. Cum puteți ține pasul cu modificările privind această notificare privind protecția datelor?

Într-o lume într-o continuă schimbare din punct de vedere tehnologic, este posibil să fie nevoie să actualizăm această Notificare privind Protecția Datelor în mod regulat.

Vă invităm să consultați ultima variantă a acestei notificări online și vă vom informa cu privire la orice schimbare substanțială prin intermediul site-ului nostru web sau prin intermediul altor mijloace de comunicare obișnuite pe care noi le utilizăm.

9. Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebări privind modul în care utilizăm datele dvs. personale în baza acestei Notificări privind Protecția Datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la ro.cib.gdpr@bnpparibas.com, care se va ocupa de solicitarea dvs.

Dacă doriți să aflați mai multe despre Cookie-uri sau Securitate, vă rugăm să citiți politica noastă de cookie-uri și politica noastră privind securitatea clienților cookies policy.

Vă rugăm să rețineți: Grupul BNP Paribas este alcătuit din mai multe persoane juridice diferite. Dacă sunteți un client care lucreaza si cu entități BNP Paribas înregistrate în afara Romaniei, faceți clic aici pentru versiunea completă a DPN care include cerințe suplimentare specifice țării. Dacă doriți o copie a versiunii complete a DPN în limba dvs. maternă, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la ro.cib.gdpr@bnpparibas.com.

[1] https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide

Informacja dotycząca ochrony danych osobowychZaktualizowano we wrześniu 2020 r.

Grupa BNP Paribas[1] przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych, dlatego przyjęła surowe zasady regulujące te kwestie, obowiązujące dla całej Grupy. Grupa BNP Paribas składa się z wielu różnych podmiotów prawnych. W celu uzyskania informacji na temat tego, który z podmiotów w Grupie BNP Paribas przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem podanym w punkcie 9 poniżej.

W zakresie, w jakim mają zastosowanie przepisy ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO) i/lub innych przepisów dotyczących ochrony danych, niniejsza Informacja Dotycząca Ochrony Danych dostarcza Państwu (jak zdefiniowano w sekcji 2) przejrzystych i szczegółowych informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych przez BNP Paribas i spółki zależne, głównie w odniesieniu do bankowości CIB oraz usług świadczonych przez BNP Paribas Securities Services, zgodnie z poniższą specyfikacją („my”).

Ponosimy odpowiedzialność jako administrator danych za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z naszą działalnością. Celem niniejszej Informacji Dotyczącej Ochrony Danych jest wskazanie Państwu: jakie dane gromadzimy, jakie są powody dla których korzystamy z tych danych i udostępniamy je, jaki jest okres ich przechowywania, a także jakie są Państwa prawa i w jaki sposób mogą Państwo z nich skorzystać. Na niektórych terytoriach poza EOG mogą istnieć inne informacje lub polityki określające szczegółowo sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy postanowienia takich informacji lub polityk są sprzeczne z postanowieniami niniejszej Informacji o ochronie danych, pierwszeństwo mają te pierwsze informacje lub polityki.

W razie potrzeby, bardziej szczegółowe informacje mogą zostać Państwu udzielone w przypadku ubiegania się o konkretny produkt lub usługę.

1. Z jakich danych osobowych korzystamy?

Gromadzimy i korzystamy z Państwa danych osobowych, tj. wszelkich informacji, które Państwa identyfikują lub umożliwiają taką identyfikację w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności oraz aby zapewnić wysoki standard spersonalizowanych produktów i usług.

W zależności m.in. od typu dostarczanego Państwu produktu lub świadczonej usługi, gromadzimy różne rodzaje Państwa danych osobowych, w tym:

 • informacje identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, tożsamość (np. dokument tożsamości lub informacje z paszportu etc.), narodowość, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie);
 • dane kontaktowe prywatne lub służbowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
 • sytuacja rodzinna (np. stan cywilny, liczba i wiek dzieci, etc.);
 • informacje ekonomiczne, finansowe i podatkowe (np. NIP, status podatkowy, dochody i inne przychody, wartość Państwa majątku);
 • informacje na temat wykształcenia i zatrudnienia (np. poziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa pracodawcy, wynagrodzenie);
 • dane bankowe i finansowe (np. informacje na temat rachunku bankowego, posiadane i użytkowane produkty i usługi, numer karty kredytowej, przelewy pieniężne, majątek, deklarowany profil inwestorski, historia kredytowa, opóźnienia w dokonywaniu płatności);
 • dane transakcyjne (w tym imiona i nazwiska beneficjentów, adres i dane, w tym wiadomości dotyczące przelewów bankowych dokonanych w ramach danej transakcji)
 • dane dotyczące zwyczajów i preferencji (dane powiązane z użytkowaniem naszych produktów i usług);
 • dane dotyczące kontaktów z nami, naszymi oddziałami (sprawozdania z kontaktów), naszymi witrynami internetowymi, aplikacjami, stronami w mediach społecznościowych, (dane dotyczące połączeń i śledzenia takie, jak pliki cookie, połączenia z usługami online, adres IP), spotkania, konwersacje, chaty, e-maile, wywiady, rozmowy telefoniczne;
 • monitoring wideo (w tym wideonadzór) i dane geolokalizacyjne (m.in. pokazujące lokalizacje miejsc, w których pobrano gotówkę lub dokonano płatności, ze względów bezpieczeństwa lub w celu wyszukania najbliższej placówki lub usługodawców);
 • informacje na temat Państwa urządzenia (adres IP, dane techniczne i unikalne dane identyfikacyjne);
 • dane do logowania na stronie internetowej i w aplikacjach BNP Paribas.

Wyłącznie po uzyskaniu Państwa uprzedniej wyraźnej zgody, możemy gromadzić poniższe dane uznane za wrażliwe:

 • dane biometryczne: tzn. odciski palca, próbkę głosu lub rysy twarzy, wykorzystywane do celów identyfikacji i bezpieczeństwa;
 • dane o stanie zdrowia: na przykład do celów zawierania i wykonywania niektórych umów ubezpieczeniowych; dane te są przetwarzane w oparciu o zasadę ścisłej potrzeby (need-to-know basis).

W żadnym przypadku nie poprosimy Państwa o podanie danych osobowych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych lub informacji na temat seksualności lub orientacji seksualnej, dane odnoszące się do wyroków skazujących i przestępstw (“Dane z rejestrów karnych”) chyba że będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Proszę pamiętać, że nie ma obowiązku podawania żadnych danych osobowych, o które prosimy. Niedostarczenie tych danych może jednak spowodować, że nie będziemy w stanie otworzyć lub prowadzić Państwa rachunku lub świadczyć Państwu usług.

2. Kogo dotyczy niniejsza informacja i od kogo pozyskujemy dane osobowe?

Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa jako klientów lub potencjalnych klientów (przy kontakcie z nami, odwiedzeniu naszej placówki, strony internetowej lub aplikacji, skorzystaniu z naszego produktu lub usługi, wzięciu udziału w naszej ankiecie lub wydarzeniu).. W pewnych okolicznościach możemy pozyskiwać od Państwa i gromadzić informacje o osobach, które nie mają z nami bezpośredniego kontaktu, , takich jak przykładowo:

 • Personel (pracownicy, kontrahenci, konsultanci);
 • Członkowie rodziny;
 • Spadkobiercy lub posiadacze praw;
 • Współkredytobiorcy/gwaranci;
 • Przedstawiciele prawni (pełnomocnicy);
 • Beneficjenci transakcji płatniczych;
 • Beneficjenci umów lub polis ubezpieczeniowych lub trustów;
 • Wynajmujący;
 • Beneficjenci rzeczywiści;
 • Dłużnicy (np. w przypadku upadłości);
 • Udziałowcy spółki;

Po przekazaniu nam danych osobowych osób trzecich (w tym, lecz nie ograniczonych do osób wymienionych powyżej), proszę upewnić się, że osoby te otrzymały niniejszą Informację Dotyczącą Ochrony Danych i rozumieją informacje w niej zawarte i sposób, w jaki będziemy przetwarzać ich dane osobowe. .

Możemy również pozyskać dane osobowe od:

 • innych podmiotów BNP Paribas;
 • naszych klientów (biznesowych lub indywidualnych);
 • naszych partnerów biznesowych;
 • dostawców świadczących usługi inicjowania płatności i agregatorów danych (dostawców informacji o rachunkach);
 • osób trzecich, takich jak biura informacji kredytowej i biura ds. zapobiegania nadużyciom finansowym lub brokerzy danych, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie, iż odpowiednie informacje są pozyskiwane zgodnie z prawem;
 • publikacji/baz danych udostępnianych przez władze publiczne lub osoby trzecie (np. rejestry przedsiębiorców KRS lub CEIDG, dzienniki urzędowe, bazy danych obsługiwane przez organ właściwy ds. nadzoru finansowego);
 • witryn internetowych/mediów społecznościowych podmiotów lub klientów biznesowych zawierających upublicznione przez Państwa informacje (np. Państwa strony internetowej lub konta w mediach społecznościowych);
 • informacji dostępnych publicznie, np. informacji prasowych.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy państwa dane osobowe?

 • W celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych
  Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami, w szczególności:
  • Przepisami bankowymi i finansowymi:
   • monitorowania transakcji w celu zidentyfikowania operacji odbiegających od standardowych sposobów postępowania/schematów[2];
   • zapobiegania i wykrywania oszustw, a także radzenia sobie z oszustwami, w tym, jeśli przepisy prawne tego wymagają, stworzenia listy oszustw (zawierającej listę oszustów)[3];
   • monitorowania i raportowania ryzyk (finansowych, kredytowych, prawnych, ryzyk dotyczących zgodności lub ryzyk reputacyjnych, ryzyk dotyczących niewywiązania się ze zobowiązań, itp.) ponoszonych przez nas i/lub Grupę BNP Paribas;
   • utrwalania, w razie potrzeby, rozmów telefonicznych, chatów, e-maili, itp.[4] niezależnie od innych sposobów wykorzystania opisanych poniżej;
   • • zapobiegania oraz wykrywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także przestrzegania przepisów dotyczących sankcji i embarg za pomocą naszego procesu Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer (KYC)) (w celu zidentyfikowania Państwa, zweryfikowania Państwa tożsamości, analizy danych pod kątem list sankcji i określania Państwa profilu);
   • wykrywania podejrzanych zleceń i transakcji i radzenia sobie z nimi;
   • przeprowadzania oceny stosowności lub przydatności do świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz każdego klienta zgodnie z przepisami dotyczącymi rynków instrumentów finansowych (MiFid);
   • udziału w walce z oszustwami podatkowymi oraz wypełniania obowiązków dotyczących kontroli podatkowej i powiadamiania (w tym zgodności z wymogami FATCA i AEOI);
   • rejestrowania transakcji do celów rachunkowych;
   • zapobiegania, wykrywania i raportowania ryzyk związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (Corporate Social Responsibility (CSR)) i zrównoważonym rozwojem;
   • wykrywania i zapobiegania korupcji;
   • wymiany informacji i zgłaszania różnych operacji, transakcji lub zleceń lub odpowiadania na oficjalne żądanie należycie upoważnionych lokalnych lub zagranicznych organów finansowych, podatkowych, administracyjnych, karnych lub sądowych, arbitrów lub mediatorów, organów ścigania, agencji państwowych lub organów publicznych;
     
 • W celu wykonania zawartej z Państwem umowy lub podjęcia określonych czynności na Państwa wniosek przed zawarciem umowy
  Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i wykonania naszych umów, jak również zarządzania naszymi relacjami z Państwem, w tym:
  • określania wyniku oceny ryzyka kredytowego i Państwa zdolności kredytowej;
  • oszacowania (np. w oparciu o wynik oceny ryzyka kredytowego), czy możemy zaoferować Państwu produkt lub usługę oraz na jakich warunkach (w tym w zakresie ceny);
  • zapewnienie Państwu wsparcia, w szczególności poprzez odpowiadanie na Państwa prośby;
  • dostarczanie Państwu lub Państwa klientom biznesowym produktów lub usług;
  • zarządzanie zaległymi długami (identyfikowanie i wyłączanie klientów z zaległymi długami).
    
 • W celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów
  Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, w tym dane transakcyjne, do:
  • Celów zarządzania ryzykiem:
   • zapewniania dowodów transakcji, w tym dowodów elektronicznych;
   • zapobiegania i wykrywania oszustw, a także radzenia sobie z oszustwami, w tym, jeśli przepisy prawne tego wymagają, stworzenia listy oszustw (zawierającej listę oszustów)[5];
   • monitorowanie transakcji w celu zidentyfikowania operacji odbiegających od standardowych procedur[6];
   • windykacja należności;
   • dochodzenie roszczeń i obrona w przypadku sporów prawnych;
   • tworzenie indywidualnych modeli statystycznych w celu określenia zdolności kredytowej;
   • konsultacja i wymiana danych z biurami informacji kredytowej w celu zidentyfikowania ryzyka kredytowego.
  • Personalizacja naszej oferty i oferty innych podmiotów BNP Paribas, w celu:
   • poprawy jakości naszych produktów lub usług;
   • reklamowania produktów lub usług dostosowanych do Państwa sytuacji i profilu;
   • określenia Państwa preferencji i potrzeb w celu stworzenia personalizowanej oferty handlowej; Taka personalizacja może być osiągnięta poprzez:
    • ✓ segmentację naszych klientów i potencjalnych klientów;
    • ✓ analizę Państwa zwyczajów i preferencji w naszych kanałach komunikacji (wizytach w naszych placówkach, e-mailach lub wiadomościach, wizytach na naszej stronie internetowej etc.);
    • ✓ udostępnianie Państwa danych innemu podmiotowi BNP Paribas, w tym w przypadku, gdy są Państwo lub reprezentowany przez Państwa podmiot – lub mają Państwo lub reprezentowany przez Państwa podmiot zostać – klientami tego podmiotu;
    • ✓ powiązanie produktów lub usług, które Państwo posiadają lub z których Państwo korzystają, z innymi danymi na Państwa temat (np. możemy ustalić, że posiadają Państwo dzieci, lecz nie mają Państwo jeszcze ubezpieczenia rodzinnego);
    • ✓ uwzględnianie wspólnych cech lub zachowań obecnych klientów i poszukiwanie innych osób o tej samej charakterystyce do celów targetowania.
  • Badania i rozwój (Research & Development (R&D)) polegające na tworzeniu statystyk i modeli do:
   • optymalizacji i automatyzowania naszych procesów operacyjnych (np. tworzenia chatbota FAQ);
   • oferowania produktów i usług najlepiej odpowiadających Państwa potrzebom;
   • dostosowywania dystrybucji, treści i wyceny produktów i usług do Państwa profilu;
   • tworzenia nowych ofert;
   • zapobiegania potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa, doskonalenia procesu uwierzytelniania i zarządzania dostępem;
   • udoskonalania metod zarządzania bezpieczeństwem;
   • udoskonalania metod zarządzania ryzykiem i zgodnością;
   • udoskonalania metod przeciwdziałania i wykrywania oraz radzenia sobie z oszustwami;
   • udoskonalania metod walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i działania systemów IT, włącznie z:
   • zarządzaniem IT, w tym infrastrukturą (np. wspólnymi platformami), zapewnieniem ciągłości biznesowej i bezpieczeństwa (np. uwierzytelnianie użytkowników w Internecie);
   • zapobieganie obrażeniom i szkodom na osobie lub mieniu (np. wideomonitoring).
  • Ogólniej rzecz biorąc, w celu:
   • informowania Państwa o naszych produktach i usługach;
   • przeprowadzenia operacji finansowych takich, jak sprzedaż portfela wierzytelności, sekurytyzacje, finansowanie lub refinansowanie Grupy BNP Paribas;
   • organizowania gier, konkursów z nagrodami, loterii i innych akcji promocyjnych;
   • przeprowadzenia ankiet satysfakcji i opinii klientów;
   • udoskonalania wydajności procesów (szkolenie naszego personelu poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych w naszych centralach obsługi telefonicznej oraz doskonalenie naszych scenariuszy rozmowy)[7];
   • wdrażania automatyzacji naszych procesów takich, jak testowanie aplikacji, automatyczne katalogowanie reklamacji, itp.
   W każdym przypadku, nasz uzasadniony interes pozostaje proporcjonalny i dokonujemy weryfikacji, czy zgodnie z testem równowagi Państwa interesy lub prawa są zachowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat takiego testu równowagi, prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej w sekcji 9 „Kontakt z nami”.
    
 • W celu poszanowania Państwa wyboru, jeśli poprosiliśmy Państwa o udzielenie zgody na konkretne czynności przetwarzaniea danych osobowych
  W niektórych przypadkach udzielimy Państwu dodatkowych informacji i poprosimy o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Zwracamy uwagę, że w dowolnej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę.

4. Komu udostępniamy państwa dane osobowe?

 • Udostępnianie informacji wewnątrz Grupy BNP Paribas
  Jesteśmy częścią Grupy BNP Paribas, która stanowi zintegrowaną grupę bankowo-ubezpieczeniową, tj. grupę spółek ściśle współpracujących ze sobą na całym świecie w celu tworzenia i dystrybuowania różnych produktów i usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych.
  Udostępniamy dane osobowe w ramach Grupy BNP Paribas dla celów komercyjnych i operacyjnych w ramach:
  • wymogów wynikających z naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych:
   • udostępniania danych zgromadzonych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przestrzegania sankcji, embarg i dla celów KYC;
   • zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym (ocena ryzyka/scoring kredytowy/etc.);
  • w oparciu o nasz uzasadniony interes:
   • przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie oszustw;
   • działalność R&D, w szczególności w obszarze zgodności, ryzyka i komunikacji oraz dla celów marketingowych;
   • globalny i spójny ogląd na naszych klientów;
   • oferowanie pełnej gamy produktów i usług Grupy w celu umożliwienia Państwu czerpania z nich korzyści;
   • jeśli są Państwo klientem naszej bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej, obejmuje to na przykład dostęp do danych osobowych i/lub ich przechowywanie w: obszarach, w których prowadzone są inwestycje; obszarach, w których i za pośrednictwem których zawierane są transakcje; oraz obszarach, od których regularnie otrzymują Państwo lub przekazują informacje o swoich inwestycjach lub działalności z BNP Paribaspersonalizacja zawartości i wyceny produktów i usług dla klienta.
     
 • Udostępnianie informacji poza Grupą BNP Paribas
  Aby zrealizować niektóre z celów opisanych w niniejszej informacji, możemy ujawniać Państwa dane osobowe:
  • usługodawcom świadczącym usługi na naszą rzecz (np. usługi IT, logistyka, usługi drukarskie, telekomunikacja, windykacja należności, doradztwo i consulting oraz dystrybucja i marketing);
  • partnerom bankowym i handlowym, niezależnym agentom, pośrednikom lub brokerom, instytucjom finansowym, kontrahentom, repozytoriom transakcji, z którymi współpracujemy, jeżeli przekazanie danych jest wymagane, aby umożliwić nam oferowanie produktów i usług lub wywiązanie się z naszych zobowiązań umownych lub wykonanie transakcji (np. banki, banki korespondenci, depozytariusze, powiernicy, emitenci papierów wartościowych, agenci instytucji płatniczych, platformy wymiany, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy systemów płatniczych, emitenci lub pośrednicy kart płatniczych);
  • biurom informacji kredytowej;
  • lokalnym lub zagranicznym organom finansowym, podatkowym, administracyjnym, karnym lub sądowym, arbitrom lub mediatorom, organom ścigania, agencjom państwowym lub organom publicznym, którym ujawnienie danych przez nas lub przez innego członka Grupy BNP Paribas jest wymagane w odpowiedzi na:
   • ich żądanie;
   • obronę lub udział w sprawie, procesie lub postępowaniu;
   • zapewnienie zgodności z przepisami lub wytycznymi organów obowiązującymi nas lub innego członka Grupy BNP;
  • dostawcy/om usług płatniczych (informacje na temat rachunków płatniczych) na podstawie upoważnienia udzielonego przez Państwa takiemu podmiotowi trzeciemu;
  • niektórym osobom wykonującym zawody regulowane lub świadczącym działalność regulowaną, takim jak: prawnicy, notariusze, agencje ratingowe lub biegli rewidenci, gdy jest to niezbędne w danych okolicznościach (spory sądowe, audyty itp.), a także faktycznemu lub potencjalnemu nabywcy spółek lub przedsiębiorstw Grupy BNP Paribas lub naszym ubezpieczycielom;
    
 • Udostępnianie informacji w formie zagregowanej lub anonimizowanej
  Udostępniamy informacje w formie zagregowanej lub anonimizowanej w Grupie BNP Paribas i poza nią naszym partnerom takim, jak instytucje badawcze, uniwersytety czy agencje marketingowe. Powyższe informacje nie pozwalają na identyfikację Państwa.

  Państwa dane mogą zostać poddane agregacji w formie zanonimizowanych danych statystycznych, które możemy oferować klientom biznesowym w ramach wspierania ich w rozwoju ich działalności. W tym przypadku Państwa dane osobowe nigdy nie będą ujawniane, a odbiorcy anonimizowanych danych statystycznych nie będą w stanie Państwa zidentyfikować.

5. Międzynarodowe transfery danych osobowych

 • Transfery poza EOG
  W pewnych okolicznościach możemy przesłać Państwa dane do innego kraju. Dotyczy to również przekazywania danych osobowych do podmiotów Grupy BNPP w Indiach (przetwarzających), Stanach Zjednoczonych Ameryki itd.

  W przypadku międzynarodowego transferu z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do kraju nienależącego do EOG, w przypadku uznania przez Komisję Europejską danego kraju spoza EOG jako zapewniającego odpowiedni stopień ochrony danych, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na tej podstawie.

  W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów nienależących do EOG, których stopień ochrony nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, skorzystamy z wyjątku mającego zastosowanie w szczególnej sytuacji (np. jeżeli przekazanie danych jest niezbędne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy, jak ma to miejsce w przypadku dokonywania międzynarodowej płatności) lub zastosujemy jedno z następujących zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych:
  • Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;
  • Wiążące reguły korporacyjne.
    
  Aby otrzymać kopię tych zabezpieczeń lub informacje, w jaki sposób można się z nimi zapoznać, prosimy o wysłanie wniosku w formie pisemnej, przy użyciu danych wskazanych w sekcji 9.
   
 • Inne międzynarodowe transfery
  W przypadku innych międzynarodowych ograniczeń dotyczących przekazywania danych, np. przekazywania danych z Turcji do innego kraju, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych.

6. Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych lub przez inny okres wynikający z naszych wymogów operacyjnych, takich jak należyte utrzymanie rachunku, umożliwienie zarządzania relacjami z klientem lub odpowiadanie na roszczenia lub na żądania regulatorów. Przykładowo, większość danych klientów jest przechowywana przez okres trwania stosunku umownego oraz określoną liczbę lat lat po jego zakończeniu, lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez prawo. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat okresu przechowywania Państwa danych osobowych bądź kryteriów służących do określenia tego okresu, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w poniższym punkcie 9.

7. Jakie przysługują państwu prawa oraz w jaki sposób mogą państwo z nich skorzystać? [8]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Dostępu: mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, a także kopię tych danych.
 • Sprostowania: jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o wprowadzenie do nich stosownych zmian.
 • Usunięcia: w zakresie dozwolonym przepisami prawa mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych.
 • Ograniczenia: mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Sprzeciwu: mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo bezwzględne prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Wycofania zgody: w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wycofania tej zgody w każdym momencie.
 • Przeniesienia danych: w przewidzianych prawem przypadkach przysługuje Państwu prawo do tego, aby dostarczone nam dane osobowe zostały Państwu przekazane lub, o ile jest to technicznie możliwe, przesłane osobie trzeciej.

Gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji lub skorzystać z wymienionych powyżej praw, prosimy o przesłanie listu lub wiadomości e-mail w tej sprawie na adres wskazany w punkcie 9 poniżej. Prosimy o dołączenie skanu/kopii Państwa dowodu potwierdzającego Państwa tożsamość w calach identyfikacyjnych, jeżeli jest to wymagane.[9]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza przysługującymi Państwu prawami określonymi powyżej, są Państwo także uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. W jaki sposób mogą państwo śledzić zmiany niniejszej informacji o ochronie danych?

W obliczu ciągłych zmian technologicznych możemy być zobowiązani regularnie aktualizować niniejszą Informację Dotyczącą Ochrony Danych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ostatnią wersją niniejszej Informacji dostępną online, zaś o wszelkich jej istotnych zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub innymi zwyczajowymi kanałami komunikacji.

9. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie korzystania przez nas z Państwa danych osobowych w ramach niniejszej Informacji Dotyczącej Ochrony Danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: marta.waledziak-skowronska@bnpparibas.pl , który odpowie na Państwa pytania.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką wykorzystywania plików cookies.

10. Postanowienia dotyczące polski

Niniejsza Informacja jest wydana przez BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce oraz BNP Paribas Securities Services SKA Oddział w Polsce.

W przypadku jakichkolwiek pytań, jak również w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie prośby na następujący adres e-mail: pl.cib.iodo@bnpparibas.com.

Grupa BNP Paribas składa się z wielu różnych podmiotów prawnych. Jeżeli są Państwo podmiotem, który jest klientem także podmiotu z Grupy BNP Paribas z siedzibą poza Polską, wówczas pełną wersję Informacji Dotyczącej Ochrony Danych Osobowych zawierającej wymagania dotyczącego danego państwa mogą Państwo uzyskac pod następującym adresem: pl.cib.iodo@bnpparibas.com. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać kopię pelnej wersji Informacji Dotyczącej Ochrony Danych Osobowych w Państwa ojczystym języku, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres marta.waledziak-skowronska@bnpparibas.pl.

[1] https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide

[2] W zależności od kraju, podstawą prawną może być spełnienie obowiązku prawnego i regulacyjnego lub realizacja uzasadnionego interesu

[3] W zależności od kraju, podstawą prawną może być spełnienie obowiązku prawnego i regulacyjnego lub realizacja uzasadnionego interesu

[4] Będziemy rejestrować lub monitorować komunikację tylko w zakresie dozwolonym i z zastrzeżeniem wszelkich warunków stosowanych przez obowiązujące prawo (w tym wymóg uzyskania uprzedniej zgody użytkownika na takie rejestrowanie). Proszę zapoznać się z wykazami dla poszczególnych krajów na końcu niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do podmiotów danych w Niemczech.

[5] W zależności od kraju, podstawą prawną może być spełnienie obowiązku prawnego i regulacyjnego lub realizacja uzasadnionego interesu

[6] W zależności od kraju, podstawą prawną może być spełnienie obowiązku prawnego i regulacyjnego lub realizacja uzasadnionego interesu

[7] Będziemy rejestrować lub monitorować komunikację tylko w zakresie dozwolonym i z zastrzeżeniem wszelkich warunków stosowanych przez obowiązujące prawo (w tym wymóg uzyskania uprzedniej zgody użytkownika na takie rejestrowanie). Proszę zapoznać się z wykazami dla poszczególnych krajów na końcu niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do podmiotów danych w Niemczech.

[8] W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy zastosowanie ma Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, np. gdy podmiot BNP Paribas w ramach EOG przetwarza Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem, będą Państwo mieli następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Prawo do: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu, wycofania zgody i przeniesienia danych.

[9] Poprosimy o scan/kopię dowodu tożsamosci w celach identyfikacyjnych tylko w zakresie dozwolonym i na warunkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Nota informativa sobre proteção de dados pessoaisÚltima atualização a Maio de 2020

A proteção dos seus dados pessoais é importante para o Grupo BNP Paribas[1], o qual adotou princípios sólidos no âmbito desta matéria para todo o Grupo. O Grupo BNP Paribas é composto por diversas entidades jurídicas. Se pretender saber qual(quais) a(s) entidade(s) que no seio do Grupo BNP Paribas tratam os seus dados pessoais, por favor entre em contacto connosco para o endereço indicado na Secção 9 infra.

Considerando que o Regulamento Geral da Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016) é aplicável, nos termos da lei e tendo em conta que atuamos na qualidade de responsável pelo tratamento de dados, a presente Nota Informativa sobre Proteção de Dados fornece-lhe informações detalhadas sobre a proteção dos seus dados pessoais pelo BNP Paribas e suas subsidiárias, principalmente no que diz respeito à nossa atividade de Corporate & Institutional Banking e a determinados serviços do BNP Paribas Securities Services, conforme descritos infra (“nós”).

Enquanto responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, nós somos responsáveis pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais no que diz respeito às nossas atividades. O objetivo da presente Nota Informativa é a clarificação de quais são os dados pessoais que recolhemos e utilizamos sobre si, as finalidades do seu tratamento e transmissão, por quanto tempo os manteremos, quais os seus direitos e como pode exercê-los. Poderão existir outras notas informativas ou políticas que especifiquem a forma como é por nós efetuado o tratamento dos seus dados pessoais em determinadas jurisdições fora do EEE. Caso as referidas notas informativas ou políticas estejam em conflito com o teor da presente Nota Informativa, prevalecerão as notas informativas ou políticas anteriores.

Poderão ser fornecidas mais informações, quando necessário caso solicite um produto ou serviço específico.

1. Quais os dados pessoais sobre si que recolhemos e utilizamos?

Recolhemos e utilizamos os seus dados pessoais, significando qualquer informação que o identifique ou nos permita identificá-lo, na medida do necessário, no âmbito das nossas atividades, de forma a alcançar um elevado padrão de produtos e serviços personalizados.

Podemos recolher vários tipos de dados pessoais sobre si, dependendo do tipo de produtos ou serviços que fornecemos, incluindo:

 • informações de identificação (i.e., nome, cartão de identificação e número de passaporte, nacionalidade, local e data de nascimento, género, fotografia, endereço de IP);
 • informações de contacto privado ou profissional (i.e., endereço postal e endereço de e-mail, número de telefone, etc.);
 • situação familiar (i.e., estado civil, número de filhos e idade; etc.);
 • informação económica, financeira e fiscal (i.e., número de identificação fiscal, situação fiscal, rendimentos ou outros proveitos, valor dos seus ativos);
 • informações sobre educação e emprego (i.e., grau de habilitações, emprego, nome do empregador, remuneração);
 • dados bancários e financeiros (i.e., detalhes da conta bancária, produtos e serviços detidos e usados, número do cartão de crédito, transferências de dinheiro, ativos, perfil de investidor, histórico de crédito, quaisquer incumprimentos em efetuar pagamentos);
 • dados transacionais (incluindo o nome completo do beneficiário, endereço e detalhes de transação, incluindo comunicações sobre transferências bancárias das transações subjacentes);
 • dados relacionados com as suas preferências e hábitos (dados relacionados com o uso dos nossos produtos e serviços); dados provenientes da sua interação connosco: as nossas agências (relatórios de contacto), os nossos sites na Internet, as nossas aplicações, as nossas páginas nas redes sociais (conexão e rastreamento de cookies, conexão a serviços online, endereço de IP), reuniões, chamadas, chats, emails, entrevistas, conversas telefónicas);
 • vídeo vigilância (incluindo CCTV) e dados de localização geográfica (i.e., locais de levantamento e pagamento, por motivos de segurança ou para identificação da localização da agência mais próxima ou dos fornecedores de serviços, etc.);
 • informação sobre os seus dispositivos (incluindo endereço MAC, especificações técnicas e dados de identificação exclusivos); e credenciais de login utilizadas para conectar-se ao site e aplicativos do BNP Paribas.

Somente poderemos recolher os seguintes dados sensíveis, após obtenção do seu consentimento prévio explícito:

 • dados biométricos: i.e. impressão digital, identificação de voz ou identificação de rosto que podem ser utilizados para fins de identificação e segurança; e
 • dados de saúde: i.e., para a due diligence pré-contratual e a elaboração de alguns contratos de seguro; estes dados são tratados com base na necessidade de conhecimento.

A menos que seja necessário para efeitos do cumprimento de obrigações legais, não trataremos dados pessoais que revelem a sua origem racial ou étnica, as suas opiniões políticas, as suas convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como dados genéticos, dados relativos à sua vida sexual ou orientação sexual ou dados sobre condenações penais e infracções (“Dados de Registos Criminais”).

Note que não é obrigado a fornecer nenhum dos dados pessoais que solicitamos. No entanto, o não fornecimento dos seus dados pode resultar na impossibilidade de abrir ou manter a sua conta ou em fornecer serviços.

2. Quem está abrangido por esta nota informativa e de quem recolhemos os dados pessoais?

Os dados pessoais que utilizamos podem ser diretamente fornecidos por si, enquanto cliente ou potencial cliente (quando entra em contato connosco, quando nos visita ou visita o nosso website ou aplicações, utiliza os nossos produtos e serviços, participa num inquérito ou num evento nosso).

 • Colaboradores (funcionários, contratantes, consultores):
 • Membro da família;
 • Co-mutuário
 • /garante, avalista, fiador;
 • Representante legal (procuração);
 • Beneficiário de transações de pagamento;
 • Beneficiário das apólices de seguros, apólices e fundos;
 • Proprietário;
 • Último beneficiário efetivo;
 • Devedor de clientes (i.e. em caso de insolvência) e
 • Acionista da empresa.

Quando nos fornece dados pessoais de terceiros (incluindo, mas não limitando, os acima listados), você confirma que esses terceiros receberam esta Nota Informativa sobre Dados Pessoais e que compreenderam a informação nela contida sobre como nós iremos tratar os dados pessoais.

Poderemos obter, também, dados pessoais das seguintes fontes:

 • outras entidades BNP Paribas;
 • os nossos clientes (empresariais ou individuais);
 • os nossos parceiros de negócios;
 • prestadores de serviços de iniciação de pagamentos e agregadores;
 • terceiros, tais como agências de referência de crédito e agências de prevenção de fraudes ou corretores de dados, em conformidade com a legislação de protecção de dados;
 • publicações/bases de dados disponibilizadas por autoridades oficiais ou terceiros (i.e., o jornal oficial, base de dados operadas por autoridades de supervisão financeira);
 • websites/páginas de redes sociais de entidades legais ou clientes profissionais que contenham informação pública por si divulgada (i.e., o seu próprio website ou rede social); e
 • informação pública, como por exemplo informação de imprensa.

3. Por quê e com que finalidade utilizamos os seus dados pessoais?

 • Para efeitos do cumprimento de obrigações legais e regulamentares
  Utilizamos os seus dados pessoais para cumprir com as diversas obrigações legais e regulamentares, incluindo:
  • regulamentos bancários e financeiros em conformidade com os quais:
   • detetar transações que se desviem dos padrões normais;
   • gerir, prevenir e detetar abusos e fraude;
   • monitorizar e reportar riscos (financeiros, de crédito, legais, compliance ou riscos de reputação, riscos de incumprimentos, etc), em que nós e/ou o Grupo BNP Paribas possam incorrer;
   • monitorizar e gravar chamadas, chats, email, etc[2], não obstante de outras utilizações adiante descritas ;
   • prevenir e detetar branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e cumprir com a legislação relativa a sanções e embargos, através do nosso processo “Know Your Customer” (KYC) (para identifica-lo, verificar a sua identidade, filtrar os detalhes em listas de sanções e determinar o seu perfil);
   • gerir e detetar pedidos ou transações suspeitas;
   • efetuar uma avaliação de adequação ou de carácter apropriado a cada cliente, na nossa prestação de serviços de investimento, em conformidade com os regulamentos de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFiD);
   • contribuir para o combate à fraude fiscal e cumprimento das obrigações de controlo fiscal e obrigações de notificação (incluindo o cumprimento com os requisitos FATCA e AEOI).
   • gravar transações para fins contabilísticos;
   • prevenir, detetar e reportar riscos relacionados com a Responsabilidade Social Corporativa e desenvolvimento sustentável;
   • detetar e prevenir subornos;
   • trocar informação e reportar em diferentes operações, transações ou pedidos ou responder a pedidos oficiais de uma autoridade pública local ou estrangeira, financeira, fiscal, administrativas, criminal ou autoridades judiciais, árbitros ou mediadores, autoridade competente para aplicação da lei, agências estatais ou órgãos públicos.
     
 • Para celebração de um contrato consigo ou para tomar medidas, a seu pedido, antes da celebração do contrato
  Utilizamos os seus dados pessoais para celebrar os nossos contratos, incluindo:
  • ajudá-lo
  • e atender aos seus pedidos;
  • definir a sua classificação de risco de crédito e a sua capacidade de reembolso;
  • avaliar (i. e. baseado na sua classificação de risco de crédito) se podemos oferecer-lhe um produto ou serviço e em que condições (incluindo o preço);
  • fornecer produtos ou serviços aos nossos clientes empresariais de quem é trabalhador ou cliente (i.e., em contexto de gestão de caixa);e
  • gerir dívidas pendentes (identificação e exclusão de clientes com dívidas pendentes).
    
 • Para cumprimento do nosso interesse legítimo
  Utilizamos os seus dados pessoais para implantar e desenvolver os nossos produtos ou serviços, para melhorar a nossa gestão de risco e para defender os nossos direitos legais, incluindo:
  • Finalidades de gestão de risco:
   • prova de transações, incluindo evidência eletrónica;
   • gestão, prevenção e deteção de fraude;
   • monitorizar transações para identificar aqueles que se desviam dos padrões normais;
   • cobrança de dívidas;
   • intentar ações jurídicas e defesa em caso de litígio;
   • estabelecer modelos estatísticos individuais, para ajudar a definir o seu nível de risco de crédito;
   • consulta e troca de dados com agências de crédito para identificar o risco de crédito.
   • estabelecer estatísticas, testes e modelos agregados, para pesquisa e desenvolvimento, de forma a melhorar a gestão de risco do nosso grupo de empresas ou para melhorar os produtos e serviços existentes ou criar novos produtos e serviços;
   • formação dos nossos funcionários através da gravação de chamadas telefónicas para a nossa central telefónica;
  • Personalização das nossas ofertas para si ou para outras entidades do BNP Paribas para:
   • melhoria da qualidade dos nossos produtos ou serviços;
   • publicitar os nossos produtos ou serviços que combinam com a sua situação e perfil:
   • inferir as suas preferência e necessidades e propor ofertas comerciais personalizadas;
   • Esta personalização pode ser pode ser alcançada através das seguintes medidas:
    • ✓ segmentar os nossos clientes e potenciais clientes;
    • ✓ analisar os seus hábitos e preferências nos vários canais (visitas às nossas agências, e-mails ou mensagens, visitas ao nosso website, etc.);
    • ✓ partilhar os seus dados com outra entidade do BNP Paribas, principalmente se você ou a entidade que representa for, ou vier a ser, um cliente dessa outra entidade;
    • ✓ combinar os produtos ou serviços que possui ou utiliza com outros dados que temos sobre si (i.e., podemos identificar que tem filhos, mas ainda não tem seguro de proteção familiar); e
    • ✓ traçar características comuns ou comportamentos entre clientes habituais e procurar outros indivíduos que partilham as mesmas caraterísticas para fins de direcionamento.
  • Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) e análises, consistindo no estabelecimento de estatísticas individuais/ modelos de previsão para:
   • otimizar e automatizar os nossos processos operacionais (i. e. criação de chatbot de FAQ);
   • oferecer produtos e serviços que vão de encontro às suas necessidades;
   • adaptar produtos e serviços de distribuição, conteúdo e preço, de acordo com o seu perfil;
   • criar novas ofertas;
   • prevenir potenciais falhas de segurança, melhorar a autenticação e direitos de gestão de acesso do cliente;
   • melhorar a gestão de segurança;
   • melhorar a gestão de risco e de compliance;
   • melhorar a gestão, prevenção e deteção de fraude; e
   • melhorar o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
  • Finalidades de segurança e de desempenho dos sistemas de IT, incluindo para;
   • gerir IT, incluindo infraestruturas de gestão (i.e., plataformas partilhadas), continuidade de negócio e segurança (i.e. autenticação de usuário na internet) e prevenir fuga de dados; e
   • prevenir danos próprios e danos em pessoas e bens (por exemplo, vídeo-proteção).
  • Finalidades genéricas:
   • Informá-lo
   • sobre os nossos produtos e serviços;
   • efetuar operações financeiras, tal como portefólio de venda de dívidas, titularizações, pata financiamento ou refinanciamento do Grupo BNP Paribas;
   • organizar concursos, jogos, competições, lotarias ou qualquer outro tipo de campanhas promocionais;
   • realizar pesquisa de satisfação do cliente e inquéritos de opinião;
   • melhorar o processo de eficiência (formar os nossos colaboradores através da gravação de chamadas nos nossos call centres e melhorar o nosso cenário de chamadas)[3], e
   • automatizar os nossos processos tais como aplicações de teste, tratamento de preenchimento automático de reclamações, etc.
   No que concerne ao legítimo interesse, asseguramos que o processo permanece proporcional e que os seus interesses, direitos fundamentais e liberdades são preservadas. Caso pretenda obter mais informações sobre o teste experimental, por favor contacte-nos usando os detalhes de contacto fornecidos na nossa secção 9 “Como contactar-nos?” abaixo.
    
 • Para respeitar a sua escolha se solicitarmos o seu consentimento para um tratamento específico
  Para determinados tipos de tratamento de dados pessoais, iremos fornecer-lhe informações específicas e convidá-lo a consentir no tratamento dos seus dados pessoais. Note que poderá revogar o seu consentimento a qualquer momento.

4. Com quem partilhamos os seus dados pessoais?

 • Partilha de informação dentro do Grupo BNP Paribas
  Fazemos parte do Grupo BNP Paribas, que é um banco integrado e um grupo de seguros, i. e., um grupo de sociedades que trabalham de perto em conjunto em toda a parte do mundo, para criar e distribuir diversos produtos e serviços bancários, financeiros e de seguros.
  Partilhamos dados pessoais dentro do Grupo BNP Paribas para necessidades comerciais e de eficiência, tais como:
  • para cumprimento das nossas obrigações legais e regulamentares:
   • partilha de dados recolhidos para AML/FT, sanções, embargos e para KYC;
   • gestão de risco, incluindo riscos operacionais e de crédito (classificação de risco/classificação de crédito);
  • com base no nosso legítimo interesse:
   • prevenção, deteção e combate à fraude;
   • atividades de R&D, particularmente para fins de compliance, risco, comunicação e marketing;
   • perspetiva global e consistente dos nossos clientes;
   • oferecer um espólio de produtos e serviços do Grupo que lhe permita beneficiar dos mesmos.
   • Se for um cliente de Corporate & Institutional Banking, tal incluirá, por exemplo, o acesso e/ou armazenamento de dados pessoais em: jurisdições em que os investimentos são mantidos, jurisdições em que e através das quais as transações são efetuadas; e jurisdições a partir das quais recebe regularmente ou transmite informações sobre os seus investimentos ou a sua empresa com o BNP Paribas.
   • Personalização de produtos e serviços (incluindo conteúdos e preço) para os nossos clientes.
     
 • Divulgação de informação fora do Grupo BNP Paribas:
  Para cumprimento dos objectivos descritos nesta Nota Informativa, e somente se for necessário partilharemos os seus dados pessoais com:
  • Prestadores de serviços em nosso nome (ex.: serviços de IT, logística, serviços de impressão, telecomunicações, cobradores de dívidas, assessoria e consultoria, distribuição e marketing);
  • Agentes independentes, intermediários ou correctores, banca e parceiros comerciais, instituições financeiras, contrapartes, repositórios de transações, com os quais mantemos um relacionamento regular, se essa transmissão nos permitir fornecer-lhe serviços e produtos ou cumprir as nossas obrigações contratuais ou transações (ex: bancos, bancos correspondente, depositários, emitentes de títulos, agente pagador, troca de plataformas, companhias de seguro, operadores de sistemas de pagamento, emitentes ou intermediários de cartões de pagamento);
  • Agência de crédito licenciadas;
  • Autoridades financeiras, tributárias, administrativas, criminais ou judiciais, locais ou estrangeiras, árbitros ou mediadores, autoridade competente para aplicação da lei, agências estatais, agências de prevenção de fraudes ou órgãos públicos, que nós ou qualquer membro do grupo BNP Paribas seja obrigado a divulgar conforme:
   • pedido das entidades acima referidas;
   • defesa ou resposta a alguma matéria, ação ou processo; e/ou
   • cumprimento dos regulamentos ou orientações de autoridades aplicáveis a nós ou a qualquer membro do Grupo BNP Paribas;
  • Fornecedor(es) de serviços de pagamentos (informação sobre os seus pagamentos por conta(s) com base na sua autorização a este terceiro; e
  • Certas profissões reguladas, tais como advogados, notários, agencias de rating ou auditores, sempre que necessário e perante circunstâncias específicas (litígio, auditoria, etc), em como a atuais ou potenciais compradores das sociedades ou negócios do Grupo BNP Paribas ou as nossas seguradoras.
    
 • Partilha de informação agregada ou anonimizada
  Partilhamos informação anonimizada ou agregada dentro e fora do Grupo BNP Paribas com parceiros, tais como, grupos de pesquisa, universidades ou publicitários. Você não poderá ser identificado a partir desta informação.

  Os seus dados podem ser agregados em estatísticas anónimas que podem ser disponibilizadas aos nossos clientes profissionais para ajudá-los no desenvolvimento dos seus negócios. Neste caso, os seus dados pessoais nunca serão divulgados e aqueles que receberem estas estatísticas anónimas não poderão identificá-lo.

5. Transferências de dados pessoais

 • Transferência para fora do EEE
  Em determinadas circunstâncias, podemos transferir os seus dados pessoais para outro país. Tal inclui a transferência de dados pessoais para entidades do Grupo BNP Paribas na Índia (subcontratante), nos Estados Unidos da América, etc.

  No caso de transferências internacionais provenientes do Espaço Económico Europeu (EEE) para um país não pertencente ao EEE, para o qual a Comissão Europeia tenha reconhecido enquanto país não pertencente EEE que oferece um nível adequado de proteção de dados, os seus dados pessoais serão transferidos nesta base. Este tipo de transferência não necessita de autorização por parte da Autoridade de Controlo local.

  Para transferências para países não pertencentes ao EEE cujo nível de proteção não tenha sido reconhecido como adequado pela Comissão Europeia, dependeremos de uma derrogação aplicável à situação em concreto (i.e., se a transferência for necessária para realizar o nosso contrato consigo, tal como para efectuar um pagamento internacional) ou implementar as seguintes salvaguardas para garantir a proteção dos seus dados pessoais:
  • Cláusulas contratuais tipo aprovadas pela Comissão Europeia;
  • Regras corporativas vinculativas.
    
  Para obter uma cópia dessas salvaguardas ou detalhes sobre onde estão disponíveis, poderá enviar uma solicitação por escrito conforme estabelecido na Seção 9.
   
 • Outras transferências internacionais
  Existindo outras restrições de transferências internacionais, por exemplo transferência da Turquia para outro país, implementaremos salvaguardas adequadas para garantir a proteção de seus dados pessoais.

6. Por quanto tempo mantemos os seus dados pessoais?

Manteremos os seus dados pessoais durante o período mais longo e de acordo: (i) pelo período exigido na lei aplicável, ou (ii) outro período necessário para o cumprimento das nossas obrigações operacionais, tais como: manutenção adequada da conta, facilitando a gestão da relação com o cliente e respondendo a reclamações legais ou solicitações regulamentares. A maioria dos dados pessoais recolhidos em relação a um cliente específico é mantida durante toda a relação contratual e por um período específico após a cessação da relação contratual ou conforme exigido pela lei aplicável. Se pretender obter informação relativamente ao prazo de conservação dos seus dados pessoais ou relativamente ao critério utilizado para esse prazo, queira por favor contactar-nos no endereço da morada da secção 9 infra.

7. Quais são os seus direitos e como pode exercê-los?[4]

Dependendo das leis de proteção de dados pessoais, que se apliquem ao seu caso, poderá ter os seguintes direitos, no que concerne aos seus dados pessoais:

 • De acesso: poderá ter o direito de obter informações relativas ao tratamento dos seus dados pessoais e uma cópia de tais dados pessoais.
 • À retificação: quando considera que os seus dados pessoais são imprecisos ou estão incompletos, pode requerer que os referidos dados pessoais sejam alterados.
 • De apagamento: em determinadas circunstâncias, pode requerer o apagamento dos seus dados pessoais, nos termos permitidos pela lei.
 • De limitação: em determinadas circunstâncias, pode requerer a limitação do tratamento dos seus dados pessoais.
 • De oposição: em determinadas circunstâncias, pode opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais, por motivos relacionados com a sua situação particular. Tem o direito absoluto de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais para fins de marketing direto, que inclui o profiling relacionado com o referido marketing direto.
 • De retirar o seu consentimento: quando tenha dado o seu consentimento para tratamento dos seus dados pessoais, tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento.
 • De portabilidade: quando legalmente aplicável, poderá ter o direito de ter os dados pessoais que nos forneceu ou, quando tecnicamente viável, transferidos para terceiros.

Se necessitar de mais informações ou se desejar exercer os seus direitos acima listados, por favor queira enviar uma carta ou e-mail para o endereço indicado na Secção 9 infra. Por favor inclua uma digitalização ou cópia do seu cartão de identidade para fins de identificação.

De acordo com o regulamento, para além dos direitos supra referidos, também tem direito a apresentar uma queixa à Autoridade de Controlo competente.

8. Como pode acompanhar as alterações à presente nota informativa de proteção de dados?

Num mundo de mudanças tecnológicas, poderemos ter necessidade de atualizar periodicamente presente Nota Informativa.

Convidamo-lo a rever a última versão da presente Nota Informativa online e informá-lo-emos sobre quaisquer alterações através do nosso website ou através dos meios de comunicação habituais.

9. Como contactar-nos?

Se tiver alguma questão relacionada com o nosso uso dos seus dados pessoais nos termos da presente Nota Informativa, poderá entrar em contacto com o nosso Encarregado da Proteção de Dados através do endereço de e-mail: dpo.portugal@bnpparibas.com Se deseja saber mais sobre Privacidade e Segurança, leia por favor a nossa cookies policy.

Por favor note: O Grupo BNP Paribas é composto por várias entidades legais diferentes. Se é um cliente que também lida com entidades do Grupo BNP Paribas registadas fora de Portugal, por favor clique aqui para a versão completa da Nota Informativa, que inclui requisitos adicionais específicos de cada país. Se pretender uma cópia da Nota Informativa na sua língua materna, por favor entre em contato com o nosso Encarregado da Proteção de Dados através do endereço de e-mail: dpo.portugal@bnpparibas.com

[1] https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide

[2] Apenas iremos monitorizar e gravar comunicações na extensão máxima permitida pela lei aplicável, e sujeita a qualquer condição aplicável (incluindo qualquer requisito para obter os eu consentimento prévio para a referida gravação).

[3] Apenas gravamos e monitorizamos comunicações na máxima extensão permitida pela lei aplicável, e sujeito a qualquer condição aplicável.

[4] De forma a evitar qualquer dúvida, no caso de aplicação do Regulamento Geral para a Proteção de Dados Europeu, quando uma entidade do BNP Paribas no EEE controla seus dados pessoais, de acordo com a lei aplicável, terá os seguintes direitos em relação a seus dados pessoais: direito de acesso; retificação; apagamento; limitação, oposição, retirada de consentimento e portabilidade de dados.

Aviso de protección de datosÚltima actualización Enero 2021

La protección de sus datos personales es importante para el Grupo BNP Paribas[1], que ha adoptado principios sólidos a este respecto en todo el Grupo. El grupo BNP Paribas está formado por muchas entidades legales. Si usted desea saber cual/es entidad/es gestiona/n sus datos personales dentro del Grupo BNP Paribas, por favor póngase en coontacto con nosotros en la dirección detallada en apartado 9 de este documento.

En la medida que sea de aplicación el Reglamento Europeo de Protección de Datos y/o alguna otra normativa de protección de datos personales, el presente Aviso de Protección de Datos le facilita (tal como se define más en el apartado 2) información transparente y detallada en relación con la protección de sus datos personales por parte de BNP Paribas y sus filiales, especialmente en relación con la Banca de Inversión y los servicios de BNPParibas Securities Services, (en lo sucesivo, «Nosotros»).

Como encargados del tratamiento, somos responsables de la recogida y del tratamiento de sus datos personales en relación con nuestras actividades. El objeto del presente Aviso de Protección de Datos es informarle sobre qué datos personales recabamos sobre usted, las razones por las que utilizamos y compartimos dichos datos, el plazo durante el cual conservamos los mismos, cuáles son sus derechos al respecto y cómo puede ejercitarlos. Puede que existan otros avisos o políticas que detallen como tratamos sus datos personales en otras jurisdicciones fuera del Espacio Económico Europeo. El el caso que lo establecido en dichos avisos o políticas pudieran entrar en conflicto con este Aviso de Protección de Datos, aquellas prevalecerían.

Podrá facilitarse información adicional en aquellos casos en que resultara necesario cuando usted solicite un producto o servicio específico.

1. ¿Qué datos personales sobre usted usamos?

Recabamos y usamos sus datos personales, es decir, cualquier información que le identifique o permita su identificación, en la medida en que ello resulte necesario en el marco de nuestras actividades y para alcanzar un alto nivel de productos y servicios personalizados.

En función de, entre otros, el tipo de producto o servicio que le prestemos, podemos recabar diversos tipos de datos personales sobre usted, incluyendo:

 • información de identificación (por ejemplo, nombre completo, identidad [por ejemplo, documento nacional de identidad, información del pasaporte, etc.], nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, sexo y fotografía);
 • información de contacto privada o profesional (por ejemplo, dirección postal y de correo electrónico, número de teléfono, etc.);
 • situación familiar (por ejemplo, estado civil, número de hijos y edad de los mismos, número de personas que componen el núcleo familiar, etc.);
 • información económica, financiera y fiscal (por ejemplo, número de identificación fiscal, estado fiscal, ingresos y otras ganancias, y valor de sus activos);
 • información laboral y sobre educación (por ejemplo, nivel educativo, puesto de trabajo, nombre del empleador y retribución);
 • datos bancarios y financieros (por ejemplo, datos de cuentas bancarias, productos y servicios que posee y utiliza, número de tarjeta de crédito, transferencias de dinero, activos, perfil declarado como inversor, historial crediticio e incidentes de pago);
 • datos de transacciones (incluidos nombres completos de beneficiarios, dirección e información detallada como, por ejemplo, comunicaciones sobre las transferencias bancarias de la transacción subyacente);
 • datos relativos a sus hábitos y preferencias (datos relacionados con el uso que realiza de nuestros productos y servicios);
 • datos de sus interacciones con nosotros, nuestras sucursales (informes de contacto), nuestros sitios web de Internet, nuestras aplicaciones, nuestras páginas de redes sociales, datos de seguimiento y conexión (tales como «cookies», conexión a servicios en línea y dirección IP), reuniones, llamadas, chats, correos electrónicos, entrevistas y conversaciones telefónicas;
 • videovigilancia (incluyendo a través de circuito cerrado de televisión) y datos de geolocalización (por ejemplo, para mostrar ubicaciones de retiradas de dinero o pagos por motivos de seguridad, o identificar la ubicación de la sucursal o de los proveedores de servicios más cercanos a usted, etc.);
 • información sobre su dispositivo (dirección IP, especificaciones técnicas e identificación única de los datos); y
 • credenciales de inicio de sesión utilizadas para conectarse a aplicaciones y al sitio web de BNP Paribas.

Podemos recabar los siguientes datos de carácter sensible únicamente previo su consentimiento expreso:

 • datos biométricos: por ejemplo, huella dactilar, patrón de voz o patrón facial, los cuales pueden utilizarse con fines de identificación y seguridad; y
 • datos de salud: por ejemplo, a efectos de la suscripción y del cumplimiento de determinados contratos de seguro; estos datos se tratan únicamente en caso de que resulte necesario conocerlos.

Nunca solicitamos otro tipo de datos personales de carácter sensible como, por ejemplo, datos relacionados con su origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos o información relativa a su orientación o vida sexual o sus antecedentes penales (“Antededentes Penales”), salvo que venga exigido por una obligación legal.

Por favor, tenga en cuenta que ustes no está obligado a facilitarnos ningún dato personal que nosotros pudiéramos solicitarle. Sin embargo, en caso de no facilitárnoslos, puede implicar la imposibilidad de abrir o mantener su cuenta, o que le podamos prestar los oportunos servicios.

2. ¿A quién afecta este aviso y de quién recogemos datos personales?

Recogemos datos de usted directamente como cliente o posible cliente (cuando se pone en contacto con nosotros, nos visita, accede a nuestro sitio web o a nuestras aplicaciones, utiliza nuestros productos y servicios, o participa en una encuesta o en un evento que organicemos).

En determinadas circunstancias, nosotros podemos recabar información en lo que respecta a otras personas de manera indirecta. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando usted nos facilita información sobre sus:

 • Colaboradores (empleados, consultores, etc.)
 • Familiares;
 • Herederos y titulares de derechos;
 • Coprestatarios/garantes;
 • Apoderados (poder notarial);
 • Beneficiarios de sus transacciones de pagos;
 • Beneficiarios de sus pólizas y contratos de seguro, y de sus fideicomisos;
 • Arrendadores;
 • Titulares reales;
 • Deudores (por ejemplo, en caso de insolvencia);
 • Accionistas de la empresa.

Cuando nos facilite datos personales de terceros, tales como los ejemplos indicados anteriormente, usted confirma que esas terceras personas reciben el presente Aviso de Protección de Datos y entienden la informacion de este Aviso de Protección de Datos sobre como nosotros usaremos sus datos personales.

También podremos obtener datos personales de:

 • otras entidades de BNP Paribas;
 • nuestros clientes (corporativos o individuales);
 • nuestros socios comerciales;
 • agregadores y proveedores de servicios de iniciación de pagos (proveedores de servicios de información de cuentas);
 • terceros, tales como agencias de referencia de crédito y de prevención de fraude, o intermediarios de datos que sean responsables de asegurarse de recopilar la información relevante de forma legítima;
 • publicaciones/bases de datos puestas a disposición del público por autoridades oficiales o terceros (por ejemplo, el Boletín Oficial de la República Francesa o bases de datos operadas por autoridades de control financiero);
 • sitios web/páginas de redes sociales de entidades legales o clientes profesionales que contengan información que haya hecho pública usted mismo (por ejemplo, su propio sitio web o sus redes sociales);
 • información de dominio público como, por ejemplo, información de la prensa.

3. ¿Por qué y de acuerdo a qué base utilizamos sus datos personales?

 • Para cumplir nuestras diversas obligaciones legales y normativas obligations
  Utilizamos sus datos personales para cumplir las normativas, incluyendo:
  • Regulación bancaria y financiera:
   • controlar transacciones para identificar aquellas que se apartan de los patrones/rutina habituales (*);
   • gestionar, prevenir y detectar el fraude, incluyendo, cuando la legislación lo requiera, la creación de una lista de fraudes (en la cual se incluye la lista de defraudadores) (*);
   • controlar y notificar riesgos (riesgos financieros, crediticios, legales, de cumplimiento o para la reputación, riesgos de incumplimiento, etc.) en los que Nosotros o el Grupo BNP Paribas podríamos incurrir;
   • registrar, cuando resulte necesario, llamadas telefónicas, chats, correos electrónicos, etc. (**), sin perjuicio de otros usos descritos a continuación;
   • evitar y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y cumplir con la normativa en materia de sanciones y embargos a través de nuestro proceso «Conozca A Su Cliente» (Know Your Customer, KYC) (para identificarle, verificar su identidad, analizar sus datos para comprobar si aparecen en listas de sanciones y determinar su perfil);
   • detectar y gestionar transacciones y ordenes sospechosas;
   • llevar a cabo una evaluación de la idoneidad o la adecuación para proporcionar servicios de inversión a cada cliente de conformidad con la normativa sobre mercados de instrumentos financieros (MiFid);
   • contribuir a la lucha contra el fraude fiscal y cumplir las obligaciones de notificación y control fiscal (incluyendo el cumplimiento de los requerimientos de FACTA y AEOI);
   • registrar transacciones con fines contables;
   • prevenir, detectar y notificar riesgos relacionados con las responsabilidades sociales corporativas y el desarrollo sostenible;
   • detectar y evitar sobornos;
   • intercambiar y notificar diferentes operaciones, transacciones o pedidos, o responder a una solicitud oficial de una autoridad judicial, penal, administrativa, fiscal o financiera, tanto local como extranjera, debidamente autorizada, así como de árbitros o mediadores, agentes del orden público, organismos estatales o públicos.
     
 • Para cumplir un contrato con usted o llevar a cabo, a petición suya, los pasos necesarios para suscribir un contrato
  Utilizamos sus datos personales al objeto de suscribir y cumplir nuestros contratos, así como de gestionar nuestra relación con usted, incluyendo a los efectos de:
  • definir su calificación de riesgo crediticio y su capacidad de reembolso;
  • evaluar (por ejemplo, en función de su calificación de riesgo crediticio) si podemos ofrecerle un producto o un servicio, y en qué condiciones (incluido el precio);
  • ayudarle, en particular, respondiendo a sus solicitudes;
  • proporcionarle a usted o a nuestros clientes corporativos productos o servicios;
  • gestionar deudas pendientes (identificación y exclusión de clientes con deudas pendientes).
    
 • Para satisfacer nuestro interés legítimo
  Utilizamos sus datos personales, incluidos sus datos de transacciones, para:
  • Fines de gestión del riesgo:
   • comprobantes de transacciones, incluidas pruebas electrónicas;
   • gestión, prevención y detección del fraude, incluyendo, cuando lo requiera la legislación, la creación de una lista de fraudes (en la cual se incluirá una lista de los defraudadores) (**);
   • control de las transacciones para identificar aquellas que se apartan de los patrones habituales.(*);
   • cobro de deudas;
   • presentación de reclamaciones legales y defensa en caso de litigios;
   • desarrollo de modelos estadísticos individuales para poder definir su solvencia;
   • consulta e intercambio de datos con agencias de crédito para identificar riesgos crediticios.
  • Con fines de personalización de nuestra oferta para usted y otras entidades de BNP Paribas con el objeto de:
   • mejorar la calidad de nuestros productos o servicios;
   • anunciar productos o servicios que se correspondan con su situación y perfil;
   • deducir sus preferencias y necesidades para ofrecerle una oferta comercial personalizada.
   • Esta personalización puede lograrse mediante:
    • ✓ la segmentación de nuestros clientes y posibles clientes;
    • ✓ el análisis de sus hábitos y preferencias en nuestros diversos canales de comunicación (visitas a nuestras sucursales, correos electrónicos o mensajes, accesos a nuestro sitio web, etc.);
    • ✓ el uso compartido de sus datos con otra entidad de BNP Paribas, especialmente si es —o va a ser— cliente de esa otra entidad;
    • ✓ la correspondencia de los productos o servicios que ya posee o utiliza con otros datos que poseemos sobre usted (por ejemplo, podemos identificar que tiene hijos, pero aún no posee seguro de protección familiar); y
    • ✓ la consideración de rasgos o comportamientos habituales entre los clientes actuales, y la búsqueda de otras personas que compartan esas mismas características con fines de segmentación de clientes.
  • Con fines de Investigación y Desarrollo (I+D) consistente en establecer modelos predicitivos o estadísticos para:
   • optimizar y automatizar nuestros procesos operativos (por ejemplo, creación de un bot conversacional de preguntas frecuentes);
   • ofrecer productos y servicios que satisfagan mejor sus necesidades;
   • adaptar la distribución de productos y servicios, contenido y fijación de precios de acuerdo con su perfil;
   • crear nuevas ofertas;
   • evitar posibles fallos de seguridad, mejorar la autenticación de clientes y acceder a la gestión de derechos de acceso;
   • mejorar la gestión de la seguridad;
   • mejorar la gestión de cumplimiento y del riesgo;
   • mejorar la gestión, la prevención y la detección del fraude;
   • mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Por motivos de seguridad y de rendimiento de los sistemas de TI, incluidos:
   • gestionar la TI, incluidas la gestión de la infraestructura (por ejemplo, plataformas compartidas), la continuidad del negocio y la seguridad (por ejemplo, la autenticación de usuarios en Internet); y
   • evitar lesiones personales y daños en personas y bienes (por ejemplo, videovigilancia).
  • De forma más general:
   • informarle sobre nuestros productos y servicios;
   • llevar a cabo operaciones financieras, tales como ventas de carteras de deuda, titulizaciones, financiación o refinanciación del Grupo BNP Paribas;
   • organizar concursos y juegos, competiciones con premios, loterías o cualesquiera otras operaciones promocionales;
   • llevar a cabo encuestas de opinión y de satisfacción del cliente;
   • mejorar la eficacia de los procesos (formar a nuestro personal registrando llamadas telefónicas en nuestros centros de llamadas y mejorar nuestro escenario de llamadas) (**) y;
   • implementar la automatización de nuestros procesos como, por ejemplo, pruebas de aplicaciones, tratamiento automático de la presentación de reclamaciones, etc.
   En aquellos casos que invoquemos nuestro interés legítimo, nos aseguramos que el tratamiento sigue siendo proporcional, y que sus intereses, derechos fundamentales y libertades están debidamente preservados. Si desea obtener más información sobre dicha prueba de sopesamiento, póngase en contacto con nosotros a través de los datos de contacto que se incluyen en el apartado 9 «¿Cómo puede ponerse en contacto con nosotros?» que se indica a continuación.
    
 • Para respetar su elección en aquellos casos en que le hubiéramos solicitado su consentimiento para un tratamiento específico
  En el caso de determinados tratamientos de datos personales, le proporcionaremos información específica y le solicitaremos su consentimiento para dicho tratamiento. Tenga en cuenta que podrá solicitar la revocación de su consentimiento en cualquier momento.

4. ¿Con quién compartimos sus datos personales?

 • Uso compartido de la información dentro del Grupo BNP Paribas Group
  Somos parte del Grupo BNP Paribas, que constituye un grupo de seguros bancarios integrado, es decir, un grupo de empresas que trabajan mano a mano en todo el mundo para crear y distribuir diversos productos y servicios financieros, bancarios y de seguros.
  Compartimos datos personales a través del Grupo BNP Paribas para necesidades comerciales y de eficiencia, tales como:
  • En función de nuestras obligaciones normativas y legales:
   • compartir los datos recogidos para luchar contra el blanqueo de capitales y combatir la financiación del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés), sanciones, embargos y procesos KYC;
   • gestionar el riesgo, incluidos riesgos operativos y crediticios (clasificación del riesgo, puntuación crediticia, etc.).
  • En función de nuestro interés legítimo:
   • prevención, detección y lucha contra el fraude;
   • actividades de I+D, especialmente para el cumplimiento, los riesgos y la comunicación, y con fines de marketing;
   • información general global y consistente de nuestros clientes;
   • ofrecer la gama completa de productos y servicios del Grupo para que pueda beneficiarse de ella;
    Si usted es cliente de nuestra Banca de Inversión, esto puede incluir, por ejemplo, datos personales accesibles o archivados en aquellas jurisidicciones en las cuales el activo está depositado; jurisidicciones a través de las cuales las transacciones se han realizado; y jurisdicciones de las cuales usted recibe o se les transmite información sobre sus inversiones o sus negocios con BNP Paribas.
   • personalizar el contenido de los servicios y productos, y la fijación de precios para el cliente.
     
 • Divulgación de información fuera del Grupo BNP Paribas
  Con el fin de cumplir algunos de los propósitos descritos en el presente aviso, es posible que, de forma ocasional, revelemos sus datos personales a:
  • proveedores de servicios que presten servicios en nuestro nombre (por ejemplo, servicios de TI, logística, servicios de impresión, telecomunicaciones, cobro de deudas, asesoramiento y consultoría, y distribución y marketing);
  • socios bancarios y comerciales, agentes independientes, intermediarios o brókeres, instituciones financieras, contrapartes y registros de operaciones con los que tengamos una relación si se requiere dicha transmisión para que podamos proporcionarle los servicios y los productos, o cumplir nuestras obligaciones contractuales y ejecutar nuestras transacciones (por ejemplo, bancos, bancos corresponsales, depositarios, custodios, emisores de valores, plataformas de intercambio, compañías de seguros, operadores de sistemas de pago, emisores o intermediarios de tarjetas de pago);
  • agencias de rating de crédito;
  • autoridades financieras, fiscales, administrativas, penales o judiciales, tanto locales como extranjeras, árbitros o mediadores, agentes del orden público, organismos estatales u órganos públicos (tanto Nosotros como cualquier otro miembro del Grupo BNP Paribas estamos obligados a revelar información a estas partes interesadas de conformidad con las siguientes condiciones):
   • a petición suya;
   • para defenderse de cualquier asunto, acción o procedimiento, o para responder a los mismos;
   • para cumplir la normativa o las directrices de una autoridad que nos apliquen o a cualquier miembro del Grupo BNP.
  • proveedor(es) de servicios de pago (información sobre su[s] cuenta[s] de pago en función de la autorización que le haya concedido este tercero);
  • algunos profesionales regulados, tales como abogados, notarios, agencias de calificación o auditores, según se requiera en circunstancias específicas (litigio, auditoría, etc.), así como a un comprador real o propuesto de las empresas o de los negocios del Grupo BNP Paribas o de nuestras aseguradoras.
    
 • Compartir información agregada o anónima
  Compartimos información agregada o anónima dentro y fuera del Grupo BNP Paribas con diversos socios como, por ejemplo, grupos de investigación, universidades o anunciantes. Usted no podrá ser identificado a partir de esta información.

  Sus datos podrán agregarse a estadísticas anónimas que podrán ofrecerse a clientes profesionales para ayudarlos a desarrollar su negocio. En tal caso, sus datos personales nunca se revelarán, y las personas que reciban estas estadísticas anónimas no podrán identificarle.

5. Transferencias internacionales de datos personales

 • Transferencias fuera del Espacio Económico Europeo
  En determinadas circunstancias, podemos tener que transferir sus datos a otro país. Esto inluye la transferencia de datos personales a entidades del Grupo BNP Paribas en India (para tratamiento) los Estados UInidos de América, etc.

  En el caso de transferencias internacionales provenientes del Espacio Económico Europeo (EEE) a un país no perteneciente al EEE, podrá llevarse a cabo la transferencia de sus datos personales, cuando la Comisión Europea haya reconocido que un país no perteneciente al EEE ofrece un nivel adecuado de protección de datos, sus datos personales podrán transferirse de acuerdo con esta premisa.

  En el caso de transferencias a países no pertenecientes al EEE, cuyo nivel de protección no hubiera sido reconocido por la Comisión Europea, transferiremos sus datos sobre la base de una excepción aplicable a la situación en particular (por ejemplo, si la transferencia es necesaria para cumplir nuestro contrato con usted como, por ejemplo, en casos de pagos internacionales), o bien aplicaremos cualquiera de las siguientes medidas a efectos de garantizar la protección de sus datos personales:
  • cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea;
  • normas corporativas vinculantes.
  Si desea obtener una copia de estas medidas o información sobre dónde están disponibles, puede enviar una solicitud por escrito en la forma prevista en el apartado 9.
 • Otras transferencias internacionales
  En aquellos casos que existan otras restricciones a las transferencias internacionales , como por ejemplo desde Tuquía a otro país, pondremos en marcha las medidas oportunas para la protección de sus datos personales.

6. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales?

Conservaremos sus datos personales por el plazo máximo entre (i) el establecido por la legislación aplicable o (ii) durante otro plazo en atención al cumplimiento de nuestras necesidades operativas, tales como el debido mantenimiento de la cuenta, facilitar la gestión de la relación con el cliente y responder a cualesquiera reclamaciones legales o solicitudes regulatorias. Conservamos la mayoría de la información de los clientes durante el plazo de vigencia de la relación contractual y 10 años tras la finalización de la relación contractual, de acuerdo con la legislación vigente. Si desea obtener más información sobre el periodo de mantenimiento de sus datos personales, póngase en contacto con nosotros a través de los datos de contacto que se incluyen en el apartado 9 «¿Cómo puede ponerse en contacto con nosotros?» que se indica a continuación.

7. ¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos? (***)

De conformidad con la normativa aplicable y según proceda, dispone de los siguientes derechos:

 • De acceso: puede obtener información relativa al tratamiento de sus datos personales, así como una copia de los mismos.
 • De rectificación: en aquellos casos en que entendiera que sus datos personales son inexactos o incompletos, puede solicitar la modificación de dichos datos personales como corresponda.
 • De supresión: puede exigir la supresión de sus datos personales, en la medida en que así lo permita la ley.
 • A la limitación del tratamiento: puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales.
 • De oposición: puede oponerse al tratamiento de sus datos personales por motivos relacionados con su situación particular. Tiene el derecho absoluto de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, lo que incluye la elaboración de perfiles relacionados con dicho tipo de marketing.
 • A retirar su consentimiento: en los casos en que hubiera otorgado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento.
 • A la portabilidad de los datos: cuando sea legalmente aplicable, tiene derecho a que le devolvamos los datos personales que nos haya facilitado o, cuando sea técnicamente posible, a que se le transfieran a un tercero.

Si desea obtener más información o desea ejercitar los derechos enumerados anteriormente, envíe una carta o un correo electrónico a la dirección mencionada en el apartado 9 a continuación. Por favor, incluya una copia escaneada/impresa de su documento de identidad a efectos de identificación, cuando sea necesario (****).

De conformidad con la normativa aplicable, además de los derechos indicados anteriormente, tiene derecho asimismo a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.

8. ¿Cómo puede mantenerse informado sobre cualesquiera modificaciones del presente aviso de protección de datos?

En un mundo de constantes cambios tecnológicos, es posible que necesitemos actualizar periódicamente el presente Aviso de Protección de Datos.

Le invitamos a revisar la última versión del presente aviso en la pagina web, y le informaremos de cualquier modificación sustancial a través de nuestro sitio web u otros de nuestros canales de comunicación habituales

9. ¿Cómo puede ponerse en contacto con nosotros?

Si tuviera cualquier pregunta en relación con el uso por nuestra parte de sus datos personales de acuerdo con el presente Aviso de Protección de Datos, póngase en contacto con nuestra oficina de protección de datos :gdpr.desk.cib@bnpparibas.com y para clientes de BNP Paribas Securities Services, por favor póngase en contacto con su oficina de protección de datos: gdpr.desk.bp2s@bnpparibas.com (*****).

Si desea obtener más información sobre «cookies» y seguridad, lea nuestra política de cookies.

10. Disposiciones específicas por países

Austria

Las entidades del BNP Paribas registradas en Austria, sólo revelaremos sus datos personales tal como se establece en la presente Comunicación sobre protección de datos en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley austriaca sobre secreto bancario y/o otros requisitos legales locales.

Residentes de California

(Este artículo se aplica únicamente a los consumidores que residen en el Estado de California, tal como se define en la Ley de protección de la intimidad del consumidor de California de 2018 (“CCPA”)

Además de la información mencionada, se aplica lo siguiente a los residentes de California protegidos por la CCPA:

 • La información personal se define en el CCPA para incluir cualquier información que identifique, relacione, describa, pueda asociarse con un consumidor o hogar de California en particular, o pueda estar razonablemente relacionada con él. Entre los ejemplos figuran, entre otros, los números de seguridad social, información bancaria y de cuenta de crédito, historias de transacciones, información sobre créditos y datos biométricos.
 • Un consumidor puede solicitar que le desvelemos a) las categorías de información personal que hemos recopilado sobre usted, b) las categorías de fuentes de las que se recoge la información personal, c) el propósito de recopilar la información personal, d) las categorías de terceros con los que compartimos información personal, y e) los datos personales específicos que hemos reunido sobre usted.
 • El consumidor tiene derecho a recibir un trato no discriminatorio por parte de una empresa cubierta para el ejercicio de los derechos de privacidad conferidos por la CCPA. Por ejemplo, una empresa no debe ofrecer a un consumidor servicios o precios injustos porque ha ejercido sus derechos de la CCPA.
 • Actualmente no vendemos información personal. Si, en el futuro, tratamos de vender la información personal de los residentes de California, daremos aviso y la oportunidad de optar.
 • Si desea ponerse en contacto con nosotros para ejercer sus derechos con arreglo a la CCPA, puede hacerlo por correo electrónico en: dataprivacy@us.bnpparibas.com; o por teléfono en: 212-841-3000.
 • Si desea ponerse en contacto con nosotros para ejercer sus derechos en virtud de la CCPA, o si es padre, tutor o representante legal que presenta una solicitud en nombre de un residente de California, puede hacerlo por correo electrónico a: dataprivacy@us.bnpparibas.com; o por teléfono a: 212-841-3000.
 • Obsérvese que la identidad de las personas que soliciten la supresión o divulgación de su información personal debe verificarse en primer lugar para protegerlas a usted y al Banco del fraude y del robo de identidad.
 • Obsérvese que no toda la información personal puede suprimirse.

Islas Caimán

En la medida en que la entidad BNP Paribas (“nosotros”) i) esté establecida en las Islas Caimán y ii) sea controlador de sus datos personales en el contexto de ese establecimiento, a medida que entre en vigor la Ley de protección de datos de 2017 de las Islas Caimán (la “DPL”), la DPL se aplicará a nosotros y tendrá derechos en virtud de la DPL.

El marco y la aplicación de la DPL son similares a los del Reglamento europeo general de protección de datos, por lo que se aplican en general las disposiciones de la Comunicación sobre protección de datos. En particular, sus derechos en virtud de la DPL son similares a los enumerados en la sección 7 (¿cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos?). Las transferencias internacionales de datos estarán sujetas a las mismas salvaguardias que las resumidas en la sección 5 (Transferencias de datos personales fuera del EEE).

La autoridad de supervisión competente a efectos de la DPL es el Ombudsman de las Islas Caimán (www.ombudsman.ky).

Si tiene alguna pregunta con respecto a la aplicación de la DPL, escriba a dl.hfsky_legal@us.bnpparibas.com.

Islas del Canal

Usaremos la información que usted proporciona de manera acorde con la Ley de Protección de Datos (Jersey) 2018 y la Ley de Protección de Datos (Bailiwick de Guernsey) 2017.

Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su petición a la siguiente dirección de correo electrónico: dataprotectionci@je.bnpparibas.com

República Checa

Cuestiones sobre Derechos de Datos
Las entidades del BNP Paribas registradas en la República Checa, incluido BNP Paribas S.A., con el número de registro 662042449 RCS París, con su domicilio social en 5009 París, 16 Boulevard des Italiens, Francia, actuando en la República Checa a través de su sucursal BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, no le exigiremos que incluya un escaneo/copia de su tarjeta de identidad a efectos de identificación, si desea ejercer los derechos enumerados en la sección 7 supra. En cambio, a efectos de identificación, puede,

 • Visitar las entidades de BNP Paribas registradas en la República Checa en persona.
 • Envíar una carta original con su firma manuscrita que haya sido verificada por un notario.
 • Envíar por correo electrónico su firma electrónica.

Quejas
De conformidad con el reglamento aplicable, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de supervisión competente. Los datos de contacto de la autoridad de supervisión de la República Checa son:

DIRECCIÓN: Oficina Checa de Protección de Datos Personales (Úřad pro ochranu osobních údajů), Pplk. Sochora 27, 170,00 Praga 7, República Checa
Teléfono: +420,234,665,111
EMAIL: posta@uoou.cz
BUZON DE DATOS: qkbaa2n

Modificaciones de la presente Comunicación sobre protección de datos
Tal vez necesitemos actualizar esta notificación de protección de datos de vez en cuando. Les informaremos de cualquier cambio material a través de nuestro sitio web: https://www.bnpparibas.cz/en/

Dinamarca

Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con los servicios y actividades del grupo Corporate & Institutional Banking Business del BNP Paribas, así como determinados servicios de BNP Paribas Securities Services, en Dinamarca es:

BNP Paribas SA, Dinamarca
Filial af BNP Paribas S.A., Frankrig
CVR no. 38 45 16 34
Adelgade 12, tercer piso
DK-1304 Copenhague K
Correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
Teléfono: + 4532711940

Marketing
BNP Paribas S.A., Dinamarca, filial af BNP Paribas S.A., Frankrig sólo le enviará material de marketing a través de comunicaciones electrónicas (como correos electrónicos, SMS, servicios de mensajería instantánea u otras tecnologías equivalentes) de acuerdo con la legislación danesa.

Registro de conversaciones telefónicas
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas con clientes a fin de documentar el contenido de los acuerdos y garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas las grabaciones de conversaciones telefónicas se harán de conformidad con la legislación danesa. Las grabaciones se harán con fines internos de los bancos y no se divulgarán a terceros, salvo en el grupo BNP Paribas S.A.

Períodos de retención
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de retención, los datos personales se almacenarán hasta cinco años después de que haya concluido la relación comercial con nosotros o se haya realizado la operación única de conformidad con lo dispuesto en la Ley danesa sobre medidas para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (en su forma enmendada de vez en cuando).

Preguntas
Nosotros, BNP Paribas S.A., filial de Dinamarca af BNP Paribas S.A., Frankrig, pedimos que, para las quejas que puedan tener, envíen su queja a la siguiente dirección:

BNP Paribas SA, Dinamarca
Filial af BNP Paribas S.A., Frankrig
CVR no. 38,45,16,34
Adelgade 12, tercer piso
DK-1304 Copenhague K
A la atención del DPO

Alemania

Las entidades del BNP Paribas registradas en Alemania, incluido BNP Paribas Niederlassung Deutschland, sólo registraremos las comunicaciones telefónicas que usted tiene con nosotros si la ley nos obliga a hacerlo o si hemos recibido su consentimiento previo a dicha grabación.

Solo divulgaremos sus datos personales tal como se establece en la presente Comunicación sobre protección de datos en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley alemana sobre secreto bancario y/o otros requisitos legales locales.

Lugar donde tiene lugar la eleboracion de perfiles

En parte procesamos sus datos de forma automatizada con el objetivo de evaluar ciertos aspectos personales (elaboración de perfiles). Por ejemplo, en los casos siguientes utilizamos el sistema de registro:

 • Estamos obligados, debido a los requisitos legales y reglamentarios, a combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los delitos que ponen en peligro los activos financieros. Al hacerlo, también evaluamos los datos (entre otras cosas, en las transacciones de pago). Al mismo tiempo, estas medidas sirven para su protección.
 • Para ser capaces de informarte a propósito de los productos y de asesorarte, utilizamos instrumentos de evaluación. Esto permite una comunicación y publicidad centrada en la demanda, incluida la investigación de mercados y de opinión.

Hungría

Las entidades BNP Paribas registradas en Hungría, sólo registraremos las comunicaciones telefónicas que tienen con nosotros si estamos obligados por la ley a hacerlo (por ejemplo, El registro obligatorio de las reclamaciones) o podemos demostrar un interés legítimo en dicha grabación.

A pesar de los términos de este Aviso de Proteccion de Datos, solo revelaremos sus datos personales, tal como se establece en el presente Aviso de Proteccion de Datos, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley húngara sobre secreto bancario y/u otros requisitos legales locales.

Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: hu.cib.gdpr@bnpparibas.com

Irlanda

Las entidades de BNP Paribas registradas en Irlanda no registrarán ninguna comunicación telefónica con usted a menos que hayamos recibido su autorización para dicha grabación.

BNP Paribas Securities Services Dublin Branch y BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited pedimos que, para cualquier pregunta que tengan, así como para ejercer sus derechos, envíen su petición a la siguiente dirección de correo electrónico: dataprotection.bpss.ireland@bnpparibas.com.

BNP Paribas, sucursal de Dublín, pedimos que, para cualquier pregunta que puedan tener, así como para ejercer sus derechos, envíen su petición al siguiente correo electrónico: dataprotectionofficer-roi@bnpparibas.com

Italia

Para más información sobre el uso de sus datos personales, diríjase al responsable italiano de protección de datos en italydataprotectionofficer@bnpparibas.com

Luxemburgo

Únicamente divulgaremos sus datos personales tal como se establece en la presente Comunicación sobre protección de datos en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley de secreto bancario de Luxemburgo y otros requisitos legales locales.

BNP Paribas, sucursal luxemburguesa, pedimos que, para cualquier pregunta que puedan tener, así como para ejercer sus derechos, envíen su petición a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@bgl.lu.

BNP Paribas Securities Services, sucursal de Luxemburgo, pedimos que, para cualquier pregunta que puedan tener, así como para ejercer sus derechos, envíen su petición a la siguiente dirección de correo electrónico: gdpr.desk.securities.lu@bnpparibas.com.

Noruega

Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con los servicios y actividades del Grupo de Banca Empresarial e Institucional del BNP Paribas, como así como determinados servicios de BNP Paribas Securities Services, en Noruega:

BNP Paribas S.A. Norway Branch (NUF)
filial de BNP Paribas SA, Francia
Org. No. 918,496
Dirección: Støperigata 2, 0250 Oslo, Noruega
Dirección postal: Postbox 106 Sentrum, 0102 Oslo
Correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
Teléfono no. : +4722829565

Marketing
BNP Paribas S.A., Noruega Branch, sólo le enviaremos material de marketing a través de comunicaciones electrónicas (como correos electrónicos, SMS, servicios de mensajería instantánea u otras tecnologías equivalentes) de conformidad con la legislación noruega.

Registro de conversaciones telefónicas
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas con clientes a fin de documentar el contenido de los acuerdos y garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas las grabaciones de conversaciones telefónicas se harán de conformidad con la legislación noruega. Las grabaciones se harán con fines internos de los bancos y no se divulgarán a terceros, salvo en el grupo BNP Paribas S.A.

Períodos de retención
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de retención, los datos personales se almacenarán hasta cinco años después de que se haya puesto fin a la relación comercial con nosotros o se haya realizado la transacción única de conformidad con lo dispuesto en la Ley de medidas para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de Noruega (en su forma enmendada de vez en cuando).

Preguntas
Nosotros, BNP Paribas S.A., Norway Branch, pedimos que para cualquier pregunta que puedan tener sobre el procesamiento por el Banco de Datos personales, envíen sus preguntas a la siguiente dirección:

BNP Paribas S.A. Norway Branch
Org. No. 918,496
Box 106 Sentrum, NO- 0102 OSLO,
Noruega
A la atención del DPO

Polonia

La presente comunicación es publicada por BNP Paribas S.A. Sucursal en Polonia y BNP Paribas Securities Services SKA Branch en Polonia.

Solo divulgaremos sus datos personales tal como se establece en la presente Comunicación sobre protección de datos en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley polaca sobre banca y secreto profesional y/o otros requisitos legales locales.

Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: pl.cib.iodo@bnpparibas.com.

España

Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: DPOdeskSpain@bnpparibas.com.

Suecia

Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con los servicios y actividades del grupo Corporate & Institutional Banking Business del BNP Paribas, así como determinados servicios de BNP Paribas Securities Services, en Suecia, es:

BNP Paribas SA, Bankfilial Sverige
Número de registro corporativo: 516406-1029Dirección postal:P.O. Recuadro 7763
103 96 Estocolmo
Visitantes:Hovslagargatan 3
111 48 Estocolmo
Correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
Teléfono: +46,8 562,347,00

Únicamente divulgaremos sus datos personales, tal como se establece en el presente Aviso de Proteccion de Datos, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la legislación sueca sobre secreto bancario y/o las obligaciones suecas contra el blanqueo de capitales y/u otros requisitos legales locales.

Registro de conversaciones telefónicas
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas con clientes a fin de documentar el contenido de los acuerdos y garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas y cada una de las grabaciones de las conversaciones telefónicas se harán con el fin interno del Banco y de conformidad con la legislación sueca y no se divulgarán a terceros, salvo en el seno del Grupo BNP Paribas SA.

Períodos de retención
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de retención, los datos personales se almacenarán hasta cinco años después de que se haya puesto fin a la relación comercial con nosotros o se haya llevado a cabo la operación única de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley (de prevención) del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (enmendada periódicamente).

Preguntas
Nosotros, BNP Paribas SA, Bankfilial Sverige, pedimos que, para cualquier pregunta que puedan formular, se dirija a la siguiente dirección:

BNP Paribas SA, Bankfilial Sverige
P.O. Recuadro 7763
103 96 Estocolmo
Atención: DPO

Suiza

BNP Paribas Suisse, les pedimos amablemente que lean el aviso de protección de datos de BNP Paribas (Suisse) SA (el “anuncio BNSPA”), que hace referencia a la legislación suiza sobre protección de datos y se encuentra en at http://www.bnpparibas.ch/en/privacy-policy. La Comunicación BNPPS es similar a esta Comunicación sobre protección de datos pero, cuando los datos personales están controlados por BNP Paribas (Suisse) SA, la Comunicación BNPPS prevalecerá, en caso de conflicto de términos, sobre la Comunicación sobre protección de datos.

Téngase en cuenta que BNP Paribas (Suisse) SA sólo revelará sus datos según lo establecido en el Aviso de Proteccion de Datos (Aviso de BNPPS) en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de las leyes suizas sobre secreto bancario y/u otros requisitos locales.

La cláusula 5 del Aviso de BNSPPS queda redactada de la siguiente manera:

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES FUERA DE SUIZA O DEL EEE

En caso de transferencias internacionales a un país para el que la autoridad competente haya reconocido que proporciona un nivel adecuado de protección de datos, sus datos personales podrán transferirse sobre esta base.

Para las transferencias a un país en el que el nivel de protección de datos personales no haya sido reconocido como “adecuado” por la autoridad competente, o bien confiaremos en una excepción aplicable a la situación específica (por ejemplo, si la transferencia es necesaria para cumplir nuestro contrato con usted, por ejemplo al efectuar un pago internacional) o aplicar cláusulas contractuales tipo aprobadas por la autoridad competente para garantizar la protección de sus datos personales.

Para obtener una copia de estas garantías o detalles sobre dónde están disponibles, puede enviar una solicitud por escrito según lo establecido en esta sección.

Para cualquier pregunta, así como para ejercer sus derechos, sírvase ponerse en contacto con BNP Paribas (Suisse) SA en la siguiente dirección electrónica: dataprotection.switzerland@bnpparibas.com.

[1] https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide

(*) Dependiendo del país, la legitimación puede basarse en el cumplimiento de una obligación legal o en nuestro interés legitimo.

(**) Solo registramos o controlamos las comunicaciones, en la medida que esté permitido y sujeto a las condiciones, por la legislación (incluyendo la obligación de obtener el consentimiento previo para dicho registro, Por favor revise en los anexos de cada país, al final de este Aviso de Proteccion de Datos, las especificaciones relativas a los datos en Alemania.

(***) Para evitar cualquier duda, en caso de ser aplicable el Reglamento Europeo de Protección de Datos, si la entidad deBNP Paribas qur controla sus datos personales está dentro del EEE, de acuerdo con la legislación aplicable, usted tendrá los siguientes derechos en relación con sus datos personales. Derecho de acceso, rectificación, supresion, limitación del tratamiento, oposición, retirada del consentimiento y portabilidad de sus datos

(****) Solo requeriremos una copia escaneada/impresa de su tarjeta de identidad, a efectos de identificación, siempre que esté permitido y sujeto a las condiciones impuestas por la legislación aplicable. Por favor revise el anexo de cada país, al final de este Aviso de Protección de Datos, las especificaciones relativas a la República Checa.

(*****) Para los contactos locales, cuando sea aplicable, por favor revise el anexo especifico del país.